Att vara ung i Trollhättan, 2014

advertisement
Att vara ung i
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
Trollhättan
2% av
här tycker 2
19-25 år
unga mellan
ollhättan!
bosatta i Tr
Så
Rapport från Luppenkät 2014
unga 19-25 år
INNEHÅLL
4
Bakgrundsfaktorer
8
Fritid
12 Inflytande och
delktighet
16 Hälsa och
trygghet
2O Framtid och
arbete
Att vara ung i Trollhättan
GRAFISK DESIGN OCH TEXT
Byrå Siffra & Grafik AB
INFORMATION OM SVARSFREKVENS
Enkäten gick ut till 6 204 personer,
varav 1 343 svarade.
Det innebär att följande rapport redovisar svaren från 22% av alla unga mellan 19-25 år, bosat ta i Trollhättan.
Inledning
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola,
inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. I Trollhättan riktades hösten 2014
enkäten till unga 19-25 år.
Undersökningen har genomförts i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), vars uppdrag är att bland annat utveckla metoder för uppföljning av
den kommunala ungdomspolitiken.
Syftet med rapporten är att materialet ska kunna användas som underlag för diskussioner
och samtal i olika sammanhang och därför redovisas slutsatser och analyser endast undantagsvis. Föreliggande rapport ska även kunna vara en del i politikers och tjänstemäns
beslutsunderlag i frågor som rör ungdomar, men kan även användas vid mer långsiktiga
planeringar.
Rapporten redovisar vad unga i Trollhättan upplever, vad de tycker är positivt men även
vad som upplevs som mindre bra. Enkäten är webb-baserad och har besvarats enskilt av
de deltagande.
De som besvarade enkäten hade möjlighet att inom några undersökningsområden i fri text
skriva in öppna svar. Ett urval av dessa redovisas i särskilda textrutor i rapporten.
Motsvarande Luppenkät genomfördes vid samma tidpunkt i totalt 24 kommuner, av dessa
valde totalt sju kommuner att undersöka gruppen 19-25 år. Därför har jämförelser kunnat
göras mot genomsnittet för dessa sju kommuner, vilka är geografiskt spridda över hela landet
och såväl större som mindre än Trollhättan.
Av de som erbjöds delta i enkäten var den relativa svarsfrekvensen
22 procent (1 343 svar) varav 774 kvinnor och 569 män. Bortfall kan bland
annat förklaras med att deltagande i enkäten byggde på frivillighet.
Resultatet av Luppenkäten finns lagrat och förhoppningen är att denna
rapport ska kunna fungera som en aptitretare som väcker nyfikenhet att
jobba vidare med underlaget. Det går att göra nya körningar och utveckla
analysen ytterligare då det finns mängder av spännande ansatser att
fördjupa sig i. Vissa delar berör i högre grad vissa verksamheter medan
annat behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå.
Monica Hanson
Kommunalråd
Kommentarer och metodbeskrivning för arbetet med analysen:
Syftet med rapporten är att den ska vara så lätt tillgänglig som möjligt. Därför har förhållanden som inte
redovisats i figurerna istället visats i textavsnitt i anslutning till dessa. Det har alltså funnits bakgrundsmaterial
som förtjänat uppmärksamhet trots att det inte kunnat redovisas i figurerna, dessa talar för sig själva och
kommenteras endast undantagsvis. Strävan har varit
att åskådliggöra ungas svar så tydligt som möjligt såväl
grafiskt som i kommenterande texter.
I de fall då inga kommentarer getts angående skillnader
mellan kön, åldersgrupp eller riket beror detta på att
svaren varit mycket lika de som redovisats i figurerna.
På vissa frågor har de svarande haft möjlighet att ange
flera svarsalternativ varför summan av staplarna kan
överstiga 100 procent. Då färre än sex individer angett
ett svarsalternativ redovisas inte detta i MUCF:s enkätverktyg varför staplar i vissa figurer helt kan saknas.
31
Bakgrundsfaktorer
En andel på 22 procent av alla unga 19-25 år, bosatta i Trollhättan, har besvarat Luppenkäten. Av dessa har fyra
av tio ett arbete, tre av tio läser vid ett universitet medan var femte har klarat av en högskoleutbildning. Sju av tio har
läst in sin gymnasiekompetens och sju av tio är nöjda med sin bostadssituation. Var tionde man och var tionde
kvinna svarar att de är missnöjda med sin bostadsituation. Det vanligaste skälet för kvinnor är ”annan anledning”
medan det vanligaste skälet för män är att de vill flytta hemifrån men att de inte hittar en ledig lägenhet eller att
de inte har råd.
Figur 1. Hur nöjd är du med din bostadssituation? (%)
80
Kvinna
Man
70
Sexton procent av samtliga svarar att de är varken
nöjda eller missnöjda medan var tionde uttrycker ett
missnöje med sin bostadssituation.
60
50
40
Jämfört med riket (genomsnittet för övriga sex kommuner som undersökt åldersgruppen 19-25 år) skiljer
det som mest med en procent till vilka andelar de
svarande angett de olika svarsalternativen.
30
20
10
Nöjd
Varken/
eller
Missnöjd
Figur 2. Orsaker till missnöje med bostadssituationen. (%)
40
Olika skäl till missnöje med sin bostadssituation
Frågan besvarades av de tio procent som uppgav att
de inte var nöjda med sin bostadssituation.
Tio procent fler män, jämfört med kvinnor, svarar att
orsaken till att de är missnöjda med sitt boende är att
de vill flytta hemifrån men att de inte kan hitta en ledig
lägenhet. Femton procent fler män, jämfört med kvinnor, svarar att de vill flytta hemifrån men att de inte
har råd.
30
20
Man
Tolv procent fler kvinnor, jämfört med män, anger som
skäl till varför de inte är nöjda med sin bostadssituation att de skulle vilja ha ett större boende och elva
procent fler kvinnor anger svarsalternativet “annan
anledning”.
