Konkurrensrådet - Konkurrensverket

advertisement
Yttrande
vid Konkurrensrådets möte 2001-09-13
Konkurrensrådet
(N1997:08)
Personaluthyrning vid kunskapscentrum i Hallsberg (dnr
14/01)
Ärendet
Ett ärende har inkommit till Konkurrensrådet som gäller uthyrning av
personal via en personalpool. Det är styrelsen för den ideella
föreningen Kunskapscentrum i Hallsberg som begär att rådet tar
ställning till om deras verksamhet snedvrider konkurrensen för privata
personaluthyrningsföretag. Bakgrunden till denna begäran är en
tidigare anmälan till rådet gällande bemanningsföretag i offentlig regi
(dnr 14/99) har observerats och kommit att påverka diskussionerna
om Hallsbergs kunskapscentrums framtida utveckling.
Kunskapscentrum i Hallsberg har haft kontakter med bl.a.
Arbetsförmedlingen om verksamhetens framtida inriktning och
utveckling. Man önskar därför få klarhet i frågan om hur
verksamheten bör bedömas från konkurrensneutralitetssynpunkt.
Beskrivning av kunskapscentrum enligt ”Hallsbergsmodellen”
Det lokala arbetscentret kunskapscentrum i Hallsberg bildades som en
ideell förening 1996 med ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen och
Hallsbergs kommun. Detta gjordes i enlighet med anvisningar från
Arbetsmarknadsdepartementet och Regeringens proposition
1995/96:222 ”Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000”.
Ändamålet för föreningen är att i samarbete med regionala och lokala
organisationer och företag initiera utvecklingsprojekt och främja och
utveckla personalförsörjning och kompetensutveckling i små och
medelstora företag i Hallsbergs kommun. I föreningens styrelse
återfinns representanter från stiftarna som är lokala företag, LO och
TCO.
En bakgrund till Hallsbergsmodellen är att s.k. arbetsgivarringar
utvecklats under senare år. Dessa innebär ett ökat lokalt samarbete
mellan olika arbetsgivare, ofta av både offentliga och privata, för att
förbättra möjligheterna för människor, att yrkesrehabiliteras. Det
finns ett samarbetsorgan mellan de olika lokala ringarna, den s.k.
riksringen. Denna har erhållit EU pengar för att utveckla
verksamheter.
2
Verksamheten
Syftet har varit att försöka hitta nya metoder för att i första hand få
långtidsarbetslösa i åldern 45-60 år att åter komma ut på
arbetsmarknaden. Arbetssökande anställs vid Kunskapscentrum i
samband med att ett avtal sluts mellan Kunskapscentrum och aktuellt
företag som behöver personal. Kunskapscentrum betalar sedan den
uthyrde avtalsmässiga lön och fakturerar uppdragsgivaren.
Grundmodellen innebär en introduktion i företaget med en månads
arbetspraktik och två månaders utbildning som anpassas efter
företagets behov och sökandens kompetens. Modellen bygger på en
kontinuerlig kontakt och uppföljning mellan Kunskapscentrum, den
anställde och företaget.
Efter denna introduktionstid är förhoppningen att dessa personer skall
ha fått den kompetenshöjning som erfordras för att kunna bli
anställda av respektive företag. Perioder då en arbetslös inte kan
placeras i arbete på detta sätt förs personen över till
Kunskapscentrums övriga verksamhet och uppbär då ersättning från
A-kassa eller bidrag.
Jämförelse med privata bemanningsföretag
Den 1 juli 1993 ersattes 1935 års lag om förbud om privat
arbetsförmedling med en lag som tillåter privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft. Enligt uppgifter är det vanligt att personer
från de privata bemanningsföretagen anställs hos någon av de kunder
de arbetar för. Personalomsättningen i bemanningsföretagen är så hög
som 50-60 procent per år, varför bemanningsföretag kan fungera som
en sluss in på arbetsmarknaden.
