Väg 740 Hemmestorp - Veberöd, gång- och cykelväg

advertisement
SAMRÅDSUNDERLAG
Väg 740 Hemmestorp - Veberöd,
gång- och cykelväg
Sjöbo och Lunds kommun, Skåne län
Vägplan, 2017-06-13
Trafikverket
Postadress: Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö
TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.4.0
E-post: [email protected]
Telefon: 0771-921 921
Dokumenttitel: Samrådsunderlag Väg 740 Hemmestorp-Veberöd, gång- och cykelväg, Lunds och
Sjöbo kommun, Skåne län, Vägplan
Författare: Göran Sevelin, Kreera Samhällsbyggnad AB
Dokumentdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: TRV 2017/30467
Åtgärdsnummer: 2194
Projektnummer: 15475
Version: 1
Kontaktperson: Maria Wedin, projektledare Trafikverket
2
Innehåll
1.
SAMMANFATTNING
4
2.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
4
2.1.
Planläggningsprocessen
4
2.2.
Bakgrund
4
2.3.
Åtgärdsvalsstudie och tidigare utredningar
6
2.4.
Ändamål och projektmål
6
2.5.
Beskrivning av befintlig väg-/järnvägsanläggning
6
2.6.
Angränsande planering
7
3.
AVGRÄNSNINGAR
8
4.
FÖRUTSÄTTNINGAR
9
4.1.
Landskapsbild
9
4.2.
Naturmiljö
9
4.3.
Kulturmiljö
11
4.4.
Rekreation och friluftsliv
12
5.
EFFEKTER OCH DERAS TÄNKBARA BETYDELSE
13
6.
FORTSATT ARBETE
13
7.
KÄLLOR
13
3
1. Sammanfattning
Vägplanen syftar till att utreda förutsättningarna och utformningen av en gång- och
cykelväg längs väg 740 mellan Nämndemannavägen och Sjöbovägen (HemmestorpVeberöd) i syfte att erbjuda en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter.
2. Beskrivning av projektet
2.1.
Planläggningsprocessen
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs
av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan.
I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka
miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och
för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att
Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under
samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.
2.2.
Bakgrund
Väg 740, Gamla Lundavägen, sträcker sig från Veberöd till E65 väster om Ystad. Sträckan
som berörs av detta projekt är den som förbinder Veberöd med Hemmestorps sommarbyar,
alltså sträckan Veberöd till Nämndemansvägen, drygt 3,3 kilometer lång. Sträckan ligger i
Lunds och Sjöbo kommuner i Skåne Län. Sträckan är prioriterad för cykelväg enligt Region
Skånes cykelvägsplan och placerad i gruppen 4-6 år i perioden 2017.
Veberöd är ett samhälle med ca 4 000 invånare och ligger ca tre mil öster om Lund. Sydöst
om Veberöd ligger Hemmestorp sommarbyar som utgörs av totalt sju småorter;
Humlamaden, Hemmestorps Björke, Hemmestorps Boke, Hemmestorps Södergård och
Hemmestorps Fure söder om väg 740 samt Hemmestorps Eke och Hemmestorp
Ljungbacken norr om väg 740. I sommarbyarna är det för närvarande ca 650 personer som
är permanent bosatta, denna siffra förväntas dock öka då det planeras för nya
bostadsområden samt en pågående process där sommarboenden omvandlas till
permanentbostad. I Veberöd finns målpunkter så som handel, skolor, arbetsplatser samt ett
starkt kollektivtrafikstråk. Utanför Veberöd ligger sommarbyarna samt naturområdet
Kulturens Östarp.
4
Lund
Malmö
Ystad
Figur 1 Översiktskarta, väg 740 är markerat med en röd rektangel.
Idag saknas en separat gång- och cykelbana utmed väg 740 (Gamla Lundavägen). Vägen
saknar vägren men har målad kantlinje ca 0,2 m från beläggningskant. Oskyddade
trafikanter är hänvisade till körbanan och att cykla i blandtrafik. Längs väg 740 ansluter
flera enskilda vägar till Hemmestorps sommarbyar.
