TU_Miljo_20160830_12_Bilaga_3

advertisement
Bilaga 4
Kunskapscentrums perspektiv
Kunskapscentrum arbetar utifrån fyra stycken perspektiv som i sin tur omfattar olika arbetsområden,
kontakt- och samarbetspartner.
Demokratiperspektivet
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighets yttersta mål är att stödja och värna det
demokratiska samhällssystemet genom en bred myndighetssamverkan. Denna målsättning har
skrivits ned i en Avsiktsförklaring mellan Göteborgs stad och 11 st samverkande myndigheter.
Arbetet med att stärka demokratin sätter sin prägel på hela Kunskapscentrums verksamhet. Arbetet
sker förebyggande, genom att förmedla kunskap och att stärka förvaltningarna. Kunskapscentrum
mot organiserad brottslighet arbetar även i samverkan med universitet, genomför
omvärldsbevakning och opinionsbildning.
Demokratiperspektivet genomsyrar alla Kunskapscentrums perspektiv .
En del av demokratiarbetet, som ligger nära arbetsgivarperspektivet, utgörs av stöd i trygghetsfrågor
för Göteborgs stads anställda och politiker. Kunskapscentrum har, tillsammans med enheten för
Samhällsskydd och Beredskap, ansvar för rådgivning rörande personsäkerhet och otrygghet i
händelse av hot, trakasserier eller våld mot anställda eller förtroendevalda inom Göteborgs stad.
Kontakt- och samarbetspartner inom demokratiperspektivet:
Förvaltningar/bolag inom Göteborgs
stad varav frekvent med
 Stadsdelsförvaltningarna,
fackförvaltningarna och bolagen
inom Göteborgs stad
 Samhällsskydd och beredskap
 Politiska partier
Övriga:
o
o
o
o
Göteborgsregionens
kommunalförbund, GR
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Göteborgs universitet
Media (TV, radio, tidningar)
Arbetsgivarperspektivet
Kunskapscentrum motarbetar otillåten påverkan. Det sker bland annat genom att utsatta tjänstemän
får stöd och hjälp att våga utföra sin uppgift utan rädsla för påtryckningar. Långsiktigt verkar
kunskapscentrum för att säkerställa en god förmåga hos förvaltningar och bolag att förebygga och
agera mot otillåten påverkan som kan handla om trakasserier, hot, våld, korruption eller självcensur.
Kunskapscentrum bistår med rådgivning och stöd i frågor som rör riskinventering, bemötande och
kommunikation samt att följa upp påverkansförsök och incidenter.
Men kunskapscentrum är även en stödfunktion och kontaktyta i konkreta ärenden. Det kan vara
fråga om en tjänsteman, t.ex. en bygglovsinspektör eller upphandlare som är utsatt för påverkan i sin
tjänsteutövning. Medborgaren/företagaren utövar otillåten påverkan för att få ett gynnande beslut.
Bilaga 4
Kontakt- och samarbetspartner inom arbetsgivarperspektivet:
Förvaltningar/bolag inom Göteborgs
stad varav frekvent med
 Vård, skola samt Individ- och
familjeomsorg inom samtliga
stadsdelsförvaltningar
 Stadsbyggnadskontoret
 Fastighetskontoret
 Miljöförvaltningen
 Färdtjänstförvaltningen
 Trafikkontoret
 HIGAB
Övriga:
o
o
o
o
Polisen
Säkerhetspolisen
Skatteverket
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Ekonomiperspektivet
Ekonomiperspektivet innebär fokus på att möjliggöra en sund konkurrens och en god moral samt att
förhindra oseriösa aktörer.
Organiserad ekonomisk brottslighet kan bekämpas straffrättsligt via brottsbekämpande myndigheter,
men även genom administrativa åtgärder hos kommuner, länsstyrelser och förvaltande myndigheter.
Administrativa åtgärder är viktiga verktyg för att motverka kriminell verksamhet och förhindra
kriminella personer att utnyttja samhällets administrativa infrastruktur. T.ex. har en näringsidkare
behov av en legitim fasad för att få kredit, kontrakt och kunder. Lagstiftningen har genom
administrativa regler minskat risken för att viktiga verksamheter missbrukas genom att de drivs av
oseriösa aktörer.
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet arbetar med fokus på ekonomiperspektivet i bl.a.
frågor om: Inköp/Upphandlingsfrågor, t.ex. familjehem/HVB-hem, Lokalupplåtelser, Ekonomiskt
bistånd, bidrag till föreningar och tillstånd.
Bilaga 4
Kontakt- och samarbetspartner inom ekonomiperspektivet:
Förvaltningar/bolag inom Göteborgs
stad varav frekvent med
 Upphandlingsbolaget
 Tillståndsenheten
 Miljöförvaltningen
 Park- och naturförvaltningen
 Stadsbyggnadskontoret
 Idrotts- och föreningsförvaltningen
 Färdtjänstförvaltningen
 Social resursförvaltning
 Störningsjouren
 Göteborgslokaler
 Trafikkontoret
 Individ- och familjeomsorg inom
respektive stadsdel
 Räddningstjänsten
 Parkeringsbolaget
 HIGAB
 Familjebostäder
 AB Framtiden
 Älvstranden
Övriga:
o
o
o
o
o
o
o
o
Västra Götalandsregionen (VGR)
Våra 11 samverkande myndigheter,
främst Skatteverket,
Försäkringskassan, Polisen och
Kronofogdemyndigheten
Inspektionen för vård- och omsorg
(IVO)
Arbetsmiljöverket
Migrationsverket
Stena fastigheter
Serneke
Wallenstam
Avhopparperspektivet
Avhoppsperspektivet handlar om att ge stöd till brottsoffer och näringsidkare, som utsatts för hot
och våld, eller avhoppare från organiserad brottslighet som behöver hjälp att starta upp ett nytt liv.
Kunskapscentrum har infört en arbetsmodell som bygger på ett samarbete mellan avhopparen och
olika myndigheter samt kommunala instanser. Modellen har varit framgångsrik och är
implementerad i samtliga stadsdelar i Göteborgs stad. Kunskapscentrum bemannar även en
stödtelefon där en avhoppare eller ett brottsoffer får stöd och rådgivning.
Kunskapscentrum samverkar även med Social Resursförvaltning i frågor kring trygghets- och
brottsförebyggande arbete och arbete mot våldsbejakande extremism.
Bilaga 4
Kontakt- och samarbetspartner inom avhopparperspektivet:
Förvaltningar inom Göteborgs stad varav
frekvent med
 Socialförvaltningar inom respektive
stadsdel
 Social resursförvaltning
Övriga:
o
o
Västra Götalandsregionen (VGR)
Samverkan med andra kommuner,
bl.a. Stockholm och Malmö
o Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
o Polisen
o Säkerhetspolisen
o Kriminalvården
o Arbetsförmedlingen
o Försäkringskassan
o Frivilligorganisationer, t.ex.
Passus/Fryshuset och En annan sida av
Sverige
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards