Referenslista för alla mallar (Word)

1 Referenser
Dokumentnamn/filnamn
Författare
Beskrivning
DI1
DI_beslut_Landsting_Örebro_Övrigt_100701.pdf
DI
Datainspektionens tillsynsrapport avseende
Örebro landsting.
Inera1
Begränsning av patientval vid sammanhållen journalföring
(Tillgänglig patient – TGP) - Funktionsbeskrivning
Inera
Inera2
Inera_Certifieringsunderlag_för_eTjänster
Inera
En beskrivning av funktioner och
egenskaper, i en eTjänst
(certifieringsobjektet) som använder de
nationella tjänsterna och är föremål för
certifiering.
Inera4
Verifiering_av_Tjänsteproducenter_Underlag_för_godkänn
ande
Inera
Detta dokument beskriver test-täckning
och resultat från leverantörens egen
testning av tjänsteproducenter som
tillgängliggör informationsmängder inom
Journal- och Läkemedel.
Inera5
Definition av termer för anslutning till nationella
tjänsteplattformen i syfte att konsumera eller producera
Inera