Figur 2 Orienteringskarta över utredningsområdet
5
Inne i Veberöd finns befintliga cykelvägar på båda sidor om väg 102.1 (Sjöbovägen),
dessutom kommer befintlig gång- och cykelväg söder om Sjöbovägen att förlängas till väg
740. Mellan Veberöd och Hemmestorps sommarbyar finns idag inte någon separerad
cykelkoppling vilket upplevs vara otryggt. Därför planeras nu en gång- och cykelväg utmed
sträckan.
2.3.
Åtgärdsvalsstudie och tidigare utredningar
2015 gjordes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för cykelväg på den aktuella sträckan (TRV
2015/98469) som resulterade i att rekommendera en separerad gång och cykelväg på södra
sidan om väg 740. ÅVSen konstaterar att vägens förutsättningar är sådana att cykling i
blandtrafik inte uppnår en tillräcklig trafiksäkerhetsstandard. Vidare har studien gått
igenom såväl Trafikverkets fyrstegsprincip som de mål som satts upp i Cykelvägsplanen för
Skåne (se nedan) sammantaget bedöms en separerad GC-väg leda till god måluppfyllnad
och rekommenderas därför som åtgärd.
Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025 är en gemensam strategi och inventering utförd i
samarbete mellan Trafikverket och Region Skåne och innefattar även dokumentet
Förenklad övergripande åtgärdsvalstudie för cykelvägnätet i Skåne (2014-08-29) den
utgör en fördjupning av den regionala transportinfrastrukturplanen. I cykelvägsplanen har
de generella förutsättningarna för cykling i det regionala nätet i Skåne inventerats samt ett
antal objekt identifierats och prioriterats. Cykelväg längs väg 740 mellan Veberöd och
Hemmestorp har i denna identifierats höra till prioriteringsgruppen 4-6 år.
2.4.
Ändamål och projektmål
Åtgärden omfattar anläggande av en separerad gång- och cykelförbindelse mellan
Hemmestorps Eke (Nämndemansvägen) och östra Veberöd (Sjöbovägen) längs väg 740.
Åtgärden ska ansluta till kommunens planerade gång- och cykelväg i Veberöd och avslutas
på ett lämpligt sätt vid Nämndemansvägen.
Projektmålen för den nya gång- och cykelvägen är:
•
Möjliggöra för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert och tryggt sätt ta sig mellan
målpunkterna i områdena.
•
Cykelförbindelsen ska vara trafiksäker (separerad), direkt, bekväm (hårdgjord och
tillräckligt bred) samt attraktiv för att åstadkomma förbättrad tillgänglighet och
trygghet.
2.5.
Beskrivning av befintlig väg-/järnvägsanläggning
Väg 740 har två körfält och är relativt smal (6,5 m) med en rak sträckning (på det aktuella
partiet). Hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h och årsdygnstrafiken (ÅDT) är
omkring 2600 fordon. Längs vägen finns flera enskilda vägar anslutna både på norra och
södra sidan till såväl permanent- som fritidshusboende. Vid kommungränsen korsas vägen
av en bäck som leds i trumma under vägen, intill detta finns på norra sidan den gamla
vägbron kvar men obrukad. Det finns ingen belysning på vägen men fyra busshållplatser:
Humlamaden, Villa Solhem, Hemmestorp Fure och Kulturens Östarp (alla trafikerade av
6
samma busslinje, Skånetrafiken regionbuss 341 mellan Veberöd och Sjöbo via Blentarp). Två
av dessa är fickhållplatser medan de andra två enbart består av stolpar i vägkanten.
Drygt fem kilometer öster om Veberöd ansluter väg 740 till Sjöbovägen. Sjöbovägen, även
nämnd väg 102.1, är en kommunal gata som sträcker sig in till Veberöd tätort. Sjöbovägen är
8 m bred och har en bred vägren på båda sidor. Då vägen är kommunal finns inget angivet
fordonsflöde. Den skyltade hastigheten är 60 km/h.
Längs med södra sidan av vägen anlades 2008 en kommunal VA-ledning på större delen av
den aktuella sträckan. Sjöbo kommun har inget att erinra mot att gång- och cykelvägen
placeras ovan VA-ledningarna. Ytterligare VA-, el- och fiberledningar finns såväl utmed
vägen som korsande.
