frågor och svar om ocd - OCD

advertisement
FRÅGOROCHSVAROMOCD
I NNEHÅLLSFÖRTECKNING VadärOCD?............................................................................................................................................................1
VarförfårmanOCD?..............................................................................................................................................1
Vilkadrabbas?........................................................................................................................................................2
Kanmanblifrisk?...................................................................................................................................................2
HurmångalideravOCD?.......................................................................................................................................2
Hurbehandlarmantvång?.....................................................................................................................................2
Finnsdetflerbehandlingsalternativ?....................................................................................................................3
Hurkandetseutommanintesökerbehandling?...............................................................................................3
Varsökermanbehandling?....................................................................................................................................3
Vadkostarbehandling?..........................................................................................................................................4
Hurkanmanfåhjälpsomanhörig?.......................................................................................................................4
HurserbehandlingsresultatenutpåOCD-Centret?..............................................................................................4
Referenser:.............................................................................................................................................................5
V ADÄR OCD?
OCD,somärenförkortningavengelskansObsessive-CompulsiveDisorder,kallaspå
svenskaocksåförtvångssyndrom.Detinnebärattmanlideravpåträngandetankar
somkallasförtvångstankar.Föratthanteradessatankarochobehagetdeväcker
brukarmanutförasåkalladetvångshandlingar.Detäroftastsynligahandlingarsom
personenkännersigtvungenattutföraförattminskadeobehagligakänslorsom
tankarnaförmedsig.Dessatvångshandlingarkanocksåvaraosynligaochkallasdå
förmentalaritualer.
Härärnågraförenkladeexempelpåhurtvångssyndromkanseut:
Johankännersigsmutsigochärräddattblismittadavnågonsjukdomvarjegång
hanvaritpåtoaletten.Därförägnarhanfleratimmaråtatttvättahänderna,om
ochomigen.
Sofiaärlivräddatthenneslägenhetskabörjabrinna.Honkontrollerardärförspisen
ochstrykjärnetvarjegånghonskagåut.Oftafårhongåtillbakafleragångeroch
kollaigen,ochhonkännersigändåintelugn.
Andreasfårtankaromatthanskaskadanågonsomhanmöterpågatan.Därförser
hantillattaldrighavassaföremålpåsig.Dessutombrukarhanstannauppochinte
fortsättagåförränhanhar”rätttanke”ihuvudet.
Någravanligaområdenförtvångstankarär:Smitta(t.ex.rädslaattblismittadav
sjukdomellerattsmittaandra),skada(t.ex.rädslaattskadaandra),
ofullständighet(t.ex.attordna,sorteraellerrepeterasakertillsdet”kännsrätt”)
ochoacceptablatankar(t.ex.sexuellaellerreligiösa”förbjudna”tankar).
V ARFÖRFÅRMAN OCD?
Detfinnsolikateorieromvarförmanutvecklartvångssyndrom.Deflestakaninte
kommapånågonenskildhändelsesomstartadeproblemenutandetbrukar
snararehandlaomettobehagsomökadegradvisochtvångshandlingarsomtog
längreochlängretid.
Liksomförmångaandrapsykiskasjukdomarbrukarmantalaomensamverkan
mellanarvochmiljö.Generochbalansenihjärnanssignalsubstanserkantillviss
delförklarasjukdomen.Psykologiskainlärningsteorierkanocksågeförståelse.
Dessateorierkantillvissdelförklarahurtvångenutveckladesp.g.a.attman
koppladeihopettobehagsommankändemedenvissplats,situationellerettvisst
objekt.Närobehagetsedanuppstårvidkontaktmeddessaobjektutförmansina
tvångshandlingarochobehagetminskarpåkortsikt.Detärdärförsomman
fortsättermedtvångshandlingarnatrotsattdepålångsiktgörattlivetbegränsas.
1|S i d a V ILKADRABBAS ?
