LPP människokroppen

advertisement
Biologi – Människokroppen
Ekhammarskolan åk 8
Ht 2014
Varför ska vi läsa detta?
Kroppen är uppbyggd av biljoner celler. Tillsammans bildar de vävnad som i sin tur bygger
organen. Alla delar samverkar och gör människa till en unik skapelse. Med hjälp av kunskap
om människokroppen kan du ta små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil.
Vad ska du lära dig?
 Kunna beskriva människans organ genom att redogöra för hur de ser ut, var i
kroppen de finns samt hur de fungerar och samverkar med andra organ.
 Kunna beskriva och redogöra för matens väg genom kroppen.
 Kunna planera, genomföra samt dokumentera en enkel undersökning.
 Förstå och använda dig av biologins begrepp om människokroppen.
Vad bedöms?

Hur du använder dig av biologins begrepp för att beskriva människans organsystem

Hur du använder biologins begrepp för att förklara matens väg genom kroppen

Hur du planerar, genomför och dokumenterar en enkel undersökning.

Hur du använder kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning till frågor
som rör hälsa
 En instruktionsfilm om människokroppen.
Hur ska du lära dig?

genomgångar i klassrummet

titta på filmer

läsa texter om människokroppen

samtala och diskutera

göra enkla undersökningar
När kan du visa dina kunskaper?

vid lektionsarbete, läxförhör, diskussioner samt skriftliga uppgifter

Vid din film som du ska göra

du kommer att få planera, genomföra och dokumentera en enkel undersökning om
pulsmätning och blodttrycksmätning
Filmtips från youtube
Cellen:
https://www.youtube.com/watch?v=Wfkn2DrWzNM
Andning:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4QUMBq0cGA
https://www.youtube.com/watch?v=tuQNXkej82E
Hjärta och blodomlopp:
https://www.youtube.com/watch?v=T_u7VB90sQI
Nervsystemet
https://www.youtube.com/watch?v=A6w1J33dwe8
https://www.youtube.com/watch?v=TZ15NnQ_YiU
Matspjälkningen:
https://www.youtube.com/watch?v=QFsVsa8n_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=tGJVMozH9Bg
Planering
Vecka
46
Innehåll
Sidor
Introduktion: människokroppen
Muskler och skelett
Du kan lyssna på bokens kapitel:
https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskolakampanj/Spektrum/Spektrum-Biologi/SpektrumBiologi-mp3/
Läxförhör
Biologi direkt s 120-145
Cellen-vävnad- organ
Filmer:
Cellstaden
U102124-01
Fabrikerna
U102124-02
Världens minsta restaurang
U102124-03
47
Andning
Biologi direkt s 158-175
Hjärta och blodomlopp,
immunförsvaret
Andning och lungor
VD 0827
Läxförhör
Blodet och blodomloppet
DVD 0425
Immunsystemet
DVD 0632 Blodet och blodomloppet
DVD 0425
Immunsystemet
DVD 0632
48
49
Matspjälkningen
Biologi direkt 118-130
Läxförhör
Matspjälkningssystemet
DVD 0741
Nervsystemet
Biologi direkt s. 182-213
Nervsystemet
DVD 0709
Läxförhör
50
Repettion
51
Gör en film om hur kroppens organ
Spektrum biologi s. 344-364
hänger ihop
52-1
Jullov
2-3
Gör klart filmen
Kunskapskrav för
betyget E
Kunskapskrav för
betyget C
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör
hälsa och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med
enkla motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör
hälsa och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med
utvecklade motiveringar
samt beskriver några
tänkbara konsekvenser.
Kunskapskrav för
betyget A
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör
hälsa hållbarhet och skiljer då
fakta från värderingar och
formulerar
ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar
samt beskriver några
tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer
I diskussionerna ställer
I diskussionerna ställer
eleven frågor och framför
eleven frågor och framför och eleven frågor och framför och
och bemöter åsikter och
bemöter åsikter och
bemöter åsikter och
argument på ett sätt som till argument på ett sätt som för argument på ett sätt som för
viss del för diskussionerna
diskussionerna framåt.
diskussionerna framåt och
framåt.
fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda
Eleven kan använda
Eleven kan använda
informationen på ett i
informationen på ett relativt informationen på ett väl
huvudsak fungerande sätt i
väl fungerande sätt i
fungerande sätt i
diskussioner och för att
diskussioner och för att
diskussioner och för att skapa
skapa enkla texter och andra skapa utvecklade texter och
välutvecklade texter och
framställningar med viss
andra framställningar med
andra framställningar med
relativt god anpassning till
god anpassning till syfte och
anpassning till syfte och
målgrupp.
syfte och målgrupp.
målgrupp.
Eleven kan genomföra
Eleven kan genomföra
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån
undersökningar utifrån givna undersökningar utifrån givna
givna planeringar och även
planeringar och även
planeringar och även
bidra till att formulera enkla formulera enkla
formulera enkla
frågeställningar och
frågeställningar och
frågeställningar och
planeringar som det efter
planeringar som det går att
planeringar som det går att
någon bearbetning går att
arbeta systematiskt utifrån.
arbeta systematiskt utifrån.
arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna
I undersökningarna
I undersökningarna
använder eleven utrustning
använder eleven utrustning
använder eleven utrustning
på ett säkert och i huvudsak på ett säkert och
på ett säkert, ändamålsenligt
fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra
Eleven kan jämföra
Eleven kan jämföra resultaten
resultaten med
frågeställningarna och drar
då enkla slutsatser med viss
koppling till biologiska
modeller och teorier.
Eleven för enkla
resonemang kring
resultatens rimlighet och
bidrar till att ge förslag på
hur undersökningarna kan
förbättras.
resultaten med
frågeställningarna och drar
då utvecklade slutsatser med
relativt god koppling till
biologiska modeller och
teorier.
Eleven för utvecklade
resonemang kring resultatens
rimlighet och ger förslag på
hur undersökningarna kan
förbättras.
Dessutom gör eleven enkla
dokumentationer av
undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven
utvecklade dokumentationer
av undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande
kunskaper om
människokroppen och visar
det genom att ge exempel
och beskriva dessa med viss
användning av biologins
begrepp, modeller och
teorier.
Eleven har goda kunskaper
om människokroppen och
visar det genom att förklara
och visa på samband inom
dessa med relativt god
användning av biologins
begrepp, modeller och
teorier.
Eleven kan föra enkla och
till viss del underbyggda
resonemang om hälsa,
sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på
enkelt identifierbara
samband som rör
människokroppens byggnad
och funktion.
Eleven kan ge exempel på
och beskriva några centrala
naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor.
Eleven kan föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om hälsa,
sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på
förhållandevis komplexa
samband som rör
människokroppens byggnad
och funktion.
Eleven kan förklara och visa
på samband mellan några
centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor.
med frågeställningarna och
drar då välutvecklade
slutsatser med god koppling
till biologiska modeller och
teorier.
Eleven för välutvecklade
resonemang kring resultatens
rimlighet i relation till
möjliga felkällor och ger
förslag på hur
undersökningarna kan
förbättras och visar på nya
tänkbara frågeställningar att
undersöka.
Dessutom gör eleven
välutvecklade
dokumentationer av
undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
Eleven har mycket goda
kunskaper om
människokroppen och visar
det genom att förklara och
visa på samband inom dessa
och något generellt drag
med god användning av
biologins begrepp, modeller
och teorier.
Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
om hälsa, sjukdom, sexualitet
och ärftlighet och visar då på
komplexa samband som rör
människokroppens byggnad
och funktion.
Eleven kan förklara och
generalisera kring några
centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor.
Download