2.6.
Angränsande planering
Lunds kommun
Lunds Kommun planerar för en gång- och cykelväg söder om väg 102.1 (Sjöbovägen), från
befintlig cykelväg i Veberöd till korsningen mellan väg 740 och 102.1. Utredning om
cykelväg Sjöbovägen (2016-09-30) från Lunds kommun beskriver de övergripande dragen
för denna gång- och cykelväg. Denna skall ansluta till cykelvägen längs väg 740 och de båda
projekten bidrar tillsammans till att skapa en säker och sammanhållen cykelförbindelse
mellan Hemmestorp sommarbyar och Veberöd.
Lunds kommuns översiktsplan anger inga beslutade förändringar eller regleringar av den
aktuella vägsträckan på väg 740 (ca 850 meter inom Lunds kommun). Inom kommunen
finns det ett pågående arbete med att ta fram dels en ny översiktsplan och dels en fördjupad
översiktsplan för Veberöd, efter kontakt med tjänsteperson inom förvaltningen bedöms
dessa ej ha väsentlig påverkan på gång- och cykelvägsprojektet.
Vidare har Lunds kommun inga beslutade detaljplaner i direkt anslutning till den aktuella
vägsträckan eller som bedöms ha betydande påverkan på den. Störst påverkan bedöms
detaljplan Hasslemölla 1:1 från 2012 ha vilken ligger i kantzonen av Veberöd tätort söder om
Sjöbovägen. Detaljplanen möjliggör för ca 50 om högst två våningar, utmed Sjöbovägen ges
möjlighet till placering av uthus och garage – detaljplanen bedöms dock inte ligga i konflikt
med den planerade cykelvägen.
Sjöbo kommun
Sjöbo kommuns översiktsplan identifierar den aktuella sträckan som utvecklingsområde för
framtida cykelstråk mellan Blentarp och Veberöd med särskilt fokus på arbetspendling och
el-cyklister. I övrigt anges området kring Hemmestorp som landsbygdsområde kategori 2
vilket innebär en restriktiv förhållande till förändringar i den fysiska miljön och bebyggelse
men visst utrymme för förtätning vid befintlig bebyggelse förutsatt att bymiljöerna inte
förändras.
I Sjöbo finns även en detaljplan, Hemmestorp 3:1 & 8:1, utmed väg 740. Detaljplanen är
antagen 2010 och ger utrymme för 40 enfamiljs- eller parhus inom ett planområde om 11,7
hektar. Detaljplanen ligger i direkt anslutning till väg 740 men anger markutnyttjandet som
natur i planområdets norra del (närmast vägen) med en specifikation om att där medges
anläggning av gång- och cykelväg. Därmed bedöms ingen konflikt föreligga mellan
7
detaljplanen och vägobjektet. Det finns inga övriga antagna eller pågående detaljplaner,
varken i Lund eller Sjöbo, som påverkar den aktuella sträckan längs väg 740.
3. Avgränsningar
Den del av väg 740 som utreds är från infarten vid Nämndemannavägen (mot Hemmestorp
eke med mera) samt vägens avslut i korsningen med Sjöbovägen (väg 102.1). I
samrådsunderlaget utreds en placering av gång- och cykelvägen på norra eller södra sidan
av väg 740.
Figur 3 Orienteringskarta över utredningsområdet
Utredningsområdet utgår från denna vägsträcka och aspekter som påverkar vägens
utformning och lokalisering betraktas i alla riktningar. Utredningsområdet syftar till att
täcka in alla aspekter som har relevans för vägens utformning därutöver finns ett
influensområde som är alla de platser där effekter av ombyggnaden kan uppstå. Såväl
utredningsområdet som influensområdet är svårt att sätta en fast gräns på då de skiljer sig
åt beroende på vilken aspekt (exempelvis naturmiljö respektive trafik) som belyses.
Beskrivningen av förutsättningar och intressen i området inriktas på det som kan komma att
påverkas av projektet och som har betydelse för den fortsatta planläggningen.
8
4. Förutsättningar
4.1.
Landskapsbild
Det utpekade området längs väg 740, från avtagsvägen mot Hamnstorp Eke till vägskälet
mot Sjöbovägen (väg 102.01), ligger i vad som enligt Det skånska landsbygdsprogrammet –
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv (2007) räknas till de låglänta
landskapen, närmare bestämt låglänt dallandskap. De låglänta landskapen karaktäriseras av
att de är lågt belägna, generellt 50 m.ö.h., samt att de är flacka landskap med tydlig karaktär
av kontinuerligt brukande under lång tid. Det låglänta dallandskapet har vida och
övervägande flacka dalar och omges av backlandskap eller höglänt landskap. Områdets
marktäcke utgör en mosaik av markanvändningar och generellt har områdena en enslig
karaktär. Det låglänta dallandskap som den studerade vägsträckan ligger inom kallas
Vombsjösänkan. Vombsjösänkans marktäckesmosaik ger betydande variation till dalen och
dalsidorna i bakgrunden ger de olika elementen sammanhållning. Tallskogen, de öppna
gräsmarkerna och vattendragen ger området sin särprägel trots att tydlig platskänsla anses
saknas. Området anses unikt i Skåne och dess karaktär hög.
Sjöbos översiktsplan talar om landskapets långa brukningskontinuitet där kommunens
marker historiskt främst använts till betesmarker.
Den aktuella sträckan kantas till största delen av skog. Det rör sig främst om tallplanteringar
med inblandning av lövträd bland annat ek och björk. Skogsavsnitten har skiftande karaktär
och olika typ av ljusgenomstrålning då de har varierande ålder och varierande grad av bryn
och underskikt. På ett antal ställen, bland annat i början och slutet av sträckan, öppnar
perspektivet upp sig mot det omgivande jordbrukslandskapet. Vägen är ca 6,5m bred vilket
tillsammans med trädridåerna ger ett samlat, omfamnande och småskaligt intryck. Även i
de öppna avsnitten är skogen närvarande som ridå vari vägens väldefinierade
vägrumstunnel skapar en tydlig fokus- och riktningsgivare. Vägen har längs hela sträckan
starka ledande kvalitéer. På ett antal ställen finns även bebyggelse nära vägen, denna är
dock gles och består främst av till synes ensamliggande hus vilket förstärker känslan av
landsväg och skog.
4.2.
Naturmiljö
Nationella intressen
Sandurområdet mellan Veberöd och Blentarp, i vilket vägplanen till fullo ligger, utgör
riksintresse för naturvård (N 85, 2000). Vägsträckan som utreds kantas företrädesvis av
barr och blandskog. Området har ett generellt skydd och bevarandevärde. Historiskt, främst
1700-tal, har sanddriften varit stor vilket resulterat i ökat tallbestånd samt anpassningar av
kulturhistoriskt värde (se avsnitt 4.2). Den intressanta geologin med isälvsandur och dyner
samt odlingslandskapet, naturbetesmarkerna och floran i området pekas ut som
riksintressen som behöver skyddas.
Utöver det generella skyddet finns naturreservatet Veberöds ljung i direkt anslutning till väg
740 intill korsningen med väg 102.1 (se Figur 1). De sandiga jordarna i området ger särskilda
förutsättningar för flora och fauna liksom mycket skyddsvärda lövskogsmiljöer.
9
Figur 4 Skyddsområden i utredningsområdet. För större storlek (högupplöst), se bilaga.
I norr gränsar naturreservatet mot ytterligare ett naturreservat i Klingavälsåns dalgång som
även utgör Natura 2000 (se figur nedan). Natura 2000 skyddet utgörs av två mestadels
överlappande områden för fågellivs- respektive habitatskydd som även sträcker sig in i delar
av Veberöds ljung. Studieområdet utgör avrinningsområde till Klingavälsån och framförallt
finns inom vägplanens område en mindre bäck som rinner från Humlamaden och korsas av
vägen (i trumma). Bäckfåran och dess närområde är utpekade, särskilt söder om vägen, som
en nyckelbiotop med såväl ängs- och hagmark och källpåverkad sumpskog.
