speech - Europa EU

advertisement
SPEECH/01/132
Tal av Romano Prodi
Europeiska kommissionens ordförande
"Att förverkliga Europeiska unionens
potential: att befästa och utvidga
Lissabonstrategin"
Forumet för social dialog
Stockholm den 22 mars 2001
Herr statsminister,
ärade gäster,
mina damer och herrar.
Jag är mycket glad att vi har detta tillfälle – alldeles före Europeiska rådets möte –
att uppriktigt och öppet diskutera
 vad vi förväntar oss av detta toppmöte
 och vilka åtgärder det bör leda till.
Inte bara politikerna skall agera utan också arbetsmarknadens parter inom deras
respektive ansvarsområde.
För att dessa åtgärder skall bli verkligt effektiva måste aktörerna själva vara helt
delaktiga när målen fastställs.
Därför ser jag fram mot att få ta del av era bidrag till Europeiska rådets möte i
Stockholm.
Jag tror helt på att arbeta genom partnerskap och dialog.
Jag är här idag för att höra era åsikter om Lissabonstrategin.
Ett genomförande av denna strategi är nyckeln till att förverkliga unionens fulla
potential.
Hur väl genomför vi strategin idag?
Vad kan ni göra för att genomföra den?
Hur kan vi befästa och utvidga den?
Kommissionens svar på dessa frågor återfinns i vår sammanfattningsrapport.
Rapporten kommer att utgöra grunden för diskussionen i Europeiska rådet imorgon
om den sociala och ekonomiska agendan.
Som framgår av vår rapport har vissa framsteg noterats sedan Lissabon inom ett
antal områden:
 Den sociala agendan har antagits.
 Europeiska rådet har uttalat sitt stöd för strategin mot social utslagning.
 Vi har också gjort framsteg vad gäller
 att bekämpa diskriminering
 och garantera lika möjligheter.
Jag vill tacka er för den roll ni har spelat i att dessa framgångar nåddes på ett tidigt
stadium.
Men vi har mycket arbete framför oss. Vi är fast beslutna att genomföra
Lissabonstrategin.
Jag hoppas att ni är lika beslutna att föra utvecklingen framåt.
Detta är särskilt viktigt eftersom det europeiska samhället förändras – snabbt och
på ett genomgripande sätt:
 De tekniska förändringarna är redan verklighet.
 Vi behöver nya sätt att förena arbete, fritid och familj.
Vi behöver en ny, flexiblare organisation av arbetslivet som återspeglar dessa
förändringar och nya former för anställningstrygghet om vi vill modernisera den
europeiska samhällsmodellen.
2
Dessa nya former för organisation av arbetet måste
befolkningstrender och behovet av att öka arbetskraftens storlek.
beakta
dagens
Vi européer
 lever längre,
 arbetar mindre och
 föder färre barn.
Idag går det fyra personer i arbetsför ålder på varje pensionär i Europa.
Om dagens utveckling fortsätter, kommer det om fyrtio år att gå endast två
potentiella arbetstagare på varje pensionär.
Redan 2007 kan vi mycket väl stå inför en brist på arbetskraft inom unionen – med
allvarliga följder för Europas konkurrenskraft.
Därför måste vi handla snabbt och beslutsamt!
 Vi måste få bort de hinder som gör att ungdomar inte kommer in på
arbetsmarknaden.
 Vi måste ta in personer med kunskaper i unionen. Vi har en gränslös
arbetsmarknad som inom EU: vi behöver en invandringspolitik som också
omfattar hela EU.
 Vi måste få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden eller tillbaka till arbetslivet – och
de måste ges samma möjligheter som männen.
 Vi måste göra det lättare för båda könen att förena arbete och familj.
 Sist men inte minst måste vi tillåta – ja, uppmuntra – äldre människor att förbli
aktiva inom ekonomin. Detta innebär att vi måste se till att de har de kunskaper
som krävs för nya typer av arbete.