Vill ha ett större boende
Vill flytta hemifrån, men hittar ej ledig lägenhet
Vill flytta hemifrån, men har inte råd
Annan anledning
Även på följdfrågan om varför en andel var missnöjda
med sitt boende har unga i Trollhättan svarat i det närmaste identiskt som riket.
10
Kvinna
4
De allra flesta är nöjda med hur de bor
I genomsnitt 74 procent unga kvinnor och män mellan 19-25 år är ganska eller mycket nöjda med sin
bostadssituation. Andelen kvinnor jämfört med män
är fyra procent högre.
Figur 3. Var är du och dina föräldrar födda (%)
90
70
50
30
Sverige
Norden
Europa
Ej Europa
10
Jag
Min mor
Min far
Nio av tio mellan19-25 år är födda i Sverige
Av de som besvarat enkäten är 89 procent födda i
Sverige och 75 procent har föräldrar som också är
födda i Sverige.
Tretton procent har föräldrar födda i Norden eller Europa medan elva procent har föräldrar som är födda
utanför Europa.
Det är mycket små skillnader mellan könen vad gäller
var de själva eller föräldrarna är födda.
Två procent fler kvinnor, jämfört med män, har föräldrar födda i Sverige och ett par procent fler män har
föräldrar födda utanför Europa.
Jämfört med riket har tre procent fler unga i Trollhättan föräldrar som är födda i Sverige. En lika stor andel
som i riket har föräldrar födda i Norden eller Europa.
Andelen i Trollhättan med föräldrar födda utanför Europa är några procent lägre än genomsnittet för övriga
kommuner som deltagit i Luppenkäten.
”Förbättra samhörigheten bland
människor med olika bakgrund!”
5
FRITID
Figur 4. Vilken är din nuvarande sysselsättning? (%)
Arbetar
Något fler av männen är arbetslösa
Som framgår av figuren befann sig fyra av tio i arbete
under hösten 2014 då enkäten besvarades. Ingen
skillnad mellan könen.
Nästa stora grupp är de 31 procent (2% fler män) som
studerade på ett universitet eller en högskola.
Univers./högskola
Arbetslös
I genomsnitt för båda kön var totalt var 14 procent arbetslösa, andelen män var fem procent större.
Gymnasiet
Yrkesutbildning
Några procent av båda kön gick på gymnasiet eller
komvux. Några procent kvinnor, men ingen man, var
föräldralediga och några procent kvinnor var också
sjukskrivna, jämfört med en procent män.
Sv. för invand. (Sfi)
Komvux
Folkhögskola
Föräldraledig
Kvinna
Man
Jämfört med riket går ett par procent färre i Trollhättan i gymnasiet medan sex procent fler studerar på ett
universitet eller högskola.
Sjukskriven
10
20
40
30
Figur 5. Vilken är din högsta avslutade utbildning? (%)
Gymnasium
De allra flesta har en gymnasieutbildning
Sju av tio har slutbetyg från en gymnasieutbildning,
(2% fler män) och 17 procent av båda kön har avslutat
en utbildning på ett universitet eller en högskola.
En andel på sju procent kvinnor och fem procent män
har inte studerat vidare efter grundskolan och några
procent av båda kön har genomgått en yrkesutbildning (utanför gymnasieskolan).
Univers./högskola
Grundskola
Yrkesutbildning
Kvinna
Man
Ej grundskola
10
20
30
40
50
60
70
En halv procent av båda kön har inte gått ut grundskolan, vilket innebär färre än tio individer av respektive kön.
Tre procent fler i Trollhättan, jämfört med riket, har en
avslutad universitets/högskoleutbildning, två procent
fler har gymnasiekompetens och fyra procent färre i
Trollhättan har avslutat sin skolgång direkt efter
grundskolan.
6
BAKGRUNDSFAKTORER
Figur 6. Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%)
Kvinna
Man
Min ekonomi
Hälsan
Arbets/skolsituation
Livet som helhet
Min utbildning
Familjerelationer
Kompisrelationer
20
40
60
80
100
Nöjdheten med sitt liv inom olika områden
Den största skillnaden mellan könen är de sju procent
fler kvinnor som är nöjda med livet i sin helhet.
Fem procent fler kvinnor är också nöjda med sin arbets- eller skolsituation, utbildning och sina familjerelationer.
En sex procent högre andel män är nöjda med hälsan.
Jämfört med riket har unga i Trollhättan svarat i stort
sett likadant.
Den skillnad som finns, jämfört med riket, är de fyra
procent fler män i Trollhättan som är nöjda med sin
utbildning.
”Gör det lättare för ungdomar att få jobb.
Idag är det många äldre som jobbar över 65
års ålder, hade alla gått i pension vid 65 så
hade det blivit fler jobb till de yngre!”
7
Fritid
Ungefär hälften av samtliga svarar att de har lagom mycket fritid, samtidigt önskar var tredje att de hade kunnat
vara lediga oftare. Fler än sex av tio har ganska eller väldigt mycket att göra på sin fritid medan var tjugonde har
väldig lite eller ingenting att göra. De vanligaste fritidssysselsättningarna är att idrotta, läsa böcker eller läsplatta. De
vanligaste platserna där man träffar sina kompisar är hemma hos varandra, på en restaurang/pub, för kvinnor är
det också vanligt att ses på ett café. Fyra av tio är medlem i någon förening och knappt hälften av alla tycker att
man har goda möjligheter att påverka inom sin förening.
Figur 7. Hur mycket fritid har du? (%)
60
Något fler kvinnor vill ha mer fritid
Den största skillnaden mellan kvinnor och män är de
fem procent fler kvinnor som upplever att de har för
lite fritid.
