Mall för genomförandeplan

advertisement
Förslag innehåll i verksamhetsplan 2013 (HDa- kommunerna och landstinget)
Samtliga verksamhetsområden
Verksamhetsområden
Implementering av Nationella Riktlinjer (NR)
och vårdprogram*
Omvärldsbevakning*
Förbättringskunskap*
Projekt/aktivitet
Komplement till utvecklingsledare Region Dalarna t ex
handledning, uppföljning/utvärdering
Processtöd
Projekt- och processtöd, utvärdering
Forskning
Aktivt initiera och delta i praktiknära forskningsprojekt,
söka medel tillsammans med huvudmannen
Baskurs och fördjupningskurser om missbruk, HSL, SoL,
LSS, sekretess
Skapa rutiner för hur verksamheter kan föreslå uppsatsämnen och hur resultaten återförs till verksamheterna
Bygga upp och stödja
Brukarpanel
Metodutbildning/-stöd till brukarstyrda brukarrevisioner
Motiverande samtal 7,5 hp
Utbildning i samverkan
Webb baserade
utbildningar*
Studentarbeten*
Nätverk*
Brukarmedverkan
Med fokus mot aktuell relevant forskning
Kompetenshöjande insatser
Målgrupp
Beroende av NR inriktning
Chefer och personal i verksamheter
Utvecklingsledare, chefer
och personal i verksamheter
När
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Kontinuerligt
Personal i verksamheterna
chefer
Personal i verksamheterna
Personal i verksamheterna
Brukare/brukarföreningar
Metodutveckling/stöd
Personal i verksamheter
Samverkan
Chefer inom kommun och
landsting
*KKHS arbetar med dessa områden (Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård)
kontinuerligt
2013
Kontinuerligt
Påbörjas
2013
Ht 2013
Påbörjas
2013
Aktiviteter som finansieras av HDa 2013
Verksamhetsområden
Våld i nära relationer
Projekt/aktivitet
Kurs 7,5 hp (25%)
Öppna föreläsningar
Föreläsningsdag ”Hedersrelaterat våld”
Föreläsning/workshop ”Våld mot äldre”?
Målgrupp
Personal i verksamheterna
När
Ht 2013
Projekt/aktivitet
Utvärdering av kommunalisering av hemsjukvård
Målgrupp
Kommuner och landsting
När
2013-2014
Fortsätta arbetet med Kommunalt Kunskapscentrum för
Hälso- och Sjukvård (KKHS)
Utbildning i läkemedel.
Kommunernas hälso- och
sjukvård
Kommuner och landsting
Kontinuerligt
Lägga grund för Kommunalt Kunskapscentrum för Social
Omsorg (jämför med KKHS)
Genomlysning av kundtid /effektivitet i hemtjänsten
Analys av brytpunkt för effektivitet när det gäller
hemtjänst kontra särskilt boende
Kartlägga kunskapsläget. T ex äldres möjlighet att nyttja
”Mina Vårdkontakter”, ”Hälsokonto”
Implementering
Kommunernas sociala
omsorgspersonal/-enheter
Dalarnas kommuner
2013
Landsting och kommuner
2013
Äldreområdet
Verksamhetsområden
Hälso- och sjukvård
Social omsorg
Information E-hälsa för
äldre
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2014
Gemensamt inom äldreområdet
Verksamhetsområden
Seminarier
Identifiera områden för
fortsatt utveckling
Projekt/aktivitet
Seminarier på flera platser i länet
Delta i nätverk
Målgrupp
All personal
Sjuksköterskor, MARar,
MASar, enhetschefer och
biståndshandläggare
All personal
När
2 gånger/år
Kontinuerligt
Informationsspridning
Delta i nätverk
Aktivt arbete med hemsida
Projekt/aktivitet
Systematisk uppföljning resultat (UIV) och process:
Nätverk och kompetensutveckling för systematisk
uppföljning för verksamhetsutveckling
Nätverk för metodstöd och analys
Nationellt kunskapsnätverk
Metodutbildning/stöd:
SIP
Återfallsprevention med KBT grund (15 hp)
ASI, ADAD,
HAP-Haschavgiftningsprogrammet
Återfallsprevention 15 hp
Målgrupp
Chefer
Handläggare
När
2-3 ggr/år
Personal i verksamheter
Ht 2013
Processledarstöd
Missbruks- beroendevården (kunskap till praktik)
2013
20%
Försörjningsstöd/
arbetsrehabilitering
Barn-unga
Nätverk/kompetensutveckling
Länsövergripande
utvecklingsarbetet
Chefer
Handläggare
Handläggare familjehem
Kontinuerligt
IFO-området
Verksamhetsområde
Missbruks- beroende/
fysisk och psykisk
ohälsa/sjukdom
Stöd Familjehemsutbildning
Nätverk/kompetensutveckling
HDa, kommunal repr
Personal i verksamheter
Användare
behandlare
1-2 ggr/år
Funktionshinder/
psykisk ohälsa
Nätverk/kompetensutveckling
LSS handläggare
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards