M - Riksdagens öppna data

advertisement
2010/11
mnr: T320
pnr: M1509
Motion till riksdagen
2010/11:T320
av Cecilie Tenfjord-Toftby m.fl. (M)
Tåg sträckan Borås–Göteborg
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att se över möjligheten att prioritera sträckan Borås–Göteborg.
Motivering
Utvecklandet av svenska järnvägar fyller ett stort samhällsbehov samtidigt
som det medför stora kostnader. Denna motion avser inte att anbefalla
byggandet av järnvägen under innestående år men syftar till att belysa
behovet och utreda möjligheten att på sikt genomföra en utbyggnation.
Sverige kan få en helt ny typ av järnväg, det vill säga de omtalade
höghastighetsbanorna. Kostnaderna för investeringarna väntas bli historiskt
höga och då är det viktigt att de nya snabba tågen går via orter med stort
kundunderlag och med omfattande pendling. Sträckan Borås–Göteborg är
redan idag en av de mest lönsamma sträckorna för olika
kollektivtrafiksformer då behovet av färdmedel är stort. Den kollektiva
transporten främjar miljön och kvaliteten på och kring våra vägar. Idag utgör
den omfattande bilpendlingen på sträckan Borås–Göteborg en risk för
överbelastning. Sträckan är därför ett gott exempel på där framtida
investeringar i ny järnväg når två viktiga mål: lönsamhet och minskad
miljöpåverkan. Därför bör man se över möjligheten att denna sträcka
prioriteras i arbetet med höghastighetståg och den föreslagna Götalandsbanan.
Stockholm den 21 oktober 2010
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Jan Ericson (M)
Ulrik Nilsson (M)
1
Download