Tre procent fler män, jämfört med kvinnor, svarar att
de har för mycket fritid och en procent fler män att de
har lagom mycket fritid.
50
40
30
20
För mycket
Lagom
För lite
10
Kvinna
Jämfört med riket tycker fyra procent färre män i Trollhättan att de har för mycket fritid. I övrigt inga skillnader mot riket.
Man
Figur 8. Hur mycket finns det att göra på fritiden? (%)
Sex av tio är nöjda med fritidsutbudet
I genomsnitt för båda kön svarar 62 procent att de har
väldigt eller ganska mycket att göra på sin fritid.
Den största skillnaden mellan könen är den fem procent större andel kvinnor som svarar att det finns ganska lite att göra. Ett par procent färre män, jämfört
med kvinnor, svarar att det finns väldigt lite/ingenting
att göra på fritiden.
50
40
30
20
Väldigt mycket
Ganska mycket
Ganska lite
Väldigt lite/ingenting
10
Kvinna
Sex procent fler i Trollhättan, jämfört med riket, svarar
att de har väldigt eller ganska mycket att göra på sin
fritid medan sex procent fler i riket säger att de har
ganska eller väldigt lite att göra.
Man
”Fokusera på möjligheter till idrottsliv
och öka möjligheterna och ekonomiskt
stöd till mindre sportföreningar!”
8
Figur 9. Jag gör följande saker varje vecka
på min fritid? (%)
Idrottar i klubb el förening
Idrottar, ej i klubb el förening
Skriver/dagbok/bloggar/poesi
Sjunger/spelar/skapar/teater
Syr/slöjdar/snickrar/hantverk
Läser böcker/läsplatta
Besöker bibliotek
Aktiv i föreningsverksamhet
Kvinna
Man
I naturen/fiskar/jagar
Besöker sportevenemang
10
20
30
40
50
60
Idrott och att läsa är vanliga fritidssysselsättningar
Inom nästan samtliga uppräknade områden är kvinnor, jämfört med män, mest aktiva.
De största skillnaderna mellan kvinnor och män är
de högre andelar kvinnor som idrottar utanför en
förenings regi, som skriver dagbok/bloggar/poesi och
som läser böcker/läsplatta. Fler kvinnor, jämfört med
män, läser på sin fritid och är även i högre grad ute i
naturen.
Det är något vanligare att män ägnar sig åt hantverk,
föreningsverksamhet eller att de besöker ett sportevenemang.
De svarande angav också vilka fritidsaktiviteter de
aldrig ägnar sig åt och här finns det tydliga skillnader
mellan könen.
På samtliga aktiviteter svarar betydligt större andelar
män, jämfört med kvinnor, att de aldrig gör detta. Ofta
är andelen män som aldrig ägnar sig åt uppräknade
fritidsaktiviteter 20 procent högre än för kvinnor.
På alternativen att aldrig besöka ett sportevenemang
eller att aldrig vara aktiv i föreningsverksamhet är det
fler kvinnor, jämfört med män, som svarar att de aldrig
gör detta.
Tre procent fler män i riket, jämfört med män i Trollhättan, är ute i naturen/fiskar/jagar varje vecka medan
fyra procent fler män i Trollhättan läser böcker/läsplatta minst en gång i veckan.
9
Medlemskap i föreningar
Figur 10. Jag är medlem i någon förening. (%)
I genomsnitt för båda kön är fyra av tio medlem i en
förening. Som framgår av figuren är män, jämfört med
kvinnor, i högre grad (7% fler) engagerade i någon
form av föreningsverksamhet.
50
40
Av de som uppger att de är medlem i en förening är
det vanligast med en idrottsförening (65% kvinnor,
61% män), därefter kommer religiös förening /församling (23% kvinnor, 14% män), “annan förening” (17%
kvinnor, 21% män) och skolförening (16% kvinnor,
20% män).
Den största skillnaden mellan könen är de nio procent
fler kvinnor som är medlemmar i en religiös förening/
församling.
30
20
10
Kvinna
Man
En lika stor andel som i riket är medlem i någon
förening.
Figur 11. Hur mycket får du vara med och påverka? (%)
Möjligheter att påverka i sin förening
På frågan svarar de som tidigare svarat att de är
medlem i en förening.
Sju procent fler män, jämfört med kvinnor, anser att de
får vara med och påverka i den utsträckning de själva
önskar inom sin förening.
Obegränsat
Mindre än jag vill
Kvinna
Man
Vill ej påverka
10
20
30
40
50
Kvinnor svarar i högre grad (4% fler) att de skulle vilja
påverka mer än vad som var fallet då enkäten besvarades.
Var tredje av samtliga vill inte vara med och påverka,
andelen för kvinnor är fyra procent högre, jämfört med
män.
Fem procent fler män i Trollhättan, jämfört med män i
riket, anser att de kan vara med och påverka obegränsat inom sin förening.
I LUPP-enkäten hade de svarande möjlighet att i fritext genom öppna svar berätta om vilka fritidsaktiviteter som de tyckte saknades i
kommunen. De synpunkter och önskemål från unga, 19-25 år bosatta i Trollhättan, som återkom oftast sammanfattas nedan.
Tycker du att det saknas fritidsmöjigheter, i så fall vilka?
”Bättre samlingsplatser för ungdomar. Som ungdomshus med café, tv-spel, pingisbord och så vidare. Ett trevligt ställe för ung
domar att vara på efter skola eller jobb, så att folk slipper hänga på stan och hamna under dåligt inflytande.”
”På vinterhalvåret finns det mindre möjligheter att nyttja aktiviteter pga. kyla, snö och mörker. Öppna lokaler och/eller bättre belysta platser med väderskydd för allmänheten skulle uppskattas.”
”Trollhättan borde fokusera mer på unga som blivit för ”vuxna” för fritidsgårdar samt annan verksamhet för unga vuxna som inte vill spendera helgen på krogen.”
