Naturvetenskap och teknik i vardagen

advertisement
Annica Gillblad försteförskollärare
Vad är naturvetenskap och
teknik i vardagen i
förskolan?
•
•
•
•
Fysik i vardagen?
Kemi i vardagen?
Biologi i vardagen?
Teknik i vardagen?
Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som
betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.
Fysikens resultat används inom alla fält i naturvetenskapen eftersom den beskriver de grundläggande
lagarna för naturen, naturlagarna, till exempel lagen om energins bevarande.
Kemi (arabiska: ‫كيمياء‬latin: chem (kēme), som betyder vetenskap, är en naturvetenskap som studerar
materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar
den genomgår vid kemiska reaktioner.[1] Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler,
kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar begreppen
energi och entropi i relation till spontaniteten hos kemiska processer
Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer,
inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.
Teknik, från grekiska téchnē (τέχνη) som betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk", är metoder att
minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid
mening.[källa behövs] Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till
produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi.
Fysikaliska fenomen: Det som är! Naturvetenskapliga lagar, grundämnet är det samma t.ex H2O.
Kemiska processer: Något som blir ett annat ämne
• Hur ser jag som pedagog
naturvetenskapen och teknik i
vardagen?
• På vilket vis är jag som pedagog
delaktig i barnens upptäckarglädje?
Ett äpple faller
Att äpplen faller från en gren ner till marken vet de
flesta, men det Newton som gav det en vetenskaplig
förklaring
Regnbågen
Den består alltid av 7 färger i en
speciell ordning,
Ett tips för att lära sig mer om innehållet i de olika naturvetenskapliga ämnena är att titta i
grundskolans läroplan/kursplaner. Det hjälper oss att veta vilken riktning vårt arbete behöver
ta i förskolan för att göra det möjligt för barnens livslånga lärande i Naturvetenskap och
Teknik.
Grundskolans Kursplaner
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 1-3
Året runt i naturen
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på
året.
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Kropp och hälsa
• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Kraft och rörelse
• Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
• Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Material och ämnen i vår omgivning
• Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter
eller sjunker i vatten.
• Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de
kan källsorteras.
• Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap
• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
• Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Tekniska lösningar
• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål
på lekplatser och husgeråd av olika slag.
• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet
•
•
Vad finns i omgivningen
som skapar lust och
glädje till att utforska?
Vad har vi och vad
behöver vi tillföra?
Hur utformar vi en miljö
som inspirerar barn och
pedagoger till ett lustfyllt
lärande?
• Vilka förkunskaper har varje
enskilt barn i barngruppen
om naturvetenskap-enkla
kemiska processer och
fysikaliska fenomen? Hur
ser du det?
• Vilka förkunskaper har varje
enskilt barn i barngruppen
om teknik i vardagen? Hur
ser du det?
• Hur fångar vi barnens
intresse för naturvetenskap
och teknik,
• Hur bygger vi vidare på
barns upptäckarglädje
Download