Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

advertisement
YTTRANDE
Datum
Sida
2016-08-29
1 (1)
Ert dnr
Dnr
Ju2016/03881/
L4
EBM A-2016-0349
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM
[email protected]
Yttrande över departementspromemorian Nya möjligheter till operativt polissamarbete
med andra stater
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.
Ekobrottsmyndigheten är positiv till utredningens förslag. Det är angeläget att det
internationella samarbetet stärks med anledning av den ökade rörligheten över gränserna och
det ökade behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet.
Det är dock viktigt att poängtera att polisiär verksamhet inte enbart bedrivs vid
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen utan även vid Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet med särskild konstruktion. Vid myndigheten
finns poliser – anställda vid Polisen – placerade. Av myndighetens totalt 560 anställda är 200
poliser. Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som dessa polismän deltar i, med
undantag för åtgärder som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda vid
Polismyndigheten. Det är därför centralt att gränssnittet mellan den polisverksamhet som
bedrivs av Polismyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten förtydligas i det fortsatta
lagstiftningsarbetet med särskilt fokus på det operativa samarbetet enligt Prümrådsbeslutet.
Då gränssnittsfrågan är komplex bör både Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten
involveras i det arbetet.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva Håkansson. I ärendets slutliga
handläggning har chefsjuristen Lena Lindgren Schelin deltagit. Verksjuristen Mikael Järetoft
har varit föredragande.
Eva Håkansson
Mikael Järetoft
Kopia till
Justitiedepartementet/Å
Fleminggatan 14 Box 22098 104 22 Stockholm
Tel +46-10-562 90 00 Fax +46-8-613 40 19
www.ekobrottsmyndigheten.se
Download