Därför kommer jag vid morgondagens möte i Europeiska rådet att uppmana
medlemsstaterna att investera mycket mera i utbildning – för både unga och gamla.
Arbetsmarknadens parter har ett betydande ansvar i detta. Ni måste arbeta
tillsammans för att göra utbildning och livslångt lärande tillgängliga för alla.
Att investera i människor är inte bara en fråga om social rättvisa, utan också
ekonomiskt lönsamt.
Det är en investering i Europas framtid.
Samtidigt måste Europas sociala och ekonomiska utveckling vara hållbar.
Kommissionen håller på att utarbeta en europeisk strategi för hållbar utveckling.
Den kommer att läggas fram för diskussion vid Europeiska rådets möte i Göteborg.
Denna strategi kommer att inriktas på innovation och investeringar och utnyttja den
potential som finns i den nya avancerade tekniken.
Strategin kommer att grundas på hårda fakta och stränga analyser.
Idén om en hållbar utveckling kommer att få en konkret utformning som lätt kan
förstås och genomföras genom synliga konkreta åtgärder.
Näringslivet hör till de sektorer som främst kan skapa en hållbar utveckling. Vi
politiker måste därför veta vad ni – arbetsmarknadens parter – tycker om våra
förslag.
Jag vet att ni de senaste månaderna har arbetat för att föra den sociala dialogen
framåt – och jag vet att denna uppgift har varit särskilt besvärlig.
3
Många anser att den sociala dialogen inte längre är hörnstenen i den europeiska
samhällsmodellen: vissa anser till och med att det inte finns något behov av en
social dialog alls.
Jag hävdar snarast motsatsen – utan social dialog kan man inte kombinera sociala
framsteg och rättvisa.
Jag är medveten om de problem ni har när det gäller distansarbete och tillfälligt
arbete, men jag är övertygad om att även dessa specifika problem, som är så
viktiga för vår framtid, endast kan lösas i en anda av bred och djupgående social
dialog.
Denna målsättning kan tyckas alltför ambitiös i ljuset av de påtagliga svårigheter
som både fackföreningar och arbetsgivarorganisationer står inför inom sina
respektive ansvarsområden. Jag vet mycket väl hur svårt det är för både er och oss
att förstå innebörden i vissa begrepp som dyker upp på arbetsmarknaden: "utövare
av fria yrken", "frilans" eller "egenanställd".
Men jag är övertygad om att vi, i framtidens union, kommer att vara tvungna att
inleda en intensiv debatt för att skapa nya möjligheter att kombinera ekonomiska
framsteg med medborgarnas och arbetstagarnas rättigheter, både de traditionella
och de nya.
Jag vet inte om trepartsdialogen räcker för att ta itu med den omfattande frågan om
välfärdsreformen, men jag tror att den skulle kunna bidra på ett betydande sätt,
åtminstone genom att skapa det positiva klimat som behövs för att hitta en lösning
som är godtagbar för alla.
Jag, liksom ni, tänker på många olika områden där den sociala dialogen kommer att
vara avgörande, men jag vet att det är för tidigt att diskutera dem i detalj idag. Jag
vill bara betona att tiden nu är inne att visa att vi inom unionen fortfarande kan föra
den sociala dialogen framåt.
Förra året såg vi att vi genom euron och genom påskyndade reformer nu har
möjlighet att åter ta ledningen inom den globala ekonomin. Vi är inte längre de
uppenbara förlorarna i den utmaning som globaliseringen utgör.
Den sociala dialogen är ett medel att styra återhämtningen i rätt riktning, göra den
förenlig med sysselsättningen, samtidigt som vi utnyttjar de mänskliga resurserna
till fullo och skapar en rättvisare inkomstfördelning.
Jag är beredd att arbeta tillsammans med er för att ta vara på denna möjlighet.
Mina damer och herrar.
Ni företräder en stor och ytterst viktig del av det europeiska samhället.
Era åsikter är mycket betydelsefulla för kommissionen och jag ser fram emot att
höra era åsikter och jag räknar också med er hjälp.
Tack.
4
Download