PAKKAUSSELOSTE Ibuprofen-ratiopharm 400 mg tabletti

advertisement
PAKKAUSSELOSTE
Ibuprofen-ratiopharm 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Ibuprofeeni
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä
huolimatta sinun tulee käyttää Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten
saavuttamiseksi.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
• Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
• Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus
(ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.
Mitä Ibuprofen-ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja
3.
Miten Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Ibuprofen-ratiopharm -tablettien säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1. MITÄ IBUPROFEN-RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Ibuprofen-ratiopharm -tabletit sisältävät ibuprofeenia, joka on ns. tulehduskipulääke.
Ibuprofeeni vähentää kipuaistimusta ja tulehdusta välittävien aineiden syntymistä elimistössä. Ibuprofeenin avulla
kipu lievittyy ja kuumotus, punotus ja turvotus vähenevät. Ibuprofeeni myös alentaa kuumetta.
Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja käytetään tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin, kuten nuhakuumeen tai influenssan
oireisiin, päänsärkyyn, lihas- ja nivelkipuihin, reumasärkyyn, kuukautiskipuihin ja hammassärkyyn.
Lääkäri on voinut määrätä sinulle Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja myös muihin oireisiin.
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT IBUPROFEN-RATIOPHARM -TABLETTEJA
Älä käytä Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja:
• jos olet allerginen (yliherkkä) ibuprofeenille tai valmisteen jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6),
• jos olet aikaisemmin saanut allergiaoireita tai astman pahenemista asetyylisalisyylihaposta tai jostakin
muusta tulehduskipulääkkeestä,
• jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta,
• jos sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava,
• jos sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin,
• jos sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä
ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä,
• jos sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa) tai
• viimeisen raskauskolmanneksen aikana (raskausviikot 28-40).
Ole erityisen varovainen Ibuprofen-ratiopharm -tablettien suhteen
Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos:
• sairastat verenpainetautia tai sydämen vajaatoimintaa,
•
•
•
•
•
•
sairastat sepelvaltimotautia,
sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä,
sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa,
sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) tai
Crohnin tauti,
sinulla on aiemmin esiintynyt tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä vatsavaivoja,
mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja, tai
sairastat astmaa.
Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.
Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibuprofen-ratiopharm -tablettien käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut
sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään
käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.
Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille altistavia
riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli tai jos
tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä
saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain
lääkettä.
Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Ibuprofen-ratiopharm -tablettien vaikutusta,
jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.
Seuraaviin lääkkeisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota:
• Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Ibuprofen-ratiopharm -tablettien kanssa – vain
haitat lisääntyvät, ei teho.
• Veren hyytymistä estävien lääkkeiden (esim. varfariinin) teho voi merkittävästi muuttua ja riski
verenvuotoihin lisääntyy. Yhteiskäyttöä tulee välttää.
• Veritulppien estoon käytettävät lääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo, tiklopidiini tai klopidogreeli) –
lisääntynyt riski ruuansulatuskanavan verenvuotoihin. Jos käytät pientä päivittäistä
asetyylisalisyylihappoannosta (esim. 100 mg) veritulppien estoon, se on otettava ainakin tuntia ennen
Ibuprofen-ratiopharm -tablettien ottamista.
• Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat ns.
serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä verenvuotoihin.
• Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia myöhemmin kuin
Ibuprofen-ratiopharm -tabletit, jotta ne eivät estäisi Ibuprofen-ratiopharm -tablettien imeytymistä.
• Epilepsialääkkeinä käytetyt fenytoiini ja fenobarbitaali sekä tuberkuloosin hoidossa käytettävä rifampisiini
voivat heikentää Ibuprofen-ratiopharm -tablettien tehoa.
• Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli tai mikonatsoli voivat lisätä
Ibuprofen-ratiopharm -tablettien haittavaikutuksia.
• Litium, koska veren litiumpitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi.
• Digoksiini, koska veren digoksiinipitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi niillä
potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa.
• Suun kautta otettavat kortisonivalmisteet voivat samanaikaisessa käytössä altistaa vatsavaivoille ja
ruuansulatuskanavan verenvuodoille.
• Reuma- ja ihosairauksien hoidossa käytetyn metotreksaatin haittavaikutukset voivat lisääntyä
yhteiskäytössä Ibuprofen-ratiopharm -tablettien kanssa. Älä käytä Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja niinä
päivinä kun otat metotreksaattia.
