Tentafrågor metallhydrider

advertisement
Tenta
Vätgassamhället
4 juli 2008, start kl 09.00
1. Vätgas tillverkas idag framförallt från naturgas. Hur går den processen till? 2p
2. Vätgas kan också tillverkas genom elektrolys av vatten – en fungerande teknik med många
leverantörer. Vilka drivkrafter finns det till teknik-utveckling och vad är det man vill och kan
förbättra? 2p
3. Genom genteknik kan man förändra en cells arvsanlag/DNA och tex ta bort eller föra in
specifika egenskaper. Redogör kortfattat, gärna i punkt-form, hur man går tillväga. 3p
**
4a) Hur lagrar vi H2 idag, hur ser framtiden ut? 2p
4b) Metallhydrider, hur fungerar de? Vilken utvecklingspotential tror du finns och varför? 3p
**
5) LCA är en viktig metod för att undersöka produkters miljöpåverkan
a) vad står LCA för? 1p
b) vilka två olika sätt finns att genomföra en LCA på? 2p
c) vad är en funktionell enhet? 1p
6) Blyackumulatorn är världens mest sålda batteri. Vad krävs för förändringar för att
litiumjonbatteriet ska kunna ersätta detta batteri? 3p
**
7a) Vilka inneboende faktorer begränsar ett batteris (eller en bränslecells) förmåga att
leverera ström? 3p
7b) Man vill oxidera vätgas i en bränslecell. Till sitt förfogande har man två tänkbara
anodmaterial; material A, för vilken utbytesströmtätheten är 1.10-2 A/cm2, och material
B, för vilken utbytesströmtätheten är 1.10-3 A/cm2. Vad säger utbytesströmmen om
materialens lämplighet och vilket av materialen är mest lämpligt som anodmaterial i
bränslecellen? Motivera ditt svar. 3p
7c) Vilken är den principiella skillnaden mellan en ideal superkondensator och ett batteri ur
en elektrokemisk synpunkt? 2p
Download