Calfovit D3 powder for oral suspension

Bipacksedel: Information till användaren
Calfovit D3 1200 mg/800 IE pulver till oral suspension
Kalcium/kolekalciferol
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Calfovit D3 är och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder Calfovit D3
3. Hur du använder Calfovit D3
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calfovit D3 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Calfovit D3 är och vad det används för
Calfovit D3 är ett kalcium- och vitamin D3-tillskott som används för behandling av vissa tillstånd i
skelettet hos vuxna och äldre personer.
Både kalcium och vitamin D fås från föda och vitamin D kan också bildas i huden när den utsätts för
solljus.
Brist på kalcium och vitamin D kan minska benmassan och orsaka benfrakturer. Calfovit D3 används för
att kompensera brist på kalcium och vitamin D.
2.
Vad du behöver veta, innan du använder Calfovit D3
Använd inte Calfovit D3:

om du är allergisk mot kalcium, kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
(anges i avsnitt 6)

om du är inaktiv och har ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri)

om du har förkalkningar i kroppens mjukdelar

om du har allvarliga njurproblem

om du har njur- eller kalksten i allmänhet

om du har onormalt överskott av vitamin D

om du är gravid eller ammar

om du är under 18 år
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du använder Calfovit D3

om du har njurproblem eller benägenhet att bilda urinstenar. Din läkare kommer att kontrollera dina
kalciumvärden i blodet och i urinen för att se till att de inte blir för höga

om du behandlas för hjärtproblem. Om du använder hjärtglykosider (t.ex. digitalis) kommer din
läkare följa dig noga med kontroller eftersom dess effekt kan ökas när du tar Calfovit D3

