Unga med självskadebeteende – hur kan man hjälpa?

Unga med självskadebeteende
– hur kan man hjälpa?
Maria Malmberg
Psykolog på BUP-kliniken
Innehåll






VAD är självskada?
VEM/VILKA självskadar?
HUR MÅNGA? – kort om forskning
HUR uppkommer det?
VARFÖR självskadar man?
HUR kan man hjälpa?
VAD är självskadebeteende?
Tatueringar? Piercing?
Kroppsmärkning vid
initiationsriter?
Gränstestande ”lekar”?
Nollning?
VAD är självskadebeteende?
”Självskadande beteende är en handling som
personen använder för att hantera starkt
smärtsamma tankar, känslor eller situationer.
Genom att skada sig själv kan personen må
bättre för en stund och vara förmögen att
bemästra sitt liv. (Thorsen 2006)”
”--- Smärtan gör det möjligt att fortsätta leva
istället för att dö.”
Ur: Øverland: Självskadebeteende (2010)
VEM/VILKA självskadar?






Svårigheter att hantera
motgångar
Negativ självbild och
kroppsuppfattning
Övermäktiga krav: för
många val
Otillräckligt stöd i
nätverket
Brist på sysselsättning
Inte känna sig behövd
Psykisk ohälsa?
Ibland är självskada en del av:
 Depression
 Emotionellt instabil
personlighetsstörning
 PTSD
 Bipolär sjukdom
 ADHD
HUR MÅNGA?
Vad säger forskarna?
Internationellt:
10% av flickorna och 3% av pojkarna i
åldrarna 13 – 18 år har självskadat
under senaste året.
Vad säger forskarna? Forts…
Socialstyrelsen 2004: Vad vet vi om flickor
som skär sig?
 Mer vanligt i storstäderna
 För många en strategi
 Många på väg ur systemet
 Många utsatta för övergrepp/kränkning
 Ca var 3:e av flickor som söker BUP
Vad säger forskarna? Forts…




Enkät Halland (2001): 10% av flickorna, 5%
av pojkarna (13 – 18 år)
Enkät GBG (2006): Debutålder 15 år Vanligast
att skära/rispa sig
Studie på skolor i Lund (2006): låg
självkänsla, låg medveten närvaro har
samband med självskadebeteende
Studie i Lund forts (2009): Pojkar!
Negativ relation till föräldrar. Grubblande och
negativ syn på sig själv och sin situation
Samhällsfenomen?



”Du kan bli vad du vill – om du bara vill
tillräckligt!”
Stressade föräldrar, otillräckligt
vuxenstöd
”Omänskliga” kroppsideal
Internet – på gott och ont
Minskar isolering och
ensamhet
Men kan också
normalisera och
bromsa i sökandet
efter effektivare
metoder för att klara
livet.
Bio-social teori
Bio
Social
Personen har en medfödd
känslomässig sårbarhet:
 Känslig för intryck
 Reagerar snabbt
 Svårt att återgå till
neutralt känsloläge
Möter en icke-bekräftande
omgivning som
förmedlar att man
tänker eller känner ”fel”
”Så kan man inte tänka.”
”Bit ihop.” ”Varför blir
du alltid så upprörd?”
Vilket leder till…






Bristfälliga strategier för att
hantera det jobbiga
Trycker undan negativa
känslor
Litar ej på egna reaktioner
Vet inte vad man känner
Vet inte vem man är
Problem i relation till andra
VARFÖR självskadar man?






Ta kontroll
Straffa sig själv
Renande känsla
Göra overkligheten verklig
Göra verkligheten overklig
Fastnar i ond cirkel
Man gör det som fungerar!
… om än bara på kort sikt!
Liten känsloskola





För att förstå oss själva och
vår omgivning
Veta hur vi ska bete oss
Information för effektivare
samspel
Lär i samspel med andra
Vulkaner och filbunkar
Skyddsfaktorer







God självkänsla, sund självbild
God förmåga att hantera känslor
Bra relationer
Självtillit
Någon ”förtrogen”
Autonomi
Mindfulness
HUR kan man hjälpa?







Våga fråga – fånga upp snabbt
Fokusera på måendet
Hantera egna känslor/reaktioner
Identifiera sårbarhet/tidiga signaler
Rutiner hjälper
Kris-lista?
Sök hjälp vid behov
I skolan





Kunskap
Stöd i arbetslaget
Gå igång ”lagom”
HYSTERI vs. ALLTFÖR NEUTRAL
Handlingsplan
Varningsklockor






Skolfrånvaro
”Deppiga” texter
Isolering
Fysiskt och sexuellt riskbeteende
Alkohol och droger
Mobbing
Behandling







Mer forskning!
KBT och DBT
Lära ut strategier
Involvera föräldrar
Psykoedukation
Arbeta med
kroppsuppfattning
Medveten närvaro
Ge hopp!
Ha tålamod!
Våga tro att förändring är möjligt!
Boktips!




Svein Øverland:
Självskadande beteende.
Studentlitteratur, 2010.
Per Straarup Søndergaard:
När livet gör ont. Gothia
förlag, 2008.
Lars Fjellman: Självskadande
och suicidalt beteende hos
ungdomar. Liber, 2010.
Anna Kåver: Himmel, helvete
och allt däremellan. Natur
och Kultur, 2009.