Skillnaderna mellan ideellt och privat drivna bemanningsföretag är
främst lön och anställningsvillkor. För privata bemanningsföretagen
gäller ett kollektivavtal med HTF som garanterar 75 procent av den
genomsnittliga timlönen för den tid de inte är uthyrda. En fast anställd
i ett privat bemanningsföretag anses inte stå till arbetsmarknadens
förfogande och har därför inte rätt till arbetslöshetsersättning för de
dagar de inte är uthyrda. Motsvarande kollektivavtal gäller inte för
personer knutna till Kunskapscentrum, eftersom de anses stå till
arbetsmarknadens förfogande. För de som arbetar via
kunskapscentrum utbetalas A-kasseersättning från den första dagen
då de åter börjar att stämpla, dvs. utan karensdagar. En
ersättningsperiod för A-kassa börjar däremot normalt med fem
karensdagar.
Kunskapscentrums samarbete med arbetsförmedlingen i Hallsberg
upphörde då avtalet gick ut 30/6 år 2000. Det ekonomiska bidraget
från arbetsförmedlingen, som användes till att täcka lönekostnaderna
för den administrativa personalen, har därför utgått.
Uthyrningsverksamhet i den ideella föreningen visar idag underskott.
3
Kontakter för fortsatt samverkan med kommunen, facket och
medlemsföretagen uppges pågå,
Kunskapscentrum har sålt tjänster till privata företag för 2,2 miljoner
under år 2000, vilket kan jämföras med 2,1 miljoner år 1999 och 1,4
miljoner år 1998. Försäljning till stat och kommun uppgick under år
2000 till 104 000 kronor, vilket innebar en tydlig minskning från åren
innan.
Konkurrensrådets bedömning
Problem kan uppkomma vid den valda modellen, både från
konkurrenssynpunkt och från andra utgångspunkter. Privata
bemanningsföretag kan uppleva att Kunskapscentrum är en
konkurrent som får arbeta på andra villkor än de privata företagen.
Inom Arbetsförmedlingen kan problem uppkomma av att pooler av
detta slag internt jämförs med Arbetsförmedlingens ordinarie
förmedlingsverksamhet.. Problem kan också uppkomma vid
prioriteringar mellan de två verksamhetsidéerna, nämligen att dels
hjälpa de långtidsarbetslösa att få arbete, dels underlätta för företagen
att snabbt få bra vikarier.
Eventuella interna problem ankommer dock inte på Konkurrensrådet
att värdera. När det gäller frågan om konkurrensneutralitet kan sägas
att Kunskapscentrum i Hallsberg i en viss mening synes ägna sig åt
samma sak som de privata bemanningsföretagen, nämligen att hyra ut
personal mot ersättning. Å andra sidan är dessa personer inte
anställda i vanlig mening i Kunskapscentrum, utan är
långtidsarbetslösa personer som står till arbetsmarknadens
förfogande. De företag som anlitar denna arbetskraft får också antas
vara medvetna om att personerna i fråga är långtidsarbetslösa. Det kan
därför ifrågasättas om Kunskapscentrum i praktiken är en aktör på
samma marknad som de privata bemanningsföretagen.
Rådet har i ärendet gett SPUR, den branschförening som organiserar
de privata bemanningsföretagen, möjlighet att redovisa sin syn på
Kunskapscentrums verksamhet. SPUR har i sin tur haft kontakter med
bemanningsföretag som bedriver verksamhet inom samma regionala
område. SPUR har inte kommit med någon kritik mot den aktuella
verksamheten. I ärendet kan också konstateras att projekt av denna
typ har uppmuntrats av statsmakterna, vilket inte minst framgår av
proposition 1995/96:222.
Mot denna bakgrund gör Konkurrensrådet bedömningen att den
verksamhet som bedrivs vid Kunskapscentrum i Hallsberg inte
snedvrider konkurrensen på marknaden för privata
bemanningsföretag på ett märkbart sätt. Rådet har därför inte funnit
skäl att ha några invändningar mot verksamheten såsom den bedrivits
inom Kunskapscentrum i Hallsberg.
Download