”Gym finns enbart i centrum samt andra sidan E 45. Klättervägg (inomhus) eller hinderbana hade varit trevligt. Finns möjligen fritidsaktiviteter men dessa annonseras ej ut.”
10
”Det kanske inte saknas så många fritidsaktiviteter, det ända är att man inte vet om några som nyinflyttad. Marknadsföringen är väl inte på topp.”
”Det som saknas är inte direkt aktiviteter men mer information som är både lockande och som når inte endast ungdomar men även vuxna och pensionärer.”
FRITID
Figur 12. Var träffar du dina kompisar på fritiden? (%)
Hemma hos varandra
Café
Rest, pub, bar el likn.
Galleria/köpcentrum
Idrott/sporthall
Kvinna
Man
Utomhus
I centrum/stan
Annanstans
10
20
30
40
50
60
70
80
Oftast ses man hemma hos varandra
Den absolut vanligaste platsen att träffa sina kompisar på är hemma hos varandra. Det är tre gånger så
vanligt att kvinnor, jämfört med män, träffas på ett café
eller i en galleria/köpcentrum.
För män är det, jämfört med kvinnor, vanligare att träffa sina kompisar på en restuarang/pub, i en sporthall,
utomhus eller “annanstans”.
Det är i genomsnitt för båda kön fem procent vanligare
i Trollhättan, jämfört med riket, att träffa sina kompisar
på en restaurang, pub, bar eller liknande.
I riket är det något vanligare att män träffas utomhus.
”De flesta fritidsaktiviteter tycks involvera alkohol av något slag. Det hade varit bra om det fanns fler alternativ till alkoholfria aktiviteter man kan göra under helgerna.”
”Som ungdom vill man vara ute längre och det hade varit mysigt att kunna sitta på ett café till kl 22 minst.”
”Det finns inte så många ställen att vara på som ungdom. Det borde finnas fler mötesplatser som är säkra att vistas på.”
”Det är inte alla som har råd och göra några fritidsaktiviteter så ofta eftersom nästan allt kostar pengar. Det kanske vore något att fixa något för studerande så dom också kan göra något roligt.”
”Det saknas alternativ på helger (fredag & lördag) för unga där alkohol inte är inblandat.”
”Vi hade blivit mycket glada om arbetsmarknaden kunde bli bättre, kanske inget ni gör?”
”Det kanske redan finns, men på kommunens hemsida borde det informeras mer om vad man kan hjälpa till med för att för
bättra tex situationen i staden för hemlösa/tiggare/invandrare osv.”
11
Inflytande och delaktighet
En klar majoritet unga vill vara med och påverka inom kommunen. Det vanligast skälet för kvinnor att avstå är att
de tycker att de kan för lite och för män är ointresse det vanligaste skälet. Som ung kvinna skulle man i första hand
använda sig av internet eller sociala medier för att påverka medan män i första hand skulle vända sig till någon de
känner. Var femte av båda kön bedömer möjligheterna att framföra sina åsikter till de som bestämmer som goda.
Arbeten, bostäder och skola vore områden man gärna skulle vilja satsa på. Hälften av de som tillfrågats är beredda, eller kunde tänka sig, att utföra olika aktioner för att framföra sina åsikter, t.ex. att chatta om poiltik eller att skriva
en insändare. Mer än hölften av båda kön är intresserade av politik, samhällsfrågor och händelser i andra länder.
En majoritet vill vara med och påverka
Figur 13. Jag vill vara med och påverka i
Trollhättans kommun. (%)
Kvinnor är jämfört med män i högre grad intresserade
av att vara med och påverka i Trollhättans kommun.
Skillnaden mellan könen är nio procentenheter.
60
Jämfört med riket vill tre procent fler kvinnor och två
procent fler män vara med och påverka inom kommunen.
50
40
30
20
10
Man
Kvinna
Figur 14. Varför vill du inte vara med och påverka
inom kommunen? (%)
Ointresse störst orsak att inte vilja påverka
På frågan svarar de som tidigare uppgett att de inte
vill vara med och påverka.
De främsta orsakerna till varför kvinnor inte vill vara
med och påverka är att de tycker att de kan för lite, har
för lite tid eller inte är intresserade.
Kan för lite
Ingen lyssnar
Kvinna
Man
Har inte tid
Inte intresserad
10
20
30
40
50
För män är det enskilt största skälet till att inte vilja
vara med och påverka ointresse.
De största skillnaderna mellan könen är den större andel kvinnor (42 mot 33%) som svarar att de kan för lite
och den större andel män (47 mot 37%) som säger att
de inte är intresserade.
Den största skillnaden mot riket är de sex procent fler
män i Trollhättan som svarar att orsaken till att de inte
vill vara med och påverka är att de inte är intresserade. För kvinnor är den största skillnaden mot riket
de sex procent fler kvinnor i Trollhättan som svarar att
de kan för lite om hur de ska göra.
12
9
INFLYTAN
Figur 15. Till vem eller vart vänder du dig om du
vill påverka i din kommun? (%)
Figur 16. Har du gjort något av följande det senaste året eller kan du tänka dig att göra det? (%)
Någon jag
känner
Chatta om politik
Politiskt parti
ungdomsförb.
Demonstration
Internet/sociala
medier
Tjänstemän
politiker
Bojkott
Kvinna
Man
Förening
organisation
Vet inte
Kvinna
Man
Medborgarförslag
Kontakta politiker
Skriva insändare
10
20
30
40
Vem ska man prata med då man vill påverka?
Fyra av tio vet inte vem de ska vända sig till om de vill
påverka något inom Trollhättans kommun.
Män skulle, jämfört med kvinnor, i högre grad vända
sig till någon de känner (23 mot 19%), politiskt parti/
ungdomsförbund (21 mot 15%) eller tjänstemän/politiker (20 mot 14%).
