stolpar till föreläsningarna om läkemedel som påverkar olika typer

advertisement
Tandläkarutbildningen T9 – HT 2011
Självstudiematerial, NEUROTRANSMISSION OCH EXEMPEL
LÄKEMEDEL SOM PÅVERKAR DENNA – REPETITION
FYSIOLOGISK BAKGRUND
Klassiska uppdelningar av nervsystenet (anatomiskt och funktionellt)
 Centrala och perifera nervsystemet
 Motoriska och sensoriska system
 Somatiska och autonoma nervsystemet
 Sympatiska delen och parasympatiska delen av autonoma nervsystemet
 Preganglionära och postganglionära neuron (jfr pre- och postsynaptiskt neuron)
Utmärkande drag hos autonoma nervsystemets båda delar
Sympatiska delen
Kort preganglionärt neuron
Långt postganlionärt neuron
Ganglierna belägna nära ryggmärgen
(i sympatiska gränssträngen)
Diffus spridning och verkan
Acetylkolin i preganglionära neuron
Noradrenalin i postganglionära neuron
(i de flesta fall)
Spenderar energi - omställer för flykt
eller strid
Parasympatiska delen__________
Långt preganglionärt neuron
Kort postganlionärt neuron
Ganglierna belägna nära eller i
målorganet
Mer riktad och specifik verkan
Acetylkolin i preganglionära neuron
Acetylkolin i postganglionära neuron
Konserverar energi
OBS! En stor andel av nervfibrerna i autonoma nervsystemet är sensoriska!
Transmittorkriterier
 Substansen och de enzymer som krävs för dess syntes ska finnas
presynaptiskt i det aktuella organet
 Substansen ska vid lokal tillförsel ge samma effekter som nervstimulering
 Substansen ska frisättas vid nervstimulering
 Substansen ska kunna inaktiveras lokalt
 Antagonister till substansen ska blockera effekten av nervstimulering
1
Exempel på neurotransmittorer
 Monoaminer
o Noradrenalin
o Dopamin
o Serotonin (5-hydroxytryptamin)
 Acetylkolin
 Aminosyror - t ex
o Glutamat
o GABA (gamma-amino-smörsyra)
 Peptider - t ex
o Substans P
o CCK (cholecystokinin)
Obs! - samma transmittor kan användas i vitt skilda typer av neuron och i olika
funktionella sammanhang (t ex acetylkolin är en mycket viktig transmittorsubstans
såväl i autonoma nervsystemet, i motoriska somatiska neuron som i centrala
nervsystemet).
Steg i den synaptiska överledningen – möjliga angreppspunkter för
läkemedel
1.Upptag i det presynaptiska neuronet av ämnen som krävs för transmittorsyntes
2.Syntes av transmittor - i cellkropp och/eller terminaler
3.Transport av transmittor (enzymer för transmittorsyntes och/eller förstadier till
transmittor) till terminalerna
4.Upplagring av transmittor i graulae (membranhöljda korn)
5.Frisättning av transmittor vid depolarisering
6.Aktivering av receptorer
a. Postsynaptiskt
b. Presynaptiskt
7.Inaktivering av frisatt transmittor
a. Aktivt upptag i presynaptiskt neuron med påföljande återanvändning
eller nedbrytning
b. Enzymatisk nedbrytning i synapsklyftan
c. Bortdiffusion/”spädning” (eventuellt upptag av ”andra” celler - glia)
2
Exempel på läkemedel som påverkar monoaminerg transmission
Steg som påverkas
Exempel på läkemedel och deras
användningsområden
Syntes (2)
vid
L-dopa - ger ökad syntes av dopamin - användes
Parkinsons sjukdom
Frisättning (5)
Efedrin - ger ökad frisättning av noradrenalin användes vid astma
Amfetamin - frisätter dopamin och noradrenalin missbruksmedel
Postsynaptiska receptorer (6a) Adrenalin - stimulerar - och -receptorer användes i lokalbedövningsmedel för att få
kärlsammandragning
Metaoxedrin och fenylefrin (Neosynefrin) stimulerar -receptorer - användes i ögondroppar
för att framkalla mydriasis och
kärlsammandragning
Terbutalin (Bricanyl) m fl - stimulerar -receptorer
- användes vid astma (ger avslappning av glatt
muskulatur i bronkerna)
Propranolol (Inderal) m fl - blockerar -receptorer
- användes vid högt blodtryck, angina pectoris och
vissa hjärtarytmier - vissa -blockare, bl a timolol
(Aquanil, Blocadren m fl) användes vid glaukom
(minskar produktionen av kammarvatten)
Klorpromazin (Hibernal), haloperidol (Haldol) m fl
neuroleptika - blockerar dopamin D2-receptorer användes vid psykoser
Neuronalt upptag (7a)
Imipramin, citalopram (Cipramil) och fluoxetin
(Fontex) hämmar upptag av noradrenalin och
serotonin (imipramin) eller ”enbart” serotonin
(citalopram och fluoxetin) - används för
behandling av depression
Kokain - hämmar upptag av dopamin och
noradrenalin - missbrukspreparat
3
Enzymatisk nedbrytning (7b)
Moklobemid (Aurorix) - hämmar nedbrytningen av
noradrenalin och serotonin via monoaminoxidas
(MAO) - användes för behandling av depression
Seligelin (Eldepryl) - hämmar nedbrytningen av
dopamin via monoaminoxidas (MAO) - användes
för behandling av Parkinsons sjukdom
Exempel på läkemedel som påverkar kolinerg transmission
Steg som påverkas
Exempel på läkemedel och deras
användningsområde
Frisättning (5)
Karbakolin - stimulerar frisättningen av acetylkolin
- använes i ögondroppar för att behandla glaukom
- ökar avflödet av kammarvätska
Botulinustoxin - hämmar frisättningen av
acetylkolin från alla kolinerga neuron.
Postsynaptiska receptorer (6a) Karbakolin - muskarinreceptoraktivering - se även
ovan
Nikotin - nikotinreceptoraktivering
Atropin och tropicamid (Mydriacyl) - ger reversibel
kompetetiv hämning av muskarinreceptorer användes i ögondroppar för att vidga pupillen och
förlama ciliarmuskeln
Pankuron (Pavulon) - ”Kurare” - ger reversibel
kompetetiv hämning av nikotinreceptorer användes som muskelrelaxerande medel vid
operationer
Succinylkolin (Celocurin) - ger sk depolariserande
blockad av muskeländplattor - användes också
som muskelrelaxerande medel
Enzymatisk nedbrytning (7b)
Neostigmin, takrin (Cognex) - reversibla
acetylkolinesterasämmare - neostigmin passerar
ej blod-hjärnbarriären och användes vid tarm- och
blåsatoni och vid myastenia gravis - takrin
passerar däremot och användes vid Alzheimers
sjukdom
Soman, sarin och tabun - irreversibla
acetylkolinesteras-hämmare – nervgifter
Ernst Brodin, september 2011
4
Download