Kalcium och magnesium i kosttillskott

advertisement
2013-12-03
1 (2)
Kalcium och magnesium i kosttillskott
Sammanfattning av Livsmedelsverkets riskvärdering
Bakgrund om produkten
Livsmedelsverkets risk-nyttovärderingsavdelning har utrett riskerna med höga nivåer av kalcium och
magnesium i kosttillskott i en produkt som heter pH-kalk.
De aktiva substanserna i produkten är kalciumkarbonat (50 %) och magnesiumkarbonat (50 %). Den
rekommenderade dagsdosen är från 1 tesked till 1 matsked 2-3 ggr/dag, motsvarande ca 5 g- 45 g/dag.
”Normal” dosering som bör eftersträvas är, enligt producenten, 3 matskedar per dag. Enligt produktinformation innehåller 5 g av produkten 1400 mg Ca och 600 mg Mg.
Producenten anger i märkningen av produkten att ”pH-kalk är en oorganisk kalk. Den skiljer sig från
en oorganisk dito på så sätt att kroppen tar upp enbart sitt behov av mineralerna kalcium och
magnesium Den går heller inte att överdosera.”
Risker med höga intag av kalcium och magnesium
Kalcium är den viktigaste byggstenen i skelettet och är nödvändigt för bildning av ben och tänder.
Kalcium har även en central roll för många neuromuskulära och metabola funktioner i kroppen. Som
exempel kan nämnas att kalcium är viktigt för blodets koagulation och att det krävs en konstant
koncentration av fritt kalcium i blodet för att hjärtat ska kunna upprätthålla en regelbunden rytm.
Kalciumnivåerna i kroppen står under kontroll av genetiska och hormonella mekanismer. Upptaget
beror på flera faktorer såsom ålder och graviditet.
Rekommenderat dagligt intag (RI) av kalcium är enligt SNR, 2005 och NNR, 2013 för vuxna
(individer äldre än 18 år) 800 – 900 mg beroende på ålder, kön och andra faktorer som graviditet och
amning. UL-värdet är 2500 mg/dag (via mat + kosttillskott).
Flera studier har visat på att höga doser av kalcium kan leda till en rad biverkningar och
sjukdomstillstånd. De viktigaste riskerna är;





Hyperkalcemi (förhöjd kalciumhalt i blodet), vilket kan leda till som kan leda till
hyperkalciuri (förhöjd kalciumhalt i urinen), försämrad njurfunktion, bildning av njursten och
förkalkning av blodkärl.
Mjölk-alkalisyndromet som kännetecknas av hyperkalcemi, nefrokalcinos (ett
sjukdomstillstånd kännetecknat av förkalkning av själva njurvävnaden) och njursvikt.
Det är sannolikt att patienter med nedsatt njurfunktion/njursjukdomar kan vara speciellt
känsliga för ovan nämnda biverkningar.
Interaktioner med flera olika typer av läkemedel
Biverkningar från mag/tarmkanalen som t.ex. förstoppning och gasbildning
2013-12-03
2 (2)
Magnesium är en kofaktor i mer än 300 enzymsystem som är inbegripna i regleringen av en mängd
olika biokemiska reaktioner i kroppen som är viktiga för proteinsyntesen, muskel- och nerv
funktionen samt kontrollen av blodsocker och blodtryck. Magnesium spelar också roll för den aktiva
transporten av kalcium och kaliumjoner över cellmembraner, vilket är viktigt för överföring av
nervimpulser, muskelkontraktion och en normal hjärtrytm. Magnesium är också viktigt för
benbildningen.
Rekommenderat dagligt intag (RI) är enligt SNR, 2005 för vuxna kvinnor 280 milligram per dag och
för vuxna män 350 mg per dag. Den högsta tolererbara dagsdosen (UL) är 350 mg från kosttillskott.
Vid överskridandet av denna dos är de viktigaste riskerna;



I doser upp till 2 500 mg/dag: Diarré, illamående, magkramper
I doser som överskrider 2 500 mg/dag: Magnesiumförgiftning, som inbegriper allvarliga
symtom som t.ex. hypotension, illamående, kräkningar, ansiktsrodnad, urinretention,
tarmvred, depression, och letargi innan muskelsvaghet, andningssvårigheter, extrem
hypotension, oregelbunden hjärtrytm och hjärtstillestånd
Interaktion med olika typer av läkemedel
Patienter med försämrad njurfunktion kan vara speciellt känsliga för de ovan nämnda biverkningarna.
Företagets rekommendation
Företaget rekommenderar en daglig dos för produkten pH-Kalk;
Kalcium 2800 mg – 12600 mg (2 tsk till 3 msk)
Magnesium 1200 mg – 5400 mg (2 tsk till 3 msk)
Redan den lägre dosen av pH-Kalk överskrider UL-värdena för både kalcium och magnesium. Den
rekommenderade dosen (3 msk) överskrider UL med råge för båda mineralerna. Livsmedelsverket
anser att denna produkt, som intas enligt rekommendationerna, inte är säker för människors hälsa.
Stöd för att kroppen själv reglerar upptaget av dessa mineral saknas.
Individer som redan har nedsatt njurfunktion kan vara extra känsliga m a p risken för biverkningar
som är relaterade till njurfunktionen. I dosrekommendationen beaktas inte de skilda behoven av
mineralämnen för olika åldersgrupper samt för gravida och ammande.
Finns det skillnader i upptaget beroende på mineralkälla?
Det finns många faktorer som påverkar upptaget av kalcium och magnesium i kroppen. Det finns
dock inga vetenskapliga uppgifter om att det skulle vara någon skillnad i upptaget om mineralämnena
kommer från bergarter eller djurriket.
Vad kan kontrollmyndigheten göra vid överskridande av UL-värden?
Denna riskvärdering kan även användas som underlag vid granskning av andra kosttillskott
med kalcium och magnesium.
Kontrollmyndighetens åtgärd vid överskridande av UL-värden kan vara att lägga saluförbud
utifrån artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. Exempel på hur ett beslut om sanktioner kan
se ut finns i vägledningen om Sanktioner i livsmedeslagstiftningen, bilaga II
(http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/Sanktioner_%20i_%20l
ivsmedelslagstiftningen.pdf). Som grund för alla sanktioner gäller att de ska vara
proportionerliga.
Hela riskvärderingen hittar du på Livsteck.net/stöd till kontrollen/kosttillskott.
Download