Enkät - Stockholms universitet

advertisement
Stockholms universitet
Företagsekonomiska institutionen
Enkätundersökning C-uppsats
Fredrik Axelsson/Per Engström
Bilaga 2 (3)
Enkätundersökning om handel över Internet
1. Man [ ]
Kvinna [ ]
2. Ålder:
3. Hur ofta använder du Internet?
Mindre än en gång i månaden
Minst en gång månaden
Minst en gång i veckan
Minst tre gånger i veckan
Minst fem gånger i veckan
Varje dag
4. Har du handlat något över Internet?
Ja [ ]
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
Nej [ ]
5. Om ”Ja” på fråga 4, vad har du i så fall handlat och var du då nöjd med detta?
6. Om ”Nej” på fråga 4, skulle du kunna tänka dig att handla över Internet? Ja [ ] Nej [ ] Varför?
7. Vilka varor och tjänster anser du lämpar sig bättre att säljas över Internet?
8. Vilka varor och tjänster anser du lämpar sig sämre att säljas över Internet?
9. Vilka fördelar och nackdelar anser du att handel över Internet innebär?
10. Vad skall ske för att du skall handla/handla mer över Internet?
Tack för din medverkan!
Download