En större andel kvinnor, jämfört med män, svarar att
de inte vet vem de skulle vända sig till om de ville
påverka något inom kommunen (44 mot 38%). En
större andel kvinnor skulle försöka påverka genom
internet/sociala medier t.ex. Facebook (23 mot 20%).
10
20
30
40
50
60
Olika sätt att framföra sin åsikt
Den största skillnaden mellan könen på frågor om
vilka aktiviteter man redan deltagit i eller vore beredda
att delta i är de tio procentenheter fler kvinnor som är
positiva till att skriva insändare (64 mot 54%).
Män är, jämfört med kvinnor, i högre grad intresserade
av att chatta om politik (58 mot 55%), delta i bojkotter
(47 mot 40%), lämna medborgarförslag (51 mot 48%)
eller att kontakta en politiker (55 mot 50%).
Jämfört med riket kan fyra procent fler män i Trollhättan tänka sig att chatta om politik. Ett par procent fler
kvinnor i Trollhättan, jämfört med kvinnor i riket, kan
tänka sig att delta i bojkotter.
Färre män i riket, jämfört med Trollhättan, skulle vända sig till ett politiskt parti eller ungdomsförbund om
de ville påverka inom sin kommun. Fler av båda kön
i riket skulle vända sig till en personlig kontakt eller
någon de känner.
”Att ha äldre styrande kan självklart vara bra men att det är så många äldre politiker och så få unga som får
möjlighet att styra kan i min åsikt vara ett problem för framtiden. Nu vet jag inte exakt hur det ligger till i Trollhättans kommun med ålderskillnader men jag är nästan säker på att majoriteten är 40+!”
13
Figur 17. Om du vore politiker och bestämde i din
kommun - vad skulle du satsa på? (%)
Män skulle i högre grad, jämfört med kvinnor, satsa
på arbete mot kriminalitet (29 mot 25%), bostäder
(43 mot 32%) och skola (51 mot 43%).
Jämfört med riket skulle unga i Trollhättan i något
högre grad vilja satsa inom samtliga områden.
Undantagen är barnomsorg och äldreomsorg där en
lika stor andel i riket också skulle satsa.
Kriminaliteten
Rasism
Integration
Diskriminering
Minska droger
alkohol
Bostäder
Figur 18. Jag är ganska eller mycket
intresserad av följande. (%)
Arbeten
för unga
Miljön
Jämställdhet
Kollektiv
trafik
Kvinna
Man
Politik
Skola
Samhällsfrågor
Barnomsorg
Äldreomsorg
Kvinna
Man
Hälsa
10
20
30
40
50
60
Det här skulle jag vilja satsa på
Önskemål om samhällssatsningar varierar brett från
att motverka kriminalitet till att satsa på äldreomsorg
och hälsa.
Skillnader mellan könen då man besvarat frågorna är
tydliga inom ett antal områden medan man på andra
frågor svarat till ungefär lika andelar som motsatt kön.
Kvinnor skulle i högre grad, jämfört med män, satsa
på arbete mot rasism (27 mot 22%), diskriminering
(21 mot 14%), jämställdhet (18 mot 9%), barnomsorg
(16 mot 8%) och äldreomsorg (34 mot 23%).
Händelser i
andra länder
10
20
30
40
50
60
70
80
Intresse för samhälle och politik
Politik
Sex procent fler kvinnor är intresserade av politik. I
genomsnitt för båda kön, 4% fler jämfört med riket.
Samhällsfrågor
Marginella skillnader mellan könen. I genomsnitt för
båda kön, 4% fler jämfört med riket.
Händelser i andra länder
Marginella skillnader mellan könen. I genomsnitt för
båda kön, 4% fler jämfört med riket.
De som svarat att de ville vara med och påverka inom Trollhättans stad besvarade även följdfrågan inom vilka områden det i så fall vore
intressant att påverka. De synpunkter och önskemål från unga, 19-25 år bosatta i Trollhättan, som återkom oftast sammanfattas nedan.
Vad vill du påverka?
”Jag vill påverka äldreomsorg och barnomsorg. Att få en bra start och ett bra slut på livet är viktigt, man skall ta hand om sina medmänniskor.”
”Jag har lagt märke till en extrem segregation och att Trollhättan är extremt invandrartätt, något jag aldrig såg röken av efter att ha vuxit upp 13 år i Halvorstorpområdet.”
”Gör så att fler unga får mer jobb, gör så att lärarna utbildar eleverna rätt. Gör så att fler gör något vettigt med sitt liv istället för att säga ”jag gör inget”.”
”Jag vill att komunnen ska skapa en ungdomsgrupp som kan kommer med idéer om hur man kan förbättra Trollhättan med jobb för ungdomar.”
14
”Boendesituationen behöver ses över och då inte bara i kontext av nyanlända utan också för ungdomar och utsatta i samhället (missbruk, arbetslösa etc.)”
”Just nu så känns arbete som det absolut viktigaste, både för unga och vuxna. Arbete löser många problem.”
INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
Figur 19. Mina möjligheter att framföra åsikter till
de som bestämmer i kommunen. (%)
Kvinna
Man
60
50
40
30
20
10
Stora
Små/inga
Vet inte
Upplevda möjligheter att påverka inom kommunen
I genomsnitt 20 procent av båda kön (4% fler män) anser att de har mycket eller ganska stora möjligheter att
komma till tals med företrädare för Trollhättans kommun. En lika stor andel svarar att de inte vet hur stora
deras möjligheter skulle kunna vara (3% fler män).
65 procent kvinnor och 57 procent män anser att de
har små eller inga möjligheter att komma till tals med
de som bestämmer.
Lika stor andelar som i riket svarar att de har stora
möjligheter, små/inga möjligheter eller att de inte vet
vilka möjligheter de har till påverkan.
