Mål och planering: LJUS (optik)

advertisement
Fysik åk 8 Gärdesskolan 2015
Mål och planering: LJUS (optik)
Mål
För betyget E ska du:
 känna till vad ljus är och hur det utbreder sig
 förstå vad som menas med en ljuskälla samt kunna förklara varför föremål syns och varför
det bildas skuggor
 veta vad som menas med brännpunkt hos linser och buktiga speglar
 känna till orden konkav och konvex, divergent och konvergent
 veta vad orden infallsvinkel, reflektionsvinkel samt normal betyder
 veta vad som menas med färgspektrum
 veta vad ”vitt ljus” består av
 veta hur ljusstyrka mäts
 veta något om laser och fiberoptik
 känna till att ljus har olika hastighet i olika medier (ex. glas, luft…)
 känna till hur ljus bryts då det går från optiskt tätare till optiskt tunnare ämne och tvärtom
 känna till hur ljus bryts genom olika slags linser
 veta vad som menas med totalreflektion
 känna till hur man avhjälper synfel med glasögon
 känna till färgspektrum och dess uppdelning i våglängder
 kunna genomföra mätningar, observationer och experiment utifrån givna instruktioner
 ha grundläggande insikt kring hur ögat är uppbyggt och fungerar
För betyget C ska du även:
 visa djupare kunskap om ovanstående så att du på egen hand kan dra slutsatser kring för
dig nya frågeställningar. T.ex. Varför är himlen blå? Varför är solen röd innan den går ner,
den är ju gul mitt på dagen?
 Visa att du har kunskaper om IR-ljus och UV-ljus. T.ex. Varför blir man ej brun av att sola
genom en glasruta? Kan IR-ljus ta sig igenom en glasruta?
 känna till hur ljuset reflekteras i olika slags speglar samt kunna rita strålgångarna för dessa
 kunna använda dig av en naturvetenskaplig terminologi
 enkelt kunna beskriva och förklara företeelser och fenomen (t ex regnbågar) inom optiken
 kunna räkna ut brytningsindex med hjälp av praktiska försök och bilder
 kunna rita strålgångar genom linser samt kunna rita hur ljusstrålar bryts i olika ämnen
För betyget A ska du även:
 vara mycket väl förtrogen med ovanstående uppställda mål
 kunna använda dina kunskaper för att lösa problem av annan karaktär än de du sett
tidigare
 ha insikt i hur kunskap i optik används av människan. Ge egna exempel som visar på god
förståelse för hur ljus fungerar vid olika användningsområden
Fysik åk 8 Gärdesskolan 2015
 kunna räkna på ljusets brytning mellan olika medier
 ha god förståelse för hur olika färger uppkommer när elektroner hoppar mellan
energinivåer i Bohrs atommodell
 ha insikt och förståelse för vad polariserat ljus är
Centralt innehåll:
Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
Historiska och nutida upptäckter inom bådeljud och ljus och hur de formats av och format
världsbilder.
Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Bedömning
Din förmåga att använda ord och begrepp på ett korrekt sätt på lektioner och laborationer.
Din förmåga att planera och genomföra laborationer samt att skriva laborationsrapporter.
Din förmåga att föra resonemang och förmedla dina kunskaper muntligt och skriftligt.
Material
Spektrum Fysik kapitel 9
Arbetshäfte med laborationer och instuderingsuppgifter
Fysik åk 8 Gärdesskolan 2015
Tidsplanering:
Vecka 2
Inledning: ögats byggnad och funktion
Spektrum biologi sid. 330-332 (kopior)
Vecka 3
9.1 Ljusets egenskaper
Spektrum Fysik sid. 159-166
Vecka 4
9.2 Ljusets brytning
Spektrum Fysik sid. 167-173
Vecka 5
9.3 Optiska instrument
9.4 Ljus och färg
Spektrum Fysik sid. 174-181
Vecka 6
9.4 forts. sid. 182-187
Vecka 7
Prov ljud och ljus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards