Inbjudan till konferens om självskadebeteende

Inbjudan till konferens om självskadebeteende
För primärvården, ungdomsmottagningar och elevhälsovården
Fredag 5 maj
Folkets Hus, Göteborg
Program
FÖRMIDDAG
9.00–9.30
Kaffe och registrering
9.30–9.35
Välkomna! Lise-Lotte Risö Bergerlind,
ordförande Västra Självskadenoden
9.35–9.55
Inledning om regionens satsningar
på psykiatri Monica Selin,ordförande
Psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen
9.55–10.30
Brukarberättelse om självskada
Polly Bohlin, SHEDO
10.30–10.40
Paus och bensträckare
10.45–11.15
Vård och behandlingskedjan vid
självskadeproblematik
Ulrica Bonde och Magnus Skog,
projektledare Västra Självskadenoden
11.15
Frukt och förflyttning
Anmäl dig genom att klicka här
TRE PARALLELLA SEMINARIESPÅR
11.30–12.15 samt 13.00–13.45.
Lunch mellan 12.15–13.00.
EFTERMIDDAG
1 Kan sex vara självskada?
Jenni Fessé, Kunskapscentrum för
sexuell hälsa
Genusperspektiv på självskada
Kristin Eliasson, Kunskapscentrum
för jämlik vård
14.00–14.30
ERITA – pågående forskning om
behandling via internet för barn och
unga med självskadeproblem
Johan Bjureberg, psykolog KI
2 Primärvårdens roll för personer
med självskadebeteende
Ulf Svensson, Kunskapsstöd för psykisk hälsa, samt representanter från
Vårdcentralen Kusten i Ytterby och
Vårdcentralen Guldvingen i Lidköping
3 Elevhälsans roll för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa
skolläkare samt Linda Krabbe,
skolkurator Donnergymnasiet
Kan psykisk ohälsa förebyggas
genom preventiva program i
skolan? Clara Gumpert, professor KI
13.45–14.00
Fika/frukt
14.30–14.50
Nationella högspecialiserade
slutenvårdsenheter – hur går det
i Göteborg? Tobias Nordin, verksamhetschef Psykiatri affektiva Göteborg
14.50–15.00
Sammanfattning och avslutning