”För att få ungdomar intresserade av
kommunala frågor kan man skicka ut
kommunpolitiker till högskolan samt
gymnasier. Ungdomar känner i regel
mest till vilka partier som finns i riksdag samt eventuella partiledare, men
få har någon som helst aning om hur
politiken påverkar kommunen och deras egentliga hjärtefrågor!”
”Det är mycket kriminalitet och folk som tar droger i området där jag bor. Jag vill att kommunen ska ta tag i det problemet. Det är viktigt att det finns gott om poliser i området.”
”Allas lika möjligheter att delta i olika verksamheter oavsett kön, bakgrund, ekonomi eller annat.”
”Jobbmöjligheterna för oss unga först å främst. Att man får en ärlig chans av arbetsgivarna.”
”Få mer jobb till ungdomar, att det byggs mer bostäder (inte miljonlägenheter) vanliga hyreslägenheter som folk har råd till. ”
”Fixa fler aktiviteter som inte kräver att man har tidigare erfarenhet.”
”Att inte fotbollen ska få alla pengar från kommunen... finns mer sport om de inte visste det... som faktiskt går bättre än vad fotbollen går om man kollar på vad de ligger i för sverige-ranking.”
”Det mesta/allt som händer i kommunen rör oss invånare och därför borde vi ha möjlighet att påverka.”
”Hjälpa till att aktivera ungdomar som är arbetslösa, hjälpa till vid integration för invandrare.”
15
Hälsa och trygghet
I genomsnitt sju av tio bedömer sin hälsa som god, andelen män är något större. På frågor om olika psykosomatiska besvär under det senaste halvåret är andelen kvinnor betydligt högre jämfört med män. Knappt hälften av
samtliga tränar varje dag eller flera gånger i veckan, andelen män är något högre. Tretton procent röker, ingen
skillnad mellan könen. Av de som svarat att de dricker alkohol uppger knappt var tredje man och knappt var femte
kvinna att de dricker sig berusade någon gång i veckan eller ett par gånger i månaden. Var tredje kvinna har inte
vågat gå ut någon gång under det senast halvåret medan var tionde av samtliga har blivit hotade eller bestulna
någon gång det senaste halvåret.
Figur 20. Hur bedömer du din hälsa
det senaste halvåret? (%)
80
70
Kvinna
Man
60
50
40
De allra flesta bedömer sin hälsa som god
I genomsnitt svarar 70 procent att de bedömer sin
hälsa under det senaste halvåret som bra eller mycket bra, 66 procent kvinnor och 72 procent män.
Något fler kvinnor än män och i genomsnitt för båda
kön 18 procent unga mellan 19-25 år i Trollhättan
svarar att de varken mår bra eller dåligt.
Tretton procent av samtliga svarar att de mår dåligt
eller mycket dåligt, andelen kvinnor är två procent
högre.
30
20
10
Varken bra Dålig,
Bra,
mkt bra eller dålig mkt dålig
I genomsnitt för båda kön svarar unga i Trollhättan på
samma sätt som genomsnittet för riket. De skillnader
som kan förekomma är marginella mellan könen.
I både Trollhättan och i riket svarar 72 procent av
männen att de mår bra eller mycket bra, jämfört med
66 procent kvinnor.
”De som är i tonåren men omyndiga behöver fler ställen att vistas socialt under
kvällar (helger), för att färre ska hamna
på hemmafester med mycket alkohol i
alldeles för tidig ålder!”
16
HÄLSA
TRYGGHET
Figur 21. Jag har haft följande besvär minst en gång
i veckan det senaste halvåret. (%)
80
70
Kvinna
Man
Figur 22. Hur ofta tränar du så att du
blir andfådd eller svettas? (%)
50
Kvinna
Man
40
60
50
30
40
20
30
20
10
10
Huvud- Ont i Stress Svårt Trött Sovit
värk magen
dåligt
att
på
somna dagen
Varje dag/ En gång/ Någon gång
vecka i månaden/
flera ggr
aldrig
veckan
Tjejer upplever fler psykosomatiska besvär
En stor andel tränar flera gånger i veckan
Ofta är skillnaden mellan könen mycket stor. En dubbelt så stor andel kvinnor, jämfört med män, svarar
att de haft huvudvärk eller ont i magen den senaste
veckan. Även stress och trötthet dagtid är betydligt
vanligare bland kvinnor än bland män.
I genomsnitt för båda kön tränar knappt var femte en
gång i veckan. Den andel kvinnor som tränar en gång
i veckan är, jämfört med män, fyra procent högre.
På samtliga frågor har kvinnor, jämfört med män, haft
besvär i avsevärt högre utsträckning minst en gång i
veckan under det senaste halvåret.
Skillnaderna mellan könen är inte lika stora på frågor
om det varit svårt att somna eller om sömnen varit
dålig.
Jämfört med riket har kvinnor i Trollhättan inom samtliga områden i marginellt högre grad haft uppräknade
besvär under det senaste halvåret. Skillnaden mot
riket är som mest en två procent högre andel kvinnor
i Trollhättan.
Jämförelsen mot riket för män i Trollhättan visar även
den på mycket små skillnader med som mest en procent. Undantaget är de 25 procent män i riket mot 21
procent män i Trollhättan som haft huvudvärk.
Flitigast att träna så att de blir andfådda eller svettas är män, 48 procent av männen och 44 procent av
kvinnorna tränar varje dag eller flera gånger i veckan.
Strax under 40 procent tränar någon gång i månaden,
mer sällan eller aldrig.
Det är, jämfört med riket, ungefär lika vanligt att unga i
Trollhättan tränar varje dag eller flera gånger i veckan.
17
Figur 23. Jag avstår helt från att... (%)
Kvinna
Man
80
60
Starköl, vin, sprit
13 procent av både kvinnor och män dricker aldrig
starköl, vin eller sprit.