• Siklosporiinin haitat voivat lisääntyä samanaikaisessa käytössä.
• Joidenkin verenpaineen hoitoon tai nesteen poistoon käytettävien lääkkeiden vaikutus voi heiketä
Ibuprofen-ratiopharm -tablettien vaikutuksesta – kerro lääkärille, jos olet verenpaineen seurannassa tai
käytät verenpainelääkitystä.
Raskaus ja imettäminen
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden aikana. Ibuprofen-ratiopharm tabletteja saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja ei saa käyttää
raskauden viimeisen kolmanneksen aikana eli 28. raskausviikon jälkeen.
Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana, koska ibuprofeeni erittyy äidinmaitoon
merkityksettömän pieninä määrinä.
Ibuprofen-ratiopharm kuuluu tulehduskipulääkkeisiin, joiden käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä
vaikutus häviää Ibuprofen-ratiopharm -tablettien käytön lopettamisen jälkeen.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Ibuprofen-ratiopharm ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Joskus voi ilmetä haittavaikutuksia,
kuten uneliaisuutta tai huimausta (ks. kohta 4), jolloin autolla ajosta ja koneiden käyttämisestä tulisi pidättäytyä.
3. MITEN IBUPROFEN-RATIOPHARM -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Tarkista annostus lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.
Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä.
Ibuprofen-ratiopharm 400 mg:
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:
½-1 tablettia tarvittaessa 1-3 kertaa vuorokaudessa.
Lapset (alle 12 vuotta):
Lasten maksimi kerta-annos on 10 mg/kg ja maksimi vuorokausiannos on 30 mg/kg.
• 4-8 vuotta (20-25 kg): ½ tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
• 8-12 vuotta (25-30 kg): ½ tablettia enintään 4 kertaa vuorokaudessa.
Jos käytät enemmän Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja kuin sinun pitäisi
Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, ensiapuasemaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09471 977 tai 09-4711 vaihde).
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilöstön puoleen.
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, Ibuprofen-ratiopharm -tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan
niitä saa.
Yleisinä haittavaikutuksina (yli 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:
• mustelmataipumuksen tai nenäverenvuotojen lisääntymistä (verihiutaleiden toiminnan heikkenemiseen
liittyen)
• mielialan laskua tai uneliaisuutta
• pyörrytystä tai päänsärkyä
• sydämen vajaatoiminnan pahenemista (turvotusten tai hengenahdistuksen lisääntymistä)
• närästystä, ylävatsakipua, pahoinvointia tai ripulia
• nokkosrokkoa, ihon kutinaa tai voimakkaampaa ihon tai limakalvojen turvotusta
Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:
• sekavuutta, painajaisia, unettomuutta, rauhattomuutta, havaintohäiriöitä, harha-aistimuksia tai
vainoharhaisuushäiriöitä
• ihon kihmelöintiä tai ”tikkuilua” ilman näkyvää syytä (harhatuntemuksia eli parestesioita)
• suutulehdusta, ruuansulatuskanavan haavaumia ja verenvuotoja tai veriulosteita
Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla tuhannesta) on raportoitu:
• verihiutaleiden vähenemistä (johon voi ilmetä lisääntyneenä mustelma- tai nenäverenvuototaipumuksena)
• veren valkosolujen vähenemistä tai katoa (johon voi liittyä epäselvää kuumeilua, flunssan kaltaisia oireita
tai kurkkukipua)
• näön hämärrytystä tai sarveiskalvomuutoksia
• sepelvaltimotaudin oireiden pahenemista (lisääntynyttä rintakipuilua) tai rytmihäiriöitä
• hengenahdistusta tai astman pahenemista
• ruuansulatuskanavan puhkeamisia, haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemista, sylkirauhastulehdusta
tai haimatulehdusta
• maksaentsyymien kohoamista, keltaisuutta tai maksatulehdusta (voi ilmetä ylämahakipuna)
• voimakkaita hilsehtiviä tai rakkuloita muodostavia iho- tai limakalvoreaktioita, valoyliherkkyyttä, aknen
pahenemista tai psoriaasin pahenemista
• munuaistoiminnan heikkenemistä
• voimakkaita allergiaoireita (anafylaksiaa)
Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibuprofen-ratiopharm -tabletteja käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut
sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.
Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos seuraavia
oireita ilmaantuu:
• hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
• ihon tai limakalvojen voimakas turvotus
• kielen tai nielun turvotus
• pyörrytys tai pyörtyminen
• äkillinen, voimakas vatsakipu tai verioksennus.
Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:
• närästys tai muut lievät vatsavaivat
• mustat ulosteet
• lisääntynyt mustelmataipumus tai nenäverenvuodot
• raajojen turvotus
• muut hitaammin alkavat iho-oireet.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on
vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa.
5. IBUPROFEN-RATIOPHARM -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Ei erityisiä säilytysohjeita.
Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä
kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6. MUUTA TIETOA
Mitä Ibuprofen-ratiopharm -tabletti sisältää
Yksi tabletti sisältää:
Vaikuttavana aineena 400 mg ibuprofeenia.
Muut aineet ovat:
Tabletin ytimessä: hypromelloosi, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, esigelatinoitu tärkkelys
ja steariinihappo.
Kalvopäällysteessä: hypromelloosi, makrogoli 8000 ja titaanidioksidi (E 171).
Lääkevalmisteen kuvaus
Ibuprofen-ratiopharm 400 mg: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa jakouurre toisella
puolella, halkaisija 12,1 mm.
Pakkauskoot
Ibuprofen-ratiopharm 400 mg: 10, 20 ja 30 tablettia läpipainopakkauksessa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja
ratiopharm GmbH, Saksa
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
ratiopharm Oy, PL 67, 02631 Espoo
Puh: 020 180 5900
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 21.05.2008
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Ibuprofen ratiopharm 400 mg tablett, filmdragerad
Ibuprofen
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Ibuprofen ratiopharm måste trots det användas med försiktighet för att
uppnå det bästa resultatet.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information (se punkt 4), kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Ibuprofen ratiopharm är och vad det används för
2.
Innan du använder Ibuprofen ratiopharm
3.
Hur du använder Ibuprofen ratiopharm
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Ibuprofen ratiopharm ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD IBUPROFEN RATIOPHARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Ibuprofen ratiopharm innehåller ibuprofen som är ett s.k. anti-inflammatoriskt läkemedel.
Ibuprofen ratiopharm minskar förmedlarämnen som förmedlar smärtkänslan oc inflammation i kroppen.
Med ibuprofen lindras smärtan och känslan av värme, rodnad och svullnad minskar. Ibuprofen ratiopharm
–tabletter verkar också febernedsättande.
Ibuprofen ratiopharm tabletter används vid tillfälliga värk- och febertillstånd, såsom vid symtom på
förkylning och influensa, huvudvärk, muskel- och ledvärk, reumatisk värk, menstruationssmärtor och
tandvärk.
Läkaren kan ha ordinerat Ibuprofen ratiopharm –tabletter mot andra symtom.
2.
INNAN DU ANVÄNDER IBUPROFEN RATIOPHARM
Använd inte Ibuprofen ratiopharm
− om du är överkänslig (allergisk) mot ibuprofen eller något av övriga innehållsämnen i produkten
(se punkt 6),
− om du tidigare fått allergiska reaktioner eller förvärring av astma, när du tagit acetylsalicylsyra
eller andra anti-inflammatoriska läkemedel,
− om du har grav hjärtinsufficiens,
− om du har aktivt mag- eller tolfingertarmsår,
− om du har tidigare haft sår i magen eller tolvfingertarmen, som har återkommit en eller flera
gånger,
− om du har tidigare haft perforering av eller blödning i magtarmkanalen (t.ex. svart eller blodig
avföring, blodkräkningar, anemi) i samband med användning av anti-inflammatoriska läkemedel,
− om du lider av blödarsjuka (hemofil) eller brist på trombocyter (trombocytopeni) eller
− om du är gravid i sista trimestern (graviditetsveckorna 28-40).
Var särskilt försiktig med Ibuprofen ratiopharm
Rådgör med läkare innan behandling med Ibuprofen ratiopharm påbörjas, om:
− du har högt blodtryck eller hjärtinsufficiens,
− du har koronarsjukdom,
− du har cirkulationsrubbningar i hjärna eller lemmar,
− du har nedsatt njur- eller leverfunktion,
− du har inflammatorisk tarmsjukdom som t.ex. ulcerös kolit (Colitis ulcerosa) eller Chrons
sjukdom,
− du har tidigare fått magbesvär eller benägenhet för blåmärken eller blödning från näsan i samband
med användning av anti-inflammatoriska läkemedel, eller
− du har astma
Tala om för läkare om du har andra sjukdomar eller allergier.
