T4 Introduktion till alla laborationer

advertisement
Välkommen till Fysiologiska kliniken
uppdaterat 110920EF
Du befinner dig nu på ett ställe där sjukvård, forskning och undervisning bedrivs i samarbete mellan
två arbetsgivare – Universitetssjukhuset och Hälsouniversitetet.
Den universitetsavdelning där klinisk fysiologi och fysiologi ingår heter ”Avdelningen för
kardiovaskulär medicin” och sjukhusavdelningen heter ”Fysiologiska kliniken”. Det finns ett
sextiotal medarbetare på sjukhussidan och ca femton på universitetssidan.
Fysiologiska kliniken är en del av Hjärt- och medicincentrum och nära samarbete sker med övriga
kliniker inom centrat t.ex. thorax-kärlkliniken, kardiologkliniken och thoraxradiologiska kliniken.
På universitetssidan hör klinisk fysiologi/fysiologi till Institutionen för medicin och hälsa (IMH).
Vad är då klinisk fysiologi?
Inom klinisk fysiologi utnyttjar man kunskaperna från normalfysiologin för att bedöma om en person
är frisk eller inte, man ställer diagnoser och ibland följer man effekterna av en behandling.
Inom utbildningarna har klinisk fysiologi försvunnit som eget ämne men finns integrerat i
undervisningen inom många områden. Gränserna mellan klinisk fysiologi och den traditionella
fysiologin har mer eller mindre suddats ut. Funktionell bilddiagnostik spelar en allt större roll inom
ämnet.
På sjukhussidan bedrivs funktionsdiagnostik av de flesta organsystem, med tonvikt på hjärtkärldiagnostik och lungdiagnostik. Som en speciell del av fysiologiska klinken finns den
nuklearmedicinska sektionen dit alla typer av undersökningar med diagnostiska radionuklider på
sjukhuset är koncentrerade.
Kort presentation av våra olika verksamhetsområden:
Hjärt-kärlsidan
Här utförs EKG-undersökningar, arbetsprov, ultraljudsundersökningar av hjärta (EKOkardiografi), invasiva hjärtundersökningar (hjärtkatetriseringar, hjärtablationer). Blodkärlen
undersöks både på artär och ven sidan (ben, armar och halskärl) med ultraljudsteknik.
Respirationssystemet
Lungornas ventilationskapacitet undersöks med spirometri och vid mera komplicerade
frågeställningar utförs även arbetsprov med syreupptagsmätning och blodgasanalys.
Lungornas diffusionskapacitet mäts också.
Urinblåsa och urinvägars funktion. Här undersöks flödes- och tryckförhållanden i
urinblåsan.
Nuklearmedicinska undersökningar
Vanliga nuklearmedicinska undersökningar är perfusions- och ventilationsscintigrafi av
lungor, myocardscintigrafi av hjärtat i vila och i arbete samt skelettscintigrafi.
Funktionsdiagnostiken inom alla dess områden är viktig vid diagnostik och handläggande av
patienter och en spännande utmaning för oss som arbetar med det.
Patienterna är i alla åldrar och remitteras från många olika kliniker, vårdcentraler mm. men även från
övriga delar av regionen. Många undersökningar görs på polikliniska patienter men en stor del utgörs
av inneliggande patienter.
Vi arbetar i huvudsak under dagtid men det finns alltid jourhavande personal hela dygnet.
C:\Users\lotbe51\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N787CJ7A\T3 Presentation och Introd t lab KOMPENDIE 110921.docx
T3 Introduktion till alla laborationer
EKG-tagning och tolkning
Första EKG-tillfället:
Vi går igenom varför och hur man tar ett EKG. Ett par studenter kommer att få sina EKG
tagna och för detta krävs avklädning på överkroppen.
För att lära sig tolka EKG behöver man se många EKG:n samt vara systematisk. Under
ledning av univ.adjunkt går vi igenom och tolkar ett EKG systematiskt. Sedan tränar vi på
några EKG gemensamt.
Ni får med en bunt EKG hem för självstudier inför gemensam genomgång vid nästa EKGtillfälle.
Tillfälle två:
Gemensam genomgång av de EKG som ni har haft med hem och diskussion kring dessa. Vi
har fördjupad genomgång av speciella diagnoser och tolkar några typ-EKG gemensamt.
En ny bunt EKG med hem för självstudier till gången därpå.
Tillfälle tre:
Gemensam genomgång av de EKG som ni har haft med hem på samma sätt som förra
gången. Lite mer fördjupning och summering av EKG-tolkningen.
Förbered dig till första EKG-tillfället genom att läsa grundläggande EKG-lära:
Material som finns på T3:s hemsida.
Sverker Jern “Klinisk EKG-diagnostik” alt.
B Jonson, H Westling m.fl. ”Klinisk fysiologi”, Liber, Stockholm alt
Lennart Jorfeldt, Olle Pahlm “EKG. Grunder, handledning vid tolkning och 101 kliniska
fall” eller motsvarande i någon annan litteratur.
OBS! Arbetsprov och Hjärtstatus
Vid laborationerna Arbetsprov och Hjärtstatus kommer ni att träffa patienter. Vid
dessa tillfällen måste ni vara helt ombytta till sjukhusets kläder.
Vi ber er därför att, om möjligt, komma lite tidigare för att hinna byta om.
Arbetsprov
Efter en kortare genomgång (15 min) av en amanuens/univ.adj kommer gruppen att delas i
två och varje del träffar var sin patient som sökt för sina hjärtbesvär och är remitterad till
fysiologiska kliniken för ett arbetsprov. Under ledning av BMA+amanuens/univ.adj kommer
ni att få delta aktivt i undersökningen på patienten. (Anamnes, auskultation, mäta blodtryck,
räkna andningsfrekvens, ta EKG, bestämma belastning på cykeln m.m.). Efter
undersökningen kommer ni att få tillgång till insamlade data för bearbetning och
sammanställning. Därefter en 45 min presentation och diskussion inför den andra gruppen
under ledning av amanuens/univ.adj.
Medtag stetoskop
C:\Users\lotbe51\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N787CJ7A\T3 Presentation och Introd t lab KOMPENDIE 110921.docx
Hjärtstatus
Vid denna laboration är det en halv basgrupp i taget. Det ger er möjligheten att i en liten
grupp göra hjärtstatus på en patient.
Ni undersöker själva patienten under 30 – 45 minuter. Därefter får ni en genomgång av en
läkare från vår klinik på ca 30 minuter.
Patienterna kommer hit extra för att medverka vid undervisningen.
Under termin 2 gjorde ni hjärtstatus på varandra i kursen. Repetera detta! Handledningen
kan hämtas på T2:s hemsida
Medtag stetoskop
Perifer cirkulation
Demonstration basgruppsvis hur man undersöker vener och artärer med ultraljud. En student
i basgruppen får agera patient. En erfaren BMA leder demonstrationen.
Genomgång av olika patientfall sker vid senare tillfälle, då i större grupp (2-3 basgrupper)
och med en klinisk fysiolog.
Medtag stetoskop
Lungfunktion
Demonstration basgruppsvis av olika lungundersökningar på lunglaboratoriet, under ledning
av univ.adj. En i basgruppen får då agera “patient”.
Genomgång om lungor och lungundersökningar sker vid senare tillfälle, då i större grupp
(halva kursen) och med en klinisk fysiolog.
C:\Users\lotbe51\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N787CJ7A\T3 Presentation och Introd t lab KOMPENDIE 110921.docx
Download
Random flashcards
Create flashcards