Tre procent kvinnor och fem procent män dricker alkohol varje dag eller flera gånger i veckan. 15 procent
kvinnor och 23 procent män dricker starköl, vin eller
sprit en gång i veckan.
Även konsumtionen av starkare alkohol som starköl,
vin eller sprit ligger på samma nivåer som i riket.
40
20
Figur 24. Hur ofta blir du berusad av alkohol? (%)
Röka
Snusa
Dricka
Dricka
folköl starköl, vin,
sprit
Nyttjande av alkohol och tobak
Rökning
I genomsnitt 13 procent av samtliga tillfrågade röker
varje dag eller flera gånger i veckan. Skillnaden mellan könen är försumbar med en procent fler kvinnor
som svarat att de röker så ofta.
Andelen rökare, båda kön, ligger på samma nivåer
som för riket.
60
Kvinna
Man
40
20
Snus
Sex procent kvinnor och nitton procent män snusar
varje dag eller flera gånger i veckan.
Jämfört med riket snusar färre kvinnor (6 mot 7%) och
män (19 mot 15%) i Trollhättan.
Folköl
Av unga, 19-25 år bosatta i Trollhättan, dricker 74 procent kvinnor och 52 procent män aldrig folköl.
En procent av båda kön dricker folköl flera gånger i
veckan.
En procent kvinnor och sju procent män dricker folköl
en gång i veckan.
Folkölskonsumtionen i Trollhättan är densamma som
i riket.
Aldrig,
Två ggr mån, Nga ggr år,
någon gång någon gång 1 gång året,
mer sällan
vecka
mån
Alkoholvanor för den andel unga som dricker
Frågan besvarades av den andel som på en tidigare fråga
svarat att de dricker alkohol.
Männen dominerar som den grupp där alkoholkonsumtionen är högst. Av männen svarar 29 procent
att de dricker sig berusade minst ett par gånger i
månaden eller så ofta som varje vecka. Motsvarande
andel för kvinnor är 17 procent.
62 procent kvinnnor och 55 procent män dricker sig
berusade några gånger per år eller någon gång varje
månad.
Den andel kvinnor som aldrig, eller som mest en gång
om året, dricker sig berusade är 21 procent, motsvarande för män är 16 procent. Nämnas kan att åtta
procent kvinnor och fem procent män, av de som
svarat att de dricker alkohol, aldrig dricker sig berusade.
Jämfört med riket är det två procent fler kvinnor som
dricker sig berusad ett par gånger i månaden eller
någon gång i veckan. Motsvarande för män, jämfört
med riket, är tre procent fler män i Trollhättan.
18
HÄLSA OCH TRYGGHET
Figur 25. Har något av detta hänt dig det senaste halvåret? (%)
30
Kvinna
Man
25
Figur 26. Jag känner mig alltid eller oftast trygg
på följande ställen. (%)
Kvinna
Man
På nätet
Buss, tåg
20
På stan,
i centrum
15
Klubb, uteställe
10
Där jag bor dagtid
Där jag bor kvällar
5
Hemmet
Inte vågat Hotad
gå ut
Bestulen Misshandlad
Sexuellt
våld/utnyttjad
Incidenter i vardagen
Vid färre än sex svar redovisas inte fördelningen, varför
en stapel för män saknas i figuren.
I genomsnitt för båda kön svarar 69 procent att inget
av detta hänt dem det senaste halvåret. Fördelat per
kön blir det 62 procent kvinnor och 75 procent män.
75
80
85
90
95
100
(Observera bruten axel)
Trygga - men inte alltid och överallt
Undersökningen visar att tryggheten i allmänhet är
god men att det även finns platser där den upplevs
som sämre.
Som framgår av figuren är det fyra gånger fler kvinnor
som vid något tillfälle inte vågat gå ut. I övrigt svarar
kvinnor och män till ungefär lika andelar.
På samtliga platser utom i hemmet känner sig männen, jämfört med kvinnor, mer trygga. Störst är skillnaden mellan könen kvällstid i det område man bor
där 79 procent kvinnor mot 95 procent män känner
sig trygga.
Var tioende kvinna och man, 19-25 år i Trollhättan,
har någon gång under den senaste halvårsperioden
blivit hotade eller bestulna.
Även på den här frågan har unga i Trollhättan i genomsnitt för båda kön svarat mycket lika jämnåriga i
riket.
I genomsnitt för båda kön har unga i Trollhättan, jämfört med riket, svarat som genomsnittet för övriga
kommuner. De skillnader som finns gäller för kvinnor.
De största skillnaderna, jämfört med riket, är för kvinnor. Tre procent färre kvinnor i Trollhättan upplever sig
trygga på stan/centrum eller kvällstid i det område där
de bor.
Fem procent fler kvinnor i riket svarar att inget av detta hänt dem och fem procent fler kvinnor i Trollhättan
säger att de har inte vågat gå ut.
”Bättre polisnärvaro i centrum kvällstid för
att fler ska känna sig trygga vid mörker!”
19
Framtid och arbete
Åttio procent av de som besvarat enkäten ser ljust på framtiden. På frågan om vad man skulle vilja göra framöver
svarar hälften att de helst skulle vilja börja jobba. Fyra av tio tror att de kanske kommer att flytta från Trollhättan och
en lika stor andel vet var de kommer att bo i framtiden. De främsta skälen för att stanna kvar vore närheten till släkt,
familj, flick/pojkvän eller kompisar. Några procent av samtliga har redan startat ett eget företag medan en majoritet
av övriga kan tänka sig att göra det. Det vanligaste sättet att få ett arbete är genom en personlig kontakt, genom att
själv söka en tjänst eller att själv ta kontakt med arbetsplatsen. Fyra av tio har aldrig varit ofrivilligt arbetslösa, var tredje lever på studiebidrag och ungefär varannan får ibland ekonomisk hjälp av en förälder eller annan närstående.
