Bilens miljöpåverkan

advertisement
Energibesparing och hållbara transporter
Stödpapper 11
Bilens miljöpåverkan
Del 2 / Övning 11
Bilavgaser. Källa: Ruben de Rijcke (2009)
Transport producerar luftföroreningar, inkluderat följande giftiga ämnen:
→→Kväveoxider (NOx)
Kväveoxiderna, kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) är huvudsakliga oönskade biprodukter
från förbränningen av bränslen och drivmedel vid hög temperatur, vilket är fallet i bilens förbränningsmotor. Den definitivt största källan är vägtrafiken. NO2 är särskilt skadligt för människan eftersom den orsakar funktionsnedsättning och skador på lungfunktionen och följaktligen luftvägssjukdomar. Kväveoxiderna bidrar dessutom till surt regn och andra skadliga ämnen.
Kväveoxider (NOx) bildas i bilarnas förbränningsmotorer.
((
→→Kolmonoxid (CO)
Kolmonoxid (CO) bildas huvudsakligen vid ofullständig förbränning av bränslen och drivmedel. CO
är en luftförorening som är hälsofarlig för människan. Även små mängder kolmonoxid påverkar
det centrala nervsystemet. CO bidrar dessutom till bildandet av marknära ozon. Den huvudsakliga
källan av CO är hushåll, vägtransport, till största del bilar med Otto motor och industri.
Kolmonoxid (CO) bildas vid ofullständig förbränning av bränslen och i bilens förbrännings((
motor.
NIVÅ
B2+
TOGETHER_Energibesparing_5_Stödpapper 11.pdf
Energibesparing och hållbara transporter
Stödpapper 11
→→Partiklar
Partiklar är små undergrupperingar till fast material. De orsakar och förvärrar luftvägssjukdomar
och de tros vara cancerframkallande. En av de huvudsakliga källorna av partiklar, speciellt i stadsoråden är vägtransporter.
Huvudmekanismen för bildandet av partiklar, är förbränning av drivmedel. Därutöver finns det
flera andra processer, inkluderat mekanisk nötning och korrosion, som också kan leda till att partiklar släpps ut. Dessa processer inkluderar, bland annat, däckslitage, bromsslitage och slitage av
vägytan.
Partiklar bildas huvudsakligen vid bränsleförbränning i bilar.
((
→→CO2 och klimatförändring
Vägtransport bidrar också väsentligt till global uppvärmning genom utsläpp av CO2. Transportsektorn är den snabbast växande CO2-källan. Per underdivision är vägtransport den största bidragskällan till global uppvärmning.
Vägtransporter bidrar väsentligt till global uppvärmning på grund av CO2-utsläpp.
((
Miljöbestämmelser i olika länder har minskat utsläppet från enskilda fordon. Detta har emellertid
uppvägts av det ökade antalet fordon och användandet av varje fordon.
NIVÅ
B2+
TOGETHER_Energibesparing_5_Stödpapper 11.pdf
Download