Detärintenågonvisstypavmänniskorsomdrabbasavtvångssyndrom.Detkan
varasåattmanharengenerellsårbarhetiformavgenetikellertidigaupplevelser.
Sedankanenvisshändelseellerlångvarigstressutlösaproblemen.Tvångssyndrom
ärungefärlikavanligtblandkvinnorsomhosmän.
K ANMANBLIFRISK ? Mångakanfåstorhjälpavbehandling.Ommanvågarutmanasinatvångoch
genomförhelabehandlingenfårdeallraflestaenminskningavsinasymtom.Även
ommaninteblirheltfrifrånsinatvångkanmanändålärasigattgöradetmanvill
trotsvisstobehagochpåsåvisändåfåenhögrelivskvalitet.
H URMÅNGALIDERAV OCD?
Allakanupplevaattmanharfixaidéerochkanskegårmaniblandtillbakaoch
kollarattspisenäravstängdenextragång.Förattdetskaklassassom
tvångssyndromkrävsdetdockattexempelviskontrollerandetellertvättandetsker
fleragångerochtarmeränentimmavarjedag.Ommanhartvångssyndrom
upplevermandetocksåsomhandikappandeisinvardag.
Forskningharvisatattdetärca2%avbefolkningensomharsåstoraproblemmed
sinatvångattdeuppfyllerkravenfördiagnosentvångssyndrom.Dettaskulle
motsvaracirka200000personeriSverigesomharOCD.Pågrundavskamoch
rädslaattsökahjälpkanmörkertaletocksåvarastort.
H URBEHANDLARMANTVÅNG ?
PåOCD-Centretbehandlarvitvångmedkognitivbeteendeterapi(KBT).Mestfokus
liggerpåbeteendeterapiochdenbehandlingsomrekommenderaskallasför
exponeringmedresponsprevention(ERP).Exponeringinnebärattgradvis,
kontrolleratochmedhjälpavprofessionelltutbildadpersonalutsättasigfördet
manärräddför.Detkanhandlaomatttänkasinaobehagligatankarellertai
”smutsiga”objekt.Responspreventioninnebärattmaninteskautförasina
tvångshandlingar,t.ex.attgenomförasinamentalaritualerelleratttvätta
händernafleragånger.Måletärattmanskaslutaundvikadetmanärräddför,få
nyainlärningserfarenheterochgradvisminskaobehagetsommankänner.
Detkanlåtasomenjobbigbehandling,menmanskatänkapåattalltskerismå
stegochunderkontrolleradeformer.Detärsamtidigtsåattdetkrävsenheldel
2|S i d a egetarbeteavdensomgenomgårbehandlingen.Samtidigtsommanarbetarmed
attminskatvångshandlingarnaförsökermanökaandraaktivitetersommankanske
harundvikitlängeochsomärilinjemedbehandlingsmålen.
Exponeringenskerdelstillsammansmedpsykolog,menocksåsomhemuppgifter
somutförspåegenhandellermedstödavkvälls-ochhelgpersonalen.
F INNSDETFLERBEHANDLINGSALTERNATIV ?
Tvångssyndromkanocksåbehandlasmedläkemedel.Mananvänderdåläkemedel
somfrånbörjanutveckladesförattbehandladepression.Dessaharvisatsighagod
effekt,menantaletåterfallärhögreänommanbehandlarmedbeteendeterapi.
Dessutomärbiverkningaravläkemedleninteovanliga.
Detfinnsävenandrapsykologiskabehandlingar,menforskningenvisarentydigtatt
detärbeteendeterapiochjustexponeringmedresponspreventionsomharbäst
effektochdärförrekommenderasiförstahand.
H URKANDETSEUTOMMANINTESÖKERBEHANDLING ?
OCDärenångeststörningsomsällanblirbättreutanbehandling.Hurmycket
besvärmanharkandockvarieraberoendepåvarilivetmanbefinnersigochhur
mycketstressmanutsättsför.Detfinnspersonervarstvångförsvinnermedåren,
mendetärsällsyntochchansernaattblifrifrånsinatvångökarmarkantomman
fårrättbehandling.