om du har sarkoidos (immunsystemisk störning eller inflammerade skador på lever, lunga, hud eller
lymfkörtel). Din läkare kommer att kontrollera dina kalciumvärden i blodet och i urinen eftersom de
kan öka på grund av ökad aktivitet av vitamin D.
Barn och ungdomar
Ge inte detta läkemedel till barn under 18 år eftersom säkerheten och effekten inte har fastställts för barn.
Andra läkemedel och Calfovit D3
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Du bör särskilt tala om för läkare om du tar:
Läkemedel, som minskar upptaget eller effekten av Calfovit D3:
 kolestyramin (används för att behandla hög kolesterolhalt i blodet), steroider (såsom kortison),
mineraloljor (såsom paraffinolja som används som laxermedel eller som mjukgörare av
avföringen): dessa läkemedel kan minska upptaget av vitamin D3
 fenytoin och barbiturater (t.ex. fenobarbital), som används för behandling av epilepsi: dessa kan
minska aktiviteten av vitamin D3
 vissa urindrivande läkemedel (t.ex. furosemid och etakrynsyra), antacida (används vid magbesvär)
som innehåller aluminiumsalter samt sköldkörtelhormoner: dessa läkemedel kan minska upptaget
av kalcium och öka dess utsöndring i avföring och urin
Läkemedel, som ökar upptaget eller effekten av Calfovit D3:
 vissa andra urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika t.ex. hydroklortiazid) kan minska utsöndringen
av kalcium i urinen och således leda till för stora mängder kalcium i blodet
 antibiotika såsom penicillin, neomycin och kloramfenikol kan öka upptaget av kalcium: under
långtidsbehandling med Calfovit D3 och några av dessa läkemedel kan din läkare ordinera
kontroller av ditt kalciumvärde i blodet
Läkemedel vars upptag minskas av Calfovit D3:
 tetracykliner (antibiotika): när du använder dessa läkemedel ska det gå minst 3 timmar innan du tar
Calfovit D3. Ta inte dessa läkemedel samtidigt
 bifosfonater (läkemedel för att behandla eller förebygga benskörhet) och natriumfluorid: om du
använder dessa läkemedel ska det gå minst 3 timmar innan du tar Calfovit D3
Läkemedel vars effekt ökas av Calfovit D3:
 digoxin (t.ex. Lanoxin) eller andra hjärtglykosider som används vid hjärtsjukdomar: kalcium kan
öka deras effekt på hjärtat
Rådfråga läkare innan du använder andra läkemedel innehållande vitamin D eller dess derivat samtidigt
som du använder Calfovit D3.
Calfovit D3 med mat och dryck
Rådfråga läkare om du ofta äter mat som innehåller oxalsyra (t.ex. spenat och rabarber), fosfater (särskilt
från kosttillskott) eller fytinsyra (fullkornsprodukter), eftersom dessa kan minska upptaget av kalcium som
ingår i Calfovit D3.
Rådfråga läkare innan du äter livsmedel berikade med vitamin D. Se också avsnitt 3 Hur du använder
Calfovit D3.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller
apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Calfovit D3 ska inte användas under graviditet eller amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Calfovit D3 påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.
Calfovit D3 innehåller färgämnet para-orange (E 110) och sackaros
Para-orange (E 110): Kan ge allergiska reaktioner.
Sackaros: Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.
3.
Hur du använder Calfovit D3
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
Rekommenderad dos är 1 dospåse Calfovit D3 dagligen helst i samband med kvällsmat.
Töm påsens innehåll i ett glas icke-kolsyrat vatten och rör om med en sked tills en suspension med
angenäm smak erhålls. Drick suspensionen omedelbart efter blandning.
Om du har använt för stor mängd av Calfovit D3
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta
läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med
återstående dospåsar och förpackningen eller denna information så att läkaren ser vilket läkemedel som
har tagits.
Om du har glömt att använda Calfovit D3
Om du missar en dos, ta nästa dos så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd
dos.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Allvarliga biverkningar
Sluta använd Calfovit D3 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:
 svullnad av ansikte, läppar och svalg
 plötslig andnöd
 svår klåda och/eller hudutslag (nässelfeber)
 hudallergi.
Andra biverkningar
Tala snarast om för din läkare om du får följande symtom som tyder på för hög kalciumhalt i blodet eller
urinen:
 nedsatt aptit, illamående, kräkningar, huvudvärk, kraftlöshet, apati och dåsighet;
 törst, vätskebrist, onormalt riklig urinutsöndring under dagen eller natten, magsmärtor, minskad
tarmrörelse, oregelbundna hjärtslag.
Ytterligare kan följande biverkningar förekomma vid användning av Calfovit D3:
 förstoppning
 diarré
 illamående eller kräkningar
 magsmärtor
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella
rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka
informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Calfovit D3 ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25oC.
Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är kalcium och kolekalciferol
Varje dospåse innehåller kalcium 1200 mg (som kalciumfosfat) och kolekalciferol (vitamin D3) 20
mikrogram (motsvaran 800 IE).
Övriga innehållsämnen är propylenglykol, para-orange (E 110), citronarom (innehållande: naturliga
smakämnen, maltodextrin, akaciagummi), sackarinnatrium, vattenfri citronsyra, mikrokristallin cellulosa
och karmellosnatrium, monopalmitatsackaros, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mannitol, alfa-tokoferol,
matfetter, gelatin, sackaros, majsstärkelse (se avsnitt 2).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Calfovit D3 är ett vitt eller svagt orangefärgat, kornigt pulver till oral suspension (lösning). Den
färdigblandade suspensionen är en orange ogenomskinlig lösning med vita granulater.
Calfovit D3 är förpackade i kartonger med 2, 30 eller 60 dospåsar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxemburg
Tillverkare
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.
Via Sette Santi, 3
Florens
Italien
Sigmar Italia S.p.A.
Via Sombreno, 11
Almé 24011-BG
Italien
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Danmark
Tyskland
Grekland
Irland
Luxembourg
Sverige
Storbritannien
Calfovit D3
Calfovit D3
Decal
Calfovit D3
Calfovit D3
Calfovit D3
Calfovit D3
Denna bipacksedel ändrades senast