Användning av anti-inflammatoriska läkemedel, såsom Ibuprofen ratiopharm –tabletter, kan medföra en
något förhöjd risk för hjärtinfarkt eller hjärnslag. Alla risker är större vid användning av höga doser eller
vid långtidsbehandling. Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen.
Om du har hjärtsjukdom eller om du tidigare haft hjärnslag, eller om du tror att du har riskfaktorer som
utsätter dig för dessa sjukdomar (t.ex. högt blodtryck, sockersjuka d.v.s diabetes, höga kolesterolvärden i
blodet, rökning) ska du diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel inklusive receptbelagda samt
receptfria läkemedel, naturläkemedel och naturprodukter. Kom också ihåg att nämna ifall du nyligen har
använt något läkemedel.
Effekten av vissa läkemedel kan förändras och vissa läkemedel kan förändra effekten av Ibuprofen
ratiopharm –tabletter, skulle man använda dem samtidigt. Då kan en läkare byta ut dina läkemedel eller
ändra på doseringen.
Följande läkemedel ska du vara särskilt uppmärksam på:
− Använd inte andra anti-inflammatoriska läkemedel samtidigt med Ibuprofen ratiopharm –tabletter
− Effekten av läkemedel som påverkar blodets koagulation (t.ex. warfarin) kan särskilt förändras och
risken för blödningar öka. Man bör undvika samtidig användning av dessa läkemedel.
− Läkemedel som verkar mot blodpropp (t.ex. acetylsalicylsyra, tiklopidin eller klopidogrel) ökar
risken för blödningar i magtarmkanalen. Om du dagligen använder små doser av acetylsalicylsyra
(t.ex. 100 mg), ska den tas minst en timme innan du tar Ibuprofen ratiopharm –tabletter.
− Särskilda mediciner mot depression (t.ex. citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin) vilka tillhör
gruppen s.k. serotoninåterupptagshämmare SSRI-läkemedel, ökar risken för blödningar.
− Vissa kolesterolläkemedel (kolestipol och kolestyramin) bör intas minst 4 timmar efter intag av
Ibuprofen ratiopharm –tabletter, eftersom dessa kan hindra upptagningen av Ibuprofen ratiopharm
–tabletterna.
− Epilepsiläkemedlen fenytoin och fenobarbital och tuberkulosläkemedlet rifampicin kan minska
effekten av Ibuprofen ratiopharm –tabletter.
− Flukonazol och mikonazol som tas via munnen vid behandling av svampinfektioner kan öka
förekomsten av biverkningar av Ibuprofen ratiopharm –tabletter.
− Litium, eftersom det i kombination med Ibuprofen ratiopharm –tabletter kan leda till för höga
litiumhalter i blodet.
− Digoxin, eftersom det i kombination med Ibuprofen ratiopharm –tabletter kan leda till för höga
digoxinhalter i blodet hos patienter som lider av nedsatt njurfunktion.
− Kortisonpreparat som tas via munnen kan i kombination med ibuprofen orsaka magbesvär och
blödningar i magtarmkanalen.
− Biverkningar av metotrexat som används för behandling av reumatiska tillstånd och hudsjukdomar
kan öka vid samtidigt bruk med Ibuprofen ratiopharm –tabletter. Använd inte Ibuprofen
ratiopharm –tabletter samma dag som du tar metotrexat.
− Ciklosporin, eftersom biverkningar av ciklosporin kan öka vid samtidig behandling.
− Ibuprofen ratiopharm –tabletter kan minska effekten av vissa läkemedel mot högt blodtryck eller
vätskedrivande läkemedel – tala om för läkare ifall du är under blodtryckskontroll eller om du
använder blodtrycksmediciner.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Ibuprofen ratiopharm –tabletter får användas under graviditet endast enligt läkaranvisning. Ibuprofen
ratiopharm –tabletter får inte användas under graviditetens sista trimester, alltså efter 28 graviditetsveckor.
Ibuprofen ratiopharm –tabletter kan användas under amning eftersom ibuprofen övergår i modersmjölken
i obetydligt små mängder.
Ibuprofen ratiopharm –tabletter tillhör gruppen smärtstillande anti-inflammatoriska läkemedel, som kan
försvåra möjligheten att bli gravid. Denna effekt försvinner efter att man slutat använda läkemedlet.
Körfömåga och användning av maskiner
Intag av Ibuprofen ratiopharm –tabletter påverkar inte körförmåga eller förmågan att använda maskiner.
Ibland kan det förekomma sömnighet eller svindel (se punkt 4) – då bör bilkörning och användning av
maskiner undvikas
3.
