Etablering av nyanlända

advertisement
Etablering av
nyanlända
”
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund.
www.lansstyrelsen.se/integration
För mer information – gå in på
länsstyrelsernas gemensamma
webbplats eller kontakta
länsstyrelsen i ditt län.
Mål och inriktning för
integrationspolitiken
”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.”
Integrationsfrågorna berör många olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom
arbetsmarknads- och utbildningspolitiken samt
arbete mot diskriminering.
Etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare
Integrationspolitiken bedrivs i huvudsak genom
generella åtgärder. Under den första tiden i Sverige
erbjuds dock specifika etableringsinsatser till vissa
nyanlända invandrare.
De etableringsinsatser som samhället erbjuder nyanlända invandrare ska skynda på deras etablering
på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Flera
myndigheter delar på ansvaret för detta arbete och
samverkan är viktig. Arbetsförmedlingen har ansvar
för att samordna etableringsinsatserna. Målet är att
nyanlända invandrare ska ges goda förutsättningar
att lära sig svenska, komma i arbete och klara sin
egen försörjning.
När nyanlända invandrare får uppehållstillstånd
genomför Arbetsförmedlingen ett etableringssamtal med dem. Under detta samtal klargörs vilken
yrkes- och utbildningsbakgrund, vilka intressen och
ambitioner samt vilka behov av stöd som den nyanlände invandraren har. Personen får också anmäla
eventuellt behov av hjälp med bosättning. Samtalet
resulterar så småningom i en etableringsplan som
följer personen under hela etableringstiden.
Länsstyrelserna
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns
nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är
en viktig länk mellan människor och kommuner, samt regering, riksdag och centrala
myndigheter. Denna folder beskriver hur Länsstyrelserna arbetar med integrationsfrågor.
Länsstyrelsernas uppdrag
Länsstyrelserna ska i likhet med andra statliga
myndigheter se till att riksdagens och regeringens
beslut genomförs inom en rad olika politikområden. Regeringen beslutar om förutsättningarna för
länsstyrelsernas verksamhet dels i årliga så kallade
regleringsbrev och dels genom olika förordningar.
Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera
nyanlända invandrare;
• medverka till att det finns beredskap hos
kommunerna att ta emot nyanlända invandrare
• överlägga och träffa överenskommelser med
kommunerna om mottagande av vissa nyanlända
invandrare
• främja regional samverkan mellan berörda
kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända
invandrare
• stödja kommuner i samordningen av kommunal
verksamhet såsom svenska för invandrare och
samhällsorientering
• följa upp organisering och genomförande av
insatser för nyanlända invandrare på regional
och kommunal nivå
• medverka till att det finns beredskap samt
förhandla med kommunerna om att ta emot
ensamkommande barn
• fördela pengar från staten till kommuner och
kommunalförbund för att skapa beredskap
och mottagningskapacitet samt för att utveckla
samverkan i arbetet med nyanlända invandrare.
”
Länsstyrelserna driver och
deltar i samverkan på nationell,
regional och lokal nivå.
Vikten av samverkan
Olika län har olika förutsättningar att ta emot nyanlända invandrare. Det är viktigt att myndigheter
och aktörer samverkar för att nå målet med den
svenska integrationspolitiken. Länsstyrelsen främjar
samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar
aktiviteter för nyanlända invandrare.
Länsstyrelserna driver och deltar i samverkan på
nationell, regional och lokal nivå.
Nationell nivå
På nationell nivå samverkar länsstyrelserna med
andra myndigheter genom en central samverkansdelegation. I samverkansdelegationen medverkar
även Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Försäkringskassan och Sveriges kommuner och
landsting.
Regional nivå
På regional nivå leder länsstyrelserna den strategiska
samverkan genom olika former av samverkansråd.
Deltagande parter är ofta Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket, kommuner, regionförbund/kommunalförbund och landsting. Andra parter kan vara
Försäkringskassan, företrädare från näringslivet och
idéburna sektorn.
Lokal nivå
På lokal nivå samordnar Arbetsförmedlingen de
olika etableringsinsatser som nyanlända invandrare
erbjuds. Arbetsförmedlingen initierar lokala överenskommelser med företrädelsevis kommunerna i
syfte att klargöra olika ansvarsområden. Länsstyrelsen stödjer samarbetet och bidrar till utveckling av
olika etableringsinsatser.
Download