Utanbehandlingkantvångenocksåoftaförvärras.Bådetvångstankar,handlingar
ochundvikandenriskerarattökaochmankanfåsvårtattlevaettnormaltlivmed
arbete,studierellerandraaktiviteter.
V ARSÖKERMANBEHANDLING ?
Ommanvillhahjälpmedsinatvångsproblemvändermansigiförstahandtillsitt
hemlandsting.Dekansedanslussavidaretilllämpligvårdgivare.Mankanockså
sökadirekttillOCD-Centret.Vanligastärdockattmankommerviaen
landstingsremissoch/ellerettplaceringsbeslutenligtsocialtjänstlagen.Sedan
genomförsettbedömningssamtaldärmantarställningtillomenplaceringpå
centretäraktuell.
3|S i d a V ADKOSTARBEHANDLING ?
Vanligenbekostarlandstingetvårdenpåbehandlingshem.Detförekommerockså
attmansjälvfinansierarsinvård.VårddygnskostnadenpåOCD-Centretärför
närvarande4380kr.
H URKANMANFÅHJÄLPSOMANHÖRIG ?
OCDärenavdepsykiskasjukdomarsompåverkaranhörigamest.Detberordelvis
påatttvångenärväldigthandikappandefördensomhardemochattdetär
påfrestandeattseennärståendelida.Dessutombrukaranhörigaofta”drasmed”i
sjukdomengenomattdensomhartvångssyndromberomsåkalladeförsäkringar.
Försäkringarinnebärenfrågasomharungefärsammafunktionsom
tvångshandlingen.Iställetförattutförasintvångshandlingkanskepersonenfrågar
”Ärdeharbestickenrena,kanjagätameddem?”Omdenanhörigadåsvararja
minskarobehagetochdetkännssäkert.
Bådeattgeochfåförsäkringarkankännasskönteftersomattobehagetminskar.
Tyvärrbidrardettillatttvångenfortsätterochoftakommerdetefterhandatt
krävasflerochflerförsäkringar.
Somanhörigärmanenmycketviktigpersonibehandlingen.Detärdärförbraom
mankanmedverkapåbedömningssamtalochnätverksmöten.Mankandärbidra
medviktiginformationomhurtvångenbrukarseut.Dåbehandlingennärmarsig
slutetbjudsanhörigaintillenutbildningförattlärasighurdeskaförhållasigtill
tvångsproblematikenochhurdekanhjälpatillattupprätthålladenyabeteenden
somlärtsin.
H URSERBEHANDLINGSRESULTATENUTPÅ OCDC ENTRET ?
BehandlingsresultatenpåOCD-Centretutvärderadesnyligeninomramenfören
psykologexamensuppsats.Mankomdåframtillatt87%avpersonernasom
behandlatspåcentrethademinskatsinatvångssymtom.Avallasombehandlats
vardet62%somfåttensåkalladklinisktsignifikantförbättring.Detinnebäratt
tvångssymtomenhademinskatmedmerän25%.Ävendepressionochångest
minskadeochlivskvaliténökadeefterbehandlingen.
DessaresultatkanjämförasmedenstorundersökningsomgjordesavStatens
beredningförmedicinskutvärdering.Dekomframtillattca50%avdesom
behandlatsmedexponeringmedresponspreventionminskadesinasymtom.
4|S i d a R EFERENSER : OlleWadström(2008)”Tvångssyndrom–orsakerochbehandlingi
beteendeterapeutisktperspektiv”
SandraBatesochAnnaGrönberg(2010)”Omochomochomigen–attbehandla
tvångsproblemmedKBT”
HenrikEngelmarkochNiclasStagnér(2012)”Exponeringmedresponsprevention
förtvångssyndromiettklinisktsammanhang-enbehandlingsutvärderingpåOCDCentretiUppsala”
5|S i d a 
Download