HUR DU ANVÄNDER IBUPROFEN RATIOPHARM
Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker.
Tabletten ska tas med en riklig mängd vätska t.ex. ett glas vatten.
För långvarigt bruk endast enligt läkarens ordination.
Ibuprofen ratiopharm 400 mg:
Vuxna och ungdomar över 12 år :
½-1 tabletter vid behov 1-3 gånger i dygnet.
Barn (under 12 år):
Maximal engångsdos för barn är 10 mg/kg och maximal dyngnsdos är 30
mg/kg.
• 4-8 år (20-25 kg): ½ tablett högst 3 gånger i dygnet.
• 8-12 år (25-30 kg): ½ tablett högst 4 gånger i dygnet.
Om du använt för stor mängd av Ibuprofen ratiopharm
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, första hjälpen på närmaste sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977 eller 09-4711 växel).
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Ibuprofen ratiopharm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Vanliga biverkningar (hos flera än 1 patient av hundra):
• ökad benägenhet för blåmärken eller blödningar från näsan (sammanhänger med nedsatt
blodplättsfunktion)
• nedstämdhet eller sömnighet
• svindel eller huvudvärk
• förvärring av hjärtinsufficiens (ökning av svullnad eller andningssvårighet)
• halsbränna, buksmärtor, illamående eller diarré
• nässelfeber, klåda eller kraftig svullnad av hud eller slemhinnor
Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 patient av hundra):
• förvirring, mardrömmar, sömnlöshet, oro, sinnesvillor, hallucinationer eller förföljelsetänkande
• stickningar eller kittlande känsla i huden utan någon synbar orsak (känslovillor, d.v.s. parestesier)
• inflammation i munnen, sår i magtarmkanalen och blödningar eller blodig avföring
Sällsynta biverkningar (färre än 1 patient av tusen):
• nedsatt mängd blodplättar (vilket kan orsaka ökad benägenhet för blåmärken eller näsblod)
• minskat antal vita blodkroppar (vilket kan medföra oförklarlig feber, förkylningslika symtom eller
halsont)
• dimsyn eller förändringar i hornhinnan
• förvärrade symtom av koronarsjukdom (ökning av bröstsmärta) eller rytmstörningar
• andnöd eller förvärrade astmasymptom
• perforering av magtarmkanalen, förvärring av ulcerös kolit, inflammation av spottkörteln elle
inflammation av bukspottkörteln
• förhöjning av leverenzymvärden, gulsot eller leverinflammation (kan medföra smärta i övre
buken)
• fjällande elle blåsbildande eksem i hud eller slemhinna, ljusallergi, förvärring av akne eller
psoriasis
• nedsatt njurfunktion
• svåra allergisymptom (anafylaxi)
Användning av anti-inflammatoriska läkemedel som Ibuprofen ratiopharm –tabletter kan medföra en ökad
risk för hjärtinfarkt eller hjärnslag.
Avbryt användningen av läkemedlet och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik ifall
följande symptom uppstår:
• andningssvårighet eller andnöd
• kraftig svullnad av hud eller slemhinnor
• svullnad av tunga eller svalg
•
•
svindel eller svimning
plötslig kraftig buksmärta eller blodkräkning
Tag kontakt med läkare så fort som möjligt om du har följande symptom:
• halsbränna eller andra lindriga magbesvär
• svart avföring
• ökad benägenhet för blåmärken eller näsblod
• svullna lemmar
• andra reaktioner i huden som börjar långsamt
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR IBUPROFEN RATIOPHARM SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga speciella förvaringsanvisningar.
Läkemedlet ska inte användas utöver datumet som anges på förpackningen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Det aktiva ämnet är ibuprofen i mängderna 400 mg i en tablett.
Ibuprofen ratiopharm -tabletterna innehåller hjälpämnena:
Kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse, stearinsyra, hypromellos,
makrogol 8000 och titandioxid (E 171).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Ibuprofen ratiopharm 400 mg: vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, med brytskåra på ena sidan,
diameter 12,1 mm.
Förpackningsstorlekar
Ibuprofen ratiopharm 400 mg: 10, 20 och 30 tabletter i tryckblisterförpackning
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
ratiopharm GmbH, Tyskland
Mer information angående detta läkemedel fås hos det lokala ombudet för innehavaren för godkännande
för försäljning.
ratiopharm Oy, PL 67, 02631 Esbo
Tel: 020 180 5900
Denna bipacksedel reviderades senast 21.05.2008
Download