Annika Björkhem och Nina Sunnerfjell, SDF Östra Gbg
Marie Lod, SDF Centrum
LSS
– lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
 Det finns 10 (9) klart definierade insatser
Personkretsen
1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom, eller
3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed
ett omfattande behov av stöd eller service
Personkretstillhörighet enligt grupp 1 och 2 bygger på medicinska
diagnoser.
Personkretstillhörighet prövas endast i de fall insats begärs.
Två steg i bedömning av insats
1. Personkretsbedömning.
2. Bedömning av rätten till insatser
- finns behov av insatsen?
- är behovet tillgodosett?
- uppnår personen goda levnadsvillkor genom insatsen?
Insatser enligt LSS 9 § p 1-10








1. Råd och stöd ( Habiliteringen)
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice
6. Korttidsvistelse
7. Korttidstillsyn.
8. Boende eller familjehem för barn med behov av särskild
service
 9. Bostad med särskild service för vuxna
 10. Daglig verksamhet (dock ej personkrets 3)
Skillnad LSS och SoL
En person som inte omfattas av personkretsen är hänvisad till
Socialtjänstlagen (SoL)
LSS :
- hen tillhör någon av lagens tre personkretsar
- insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda
levnadsvillkor.
- Behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt
SoL:
- biståndet behövs för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig
levnadsnivå.
- behovet kan inte tillgodoses på annat sätt
Socialtjänstlagen
Lagen utgör grunden för socialtjänstens arbete i Sverige
 4 kap 1 § SoL = Rätten till bistånd
”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i
övrigt, biståndet ska utformas så att det stärker den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv”.
Insatser enligt SoL
Hemvårdsbidrag
Ledsagning
Kontaktfamilj
Permanent boende
Boendestöd
Matleverans
Kontaktperson
Korttidsboende
Hemtjänst
Trygghetstelefon etc…..
Insatser finns 24 tim/dygn 365 dygn/år.
Avlastning
Nattillsyn
Boendestöd
 Insatsen är förbehållen personer med :
psykiska funktionsnedsättningar: En person har en psykisk
funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter med
att utföra aktiviteter på viktiga livsområden . Svårigheterna ska vara en
konsekvens av psykisk störning.
 intellektuella funktionsnedsättningar: utvecklingsstörning som
uppkommit före ca 16 års ålder.
 neurologiska funktionsnedsättningar: omfattande kognitiva
funktionsnedsättningar t ex vid stroke, förvärvad hjärnskada, MS,
Parkinson, Huntington, ALS.
 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism
Boendestöd i praktiken…
 Syfte: stärka den enskildes förmåga att klara sin dagliga
livsföring, utifrån livssituation och behov.
 Ska förebygga och minska följderna av
funktionsnedsättningen och stärka förmågan att
leva ett självständigt liv.
 Bryta passivitet och isolering samt
ge stöd att komma ut i sociala
sammanhang och/eller delta i
meningsfull sysselsättning.
Vad gör boendestödet?
 stöttar i att komma iväg till sysselsättning/ aktivitet
 hjälper till att strukturera/ planera dagen
 hjälper till att skapa rutiner för hushållets skötsel
 inget samtalsstöd –




men ett ”bollplank”
stöd i att uträtta olika ärenden
kontakta sjukvården och olika
myndigheter
träna i att åka kollektivt
delta i samhällslivet
Kontaktperson
 En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan
ge stöd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta den
enskildes isolering genom samvaro och hjälp till
fritidsaktiviteter.
 Insatsen kan ges till ungdomar och vuxna.
Beviljas normalt inte för en person
som har ett fungerande privat
nätverk (d.v.s. familj,
anhöriga, vänner).
Daglig sysselsättning
 Sysselsättning kan ges som bistånd för dem som tillhör
personkrets 3 enligt LSS, men även för personer med
funktionsnedsättning som inte tillhör LSS personkrets.
 Personerna ska på grund av funktionsnedsättning inte
klara att stå till arbetsmarknadens förfogande och inte
heller på egen hand eller på annat sätt klara att ta del av
meningsfulla dagliga aktiviteter/sysselsättning utan
bistånd.
Sysselsättning i öppna verksamheter –
aktivitetshus, kursverksamheter
Aktivitetshus - öppna verksamheter. Inget bistånd
behövs. Varierat utbud med olika inriktning
(träffpunkter, kurser, arbetsträning, kultur/fritid,
kooperativ mm).
Boende enligt Socialtjänstlagen
 Bostad med särskild service –
när man inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och
säkerhet tillgodosett i det egna hemmet trots de insatser
som kommunen kan erbjuda i hemmet.
 Korttidsplats - under vissa omständigheter kan den
enskilde ha rätt till korttidsboende. Antingen i form av
avlastning för t.ex. anhöriga eller i avvaktan på BMSS eller
väntan på återgång till egen bostad.
 Andra boendealternativ – detta sker i samverkan med
Fastighetskontoret (F100, kommunalt kontrakt)
Gör vi lika i Göteborg?
 Plattformsarbetet – att göra gott, rätt och lika
 Göteborgs Stads vägledning
 Nätverksarbete över staden : Ec-nätverk,1:e-nätverk, Sol-
nätverk, Psyk-nätverk, Barnnätverk, Personlig assistansnätverk etc.
TACK FÖR ATT NI VILLE LYSSNA PÅ OSS!