Exempel på verktyg för kvalitetsutveckling för förskolan

advertisement
Verktyg för kvalitetsutveckling
Förskolans namn:
Förskolan xxxxx
Ansvarig förskolechef:
Kalle Karlsson
Var är vi?
1. Nuläge
9. Sammanställ
och dokumentera
2. Analys av
nuläget
Hur blev det?
8. Utvärdering
av genomförda
åtgärder
3. Vision/ Målformulering
Systematiskt kvalitetsarbete
Vart ska vi?
4. Prioritering av
utvecklingsområden
7. Genomförande
5. Arbetsgrupp/utvecklingsgrupp
6. Handlingsplan
Vem gör vad och hur?
Hur gör vi?
Vilka prioriterade mål skall vi arbeta med under 2012/2013?


Att utveckla den pedagogiska dokumentationen så att vi ser att de aktiviteter vi gör ger resultat
för barnens lärande
Att utveckla ett naturvetenskapligt tema där vi utveckla arbetet med vardagsteknik och
naturvetenskap i förskolan
Analys av situationen ( steg 1-2 i årsklockan )
Beskriv situationen: ( Hur ser det ut idag ? ) Använd bedömning av förskolans kvalité
Vi är en förskola med två avdelningar och 38 barn. Vi har fyra förskollärare och två barnskötare. En av
förskollärarna har genomgått en utbildning i naturvetenskap och teknik.
På förskolan har vi några barn med särskilda behov som kräver en strukturerad vardagsverksamhet för att det
ska fungera
Vi jobbar bra med språkutveckling och matematiks begreppsförmåga men måste utveckla arbetet med
naturvetenskap och teknik. Vi behöver också bli bättre på att dokumentera vår pedagogiska verksamhet för att
vi ska bli duktigare på att se vad barnen lär sig
Fortsättning…….
Vilket/vilka områden ska åtgärdas?



Vi måste utveckla arbetet med naturvetenskap och teknik
Vi måste bli bättre på pedagogisk dokumentation
Vi måste utnyttja fler tillfällen i vardagen till att träna naturvetenskap och teknik i vardagen
Finns påbörjat utvecklingsarbete inom dessa områden?

Träffar med de som har gått naturvetenskap och teknikutbildningen för att få inspiration för
temat vi ska genomföra.
Vad vill vi uppnå? ( steg 3-4 i årsklockan )
Vilken vision har förskolan på 4-5 års sikt?
Hur vill vi att förskolan ska se ut om 4-5 år?
Hur ser verksamheten ut när den uppfyller alla läroplansmål och ligger på nivå 3 i bedömningsunderlaget?
Hur ser det ut när man kommer in på den förskolan
Vilka delmål skall uppnås under året? (Flyttas till prioriterade mål för året på sid 1)


Att utveckla den pedagogiska dokumentationen så att vi ser att de aktiviteter vi gör ger resultat för
barnens lärande
Att utveckla ett naturvetenskapligt tema där vi utveckla arbetet med vardagsteknik och
naturvetenskap i förskolan
Åtgärder/aktiviteter ( steg 5-7 i årsklockan )
Vilka aktiviteter skall genomföras?
Vilka är ansvariga för genomförandet?
Planering av temaarbete naturvetenskap och teknik
Pelle
Inköp av material till temat
Lisa + förskolechef
Analysera läroplansmålen för att se vad som ska ligga till grund för temat
Förskolechef
Kontakta externa aktörer för studiebesök i temat
Jonas
Pedagogisk dokumentation av temat
Stina
Ta reda på om vi kan ta in någon till förskolan för att berätta om hur
något naturvetenskapligt fenomen
Johan
Förbereda redovisningskväll med föräldrar
Inbjudningar, förtäring mm
Alva
Vi inleder varje arbetsområde/tema med att ta reda på vad barnen kan i ett samtal med barngruppen.
Barngruppen dels in i olika grupper för att så många barn som möjligt ska komma till tals
Samtalet spelas in med diktafon och därefter så lyssnar vi och skriver ned vilka förkunskaper barnen har.
Johanna ansvarar för att vi genomför inledande koll av förkunskaper
Kalle lyssnar på materialet och ser till att det skrivs ned vilka kunskaper barnen har inom temat
Hela arbetslaget ( APT ) analyserar materialet efter avslutat arbetsområde/tema. Vad lärde sig
barngruppen och vad var det som gjorde att det gick bra eller mindre bra
Efter avslutat område ska vi göra om samma procedur igebn
Utvärdering och analys ( steg 8-9 i årsklockan )
Hur skall målen utvärderas? Vad blev resultatet och varför blev det på detta sätt?
( observationer, intervjuer, enkäter, arbetslagsdiskussioner mm)
Hur blev den pedagogiska dokumentationen?
Vi tittar igenom materialet och funderar på varför det blev som
det blev.
Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?
Utvärdera hela temat på föräldraråd
Dokumentera utvärderingsresultaten och lämna sammanfattningen till förskolechefen
När skall målen utvärderas och av vem?
Pedagogisk dokumentation
Pelle på APT V 20
Utvärdera temat på föräldraråd
Förskolechef + personalrepresentant
Dokumentation av utvärderingsresultat
Lisa
Utvärderingsresultat
Vilka resultat kan vi se? Varför blev det som det blev? Vad berodde det på?
Sammanställ detta i ett dokument och lämna in till utvecklingsledaren i maj månad
Denna sammanställning lämnas till beredningsgrupp skola inför målarbetet
Download