Figur 27. Så här ser jag allmänt på min framtid. (%)
80
Framtidstro
Cirka 80 procent av alla ser ljust på framtiden, men
det finns även de som är mer tveksamma till hur den
kan komma att gestalta sig.
Tretton procent av båda kön (2% fler kvinnor) svarar
“Varken/eller” på frågan. Direkt negativa med tanke
på den egna framtiden är en procent kvinnor och två
procent män.
60
40
Lika stora andelar i Trollhättan som i riket ser positivt
på sin framtid eller svarar “Varken/eller”.
20
Kvinna
Man
Positivt
Varken/
eller
Figur 28. Vad skulle du helst vilja göra framöver? (%)
Framtidsplaner
Högskola i Sverige eller utomlands
19% vill studera i Sverige och 4% vill studera utomlands. Lika fördelning mellan könen.
Högskola Sverige
eller utomlands
Jobb i Sverige eller utomlands
Jobb Sverige
eller utomlands
Resa
Kvinna
Man
Annat, vet inte
10
20
30
40
50
60
30% skulle vilja jobba i Trollhättan eller dess närhet,
10% vill jobba någon annanstans i Sverige och 11%
vill jobba utomlands. Lika fördelning mellan könen. 2%
fler kvinnor, jämfört med riket, skulle helst börja jobba.
Resa
18% kvinnor och 14% män skulle helst vilja resa. 2%
fler män, jämfört med män i riket, skulle helst vilja resa.
Annat, vet inte
”Arbete till unga så vi kan tjäna
pengar och bygga våran framtid
här i Trollhättans kommun!”
20
4% av båda kön svarar “Annat” och 4% kvinnor mot
6% män “vet inte”. 2% fler män i riket svarar, jämfört
med män i Trollhättan, att de inte vet vad de vill göra
framöver.
Två procent kvinnor och en procent män skulle helst
vilja börja studera på en folkhögskola.
Figur 29. Om du har ett arbete, hur fick du då det? (%)
Kvinna
Man
Folk jag känner
Arbetsförm. el.
kommun
Sökte tjänst
el. tog kontakt
Annat sätt
Har ej arbete
10
20
30
40
50
Figur 30. Har du varit ofrivilligt arbetslös någon gång? (%)
Ja, en period
mindre än 6 mån
Kvinna
Man
Ja, en period
längre än 6 mån
Ja, flera
korta perioder
Nej, aldrig
10
20
30
40
50
Figur 31. Bidrag de senaste 12 månaderna? (%)
Kvinna
Man
Försörjningsstöd
Bostadsbidrag
Aktivitetsstöd
Studiebidrag
10
20
30
40
50
Figur 32. Ekonomisk hjälp av föräldrar/närstående? (%)
Kvinna
Man
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej
10
20
30
40
50
21
Figur 33. Tror du att du kommer att lämna Trollhättan? (%)
Figur 34. Vad skulle kunna få dig att stanna kvar? (%)
50
40
Kvinna
Man
Jobb
Studier
30
Flick-/pojkvän,kompisar
20
Närhet till
släkt familj
10
Kvinna
Man
Ja
Nej
10
20
30
40
50
60
Vet inte
En del kommer stanna kvar, andra kanske flyttar
Olika skäl för att vilja bo kvar i Trollhättan
I genomsnitt för båda kön svarar 12 procent att de inte
kommer att flytta (14% kvinnor och 10% män).
Tretton procent fler kvinnor, jämfört med män, svarar
att närhet till släkt och familj kunde vara ett skäl till att
stanna kvar i kommunen. Det är också det svarsalternativ där skillnaden mellan könen är störst.
Drygt fyra av tio tror att det finns en möjlighet att de
kanske kommer att flytta från Trollhättan.
En stor andel, 44 procent, vet inte hur det kommer att
bli (42% kvinnor och 46% män).
En lika stor andel som i riket tror att de kommer att
stanna kvar i sin hemkommun. Den andel som svarar
att de inte vet hur det kommer att bli är, jämfört med
riket, fyra procent högre i Trollhättan.
Det främsta skälet till att vilja bo kvar i kommunen är
närheten till släkt och familj.
På övriga svarsalternativ är andelen män, jämfört med
kvinnor, större.
Jämfört med riket svarar fyra procent fler i Trollhättan
att flick-/pojkvän eller studier skulle kunna utgöra en
orsak till att stanna kvar i kommunen.
Arbetsrelaterade frågor
En förälder har ett eget företag
Figur 35. Arbetsrelaterade frågor. (%)
22% kvinnor och 18% män har en förälder med ett
eget företag.
2% fler i riket har en förälder med ett eget företag.
En förälder
har eget företag
Kan tänka mig att starta ett eget företag
Kan tänka mig att
starta eget företag
Jag har ett
eget företag
Kvinna
Man
10
20
30
40
50
60
51% kvinnor och 58% män kan tänka sig att starta eget.
34% svarar att de inte vet. 3% fler i Trollhättan, jämfört
med riket, kan tänka sig att starta eget.
Har du ett eget företag
2% kvinnnor och 3% män har ett eget företag. En lika
stor andel som i riket.
”Arbeta för att vi unga får en möjlighet till
jobb/praktikplatser för att på något sätt få
någon typ av arbetslivserfarenhet!”
22
FRAMTID OCH ARBETE
23
Gigi Cederholm
0520-49 79 77
[email protected]
Peter Göthblad
0520-49 77 99
[email protected]
ATT VARA UNG I TROLLHÄTTAN
TEXT OCH LAYOUT
FOTO OCH TRYCK
Byrå Siffra & Grafik AB
Trollhättans Stad
Trollhättans Stad • 461 83 Trollhättan • www.trollhattan.se
Download