Lokala intressen
Generellt gäller att merparten av vägsträckan kantas av skog och ett fåtal öppna
naturmiljöer. De öppna naturmiljöerna utgörs dels av en sandäng i nordväst, dels enstaka
betesmarker samt avslutningsvis ytterligare en sandäng mellan Nämndemannavägen och
nästa bäckfåra (utanför vägplanen).
10
4.3.
Kulturmiljö
Vägsträckan ligger i ett område som varit bebott under lång tid och med stor kultur
påverkan. Bebyggelsen kännetecknas byar med utskiftade gårdar. Odlingslandskapet har
inslag av naturbetesmark, övsersilningsängar och tallplantering. Hasslemölla och Kulturens
Östarp utgör områden av regionalt intresse och ligger inom projektets omland.
Området har ganska få kända fornlämningar i Riksantikvarieämbetets databas men det är
sannolikt att det finns dolda och hittills okända fornlämningar som täckts av översandning.
Därför har en ansökan om arkeologisk utredning gjorts men är inte färdigställd vid
skrivandet av detta underlag.
Figur 5 Historisk karta över Hemmestorp och omland. I kartan från 1800-talets mitt syns tydligt samma
vägstruktur som idag. Utsnitt ur generalstabskartan över Ystad (1864).
11
4.4.
Rekreation och friluftsliv
Nationella intressen
Romelåsens sjö och åslandskap är i miljöbalken 4 kap 2§ sedan 1975 utpekat som ett av 23
primära rekreationsområden i Sverige. Utpekandet beror på Romelåsens stora natur- och
kulturmiljövärden samt områdets storlek och närheten till storstadsområdet i sydvästra
Skåne. För att värna området har dock de berörda kommunerna: Lund, Malmö, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad tillsammans med Region Skåne bildat Romelås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Länsstyrelsens officiella gräns för området går tydligt
söder om Hemmestorp Fure & Björke och är därmed utanför planområdet i detta projekt
den gräns som RÅSK arbetar utifrån använder dock väg 740 som gräns. Vidare kan nämnas
att även Klingavälsåns dalgång norr om planområdet är intressant ur rekreations- och
friluftslivshänseende.
Lokala intressen
Kulturens Östarp är ett frilufts- och hembygdsmuseum som ägs och drivs av Lunds
kommun. Flera av husen har sitt ursprung från tidigt 1800-tal och ytterligare hus har
kompletterats enligt gammal stil under tidigt 1900-tal. På gården finns såväl lantrasdjur
som en klassisk trädgård. Museet utgör ett viktigt besöksmål, särskilt sommartid för
invånare i såväl Lund som andra delar av Skåne.
Sammantaget bedöms området som mycket intressant ur frilufts- och rekreationshänseende. Därtill kommer det faktum att merparten av bebyggelsen i Hemmestorp för
närvarande främst används som fritidsboenden. Riksintresse för friluftsliv innebär att inga
ingrepp får ske som kan påtagligt skada områdets natur- eller kulturvärden, anläggandet av
en cykelväg längs med befintlig väg bedöms i större utsträckning vara gynnsamt för
områdets friluftsliv än skadande för natur- och kulturmiljö.
12
5. Effekter och deras tänkbara betydelse
6. Fortsatt arbete
7. Källor
13
Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö. Besöksadress: Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

Skyddsområden - Vägplan, GC-väg längs väg 740: Hemmestorp-Veberöd
®
v
®
v
Domänreservat
Hemmestorp
björke
Humlamaden
Teckenförklaring
®
v
®
v
Hemmestorps
eke
Hemmestorp
fure
Busshållplatser
Detaljplansgräns
Fornminne, område
®
v
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Bevakningsobjekt (fornmminne)
Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen
Sumpskog, Skogsstyrelsen
Naturreservat, Naturvårdsverket
Naturvårdsområden, Naturvårdsverket
Ängs & hagmark, Naturvårdsverket
Natura2000, Länsstyrelsen
cken
sabä
u
h
e
Or
Riksintresse Kulturmiljövård, LST
0
0,25
0,5
®
v
0,75
1
1,25
km
© Terrängkartan, Lantmäteriet. Länstyrelsen, Skogstyrelsen, Naturvårdsverket & Riksantivkvarieämbetet. Göran Sevelin, Kreera.
Download