5. Samverkan med andra RUC - KAU.se

advertisement
Regionalt utvecklingscentrum för skola
Verksamhetsberättelse med kvalitetsbokslut för
Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC)
2012
Innehåll
1. Inledning ................................................................................................................................................. 2
2. RUCs ändamål och syfte ......................................................................................................................... 3
3. RUCs verksamhet .................................................................................................................................... 3
3.1 Samverkan med lärarutbildning .................................................................................................. 3
3.2 Kompetensutveckling .................................................................................................................. 4
3.3 Skolutveckling ............................................................................................................................. 7
3.4 Forskning ..................................................................................................................................... 7
4. Samverkan med skolhuvudmän och universitet .................................................................................... 8
5. Samverkan med andra RUC .................................................................................................................... 8
6. RUCs ekonomi ........................................................................................................................................ 9
7. RUCs organisation .................................................................................................................................. 9
8. Kvalitetsbokslut .................................................................................................................................... 10
8.1 Från kvalitetsbokslutet för RUC 2011 ....................................................................................... 10
8.2 Områden med särskild vikt för fortsatt arbete ......................................................................... 12
8.3 Planerade åtgärder under 2013 ................................................................................................ 13
_______________________________________________________________
_______
c/o Karlstads universitet, Universtetsgatan 2, 651 88 Karlstad
Telefon: 054-7001624 , Telefax: 054-7001456, E-post: [email protected]
Postgiro 78 81 07-1 Org nr 202100-3120. www.kau.se/ruc
2(13)
1. Inledning
Karlstads universitet eftersträvar god samverkan med omgivande samhälle.
I anslutning till de mål som universitet anger, kan för RUCs verksamhet 2012 nämnas:
-
”Karlstads universitet lovordas av Högskoleverket för sin goda samverkan med
arbetslivet. I en ny rapport lyfter verket fram Karlstads universitet som ett
föredöme för alla landets universitet och högskolor. . . . I rapporten lyfts
Drivhusets och RUC:s respektive verksamheter fram.” 1:
-
I januari 2013 i mejl från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) : ”Jag vill också
passa på att nämna att vi på olika sätt i våra kontakter med kommuner märker att
ni vid Karlstad universitet är mycket aktiva och har hittat olika framgångsrika sätt
att samverka med rektorer, skolchefer och lärare. Vi gjorde förra året en
inventering i landets kommuner och ni är det lärosäte i Sverige som flest
kommuner anger att de har kontakt med i olika utvecklingssammanhang.”2
-
RUC arbetade tillsammans med universitetet och regionens kommuner med
utvecklingsfrågor inom områdena skolutveckling, kompetensutveckling för
verksamma lärare och kommunikation kring forskning. Till möten arrangerade av
RUC kom 900 verksamma inom förskola/skola under varje månad under ht 2012.
-
RUCs modell för kompetensutveckling med lärgrupper, lärledare och
projektansvariga rektorer bidrar till att forskning tillämpas och sprids - och att ny
kunskap/nya lösningar skapas. Styrkan ligger i att utbildningarna i nätverksform
genomförs av kommuner och universitet tillsammans, med delat ansvar och
genomförande.
På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan3 i Stockholm berättar IngaLill
Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun,
och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns
kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket
Småbarnspedagogik.
När vi inom RUC vid Karlstads universitet summerar 2012 vill vi från årets arbete särskilt
lyfta fram:
-
att ny professur vid Karlstads universitet tillsatts inom skolutveckling. Till
professuren har två doktorander antagits. Christian Lundahl är professor och inom
sin tjänst även vetenskaplig ledare i RUC. Forskargruppen rapporterar till RUCs
styrelse. RUC kommunicerar gruppens resultat och frågor och bistår gruppen med
service.
-
30 verksamma lärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i
RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen. RUC samlar
dessa forskarstuderande lärare i nätverk.
1
På Karlstads universitets ”Inslaget” skrivs 2012-11-27 om en utvärdering som gjorts av Högskoleverket
http://www.intra.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=14&to_do=detail&artikel_id=11037&nyhet_search_all=yes&start_record=1&nyhet_search_tab
=artikel
2
3
Mail 2013-01-03 från Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm
2
3(13)
-
att vi tillsammans med regionens kommuner startat utbildning för mentorer.
Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 30
lärare inom förskola/ skola inledde sin utbildning ht 2012. Ny omgång utbildning
för ytterligare 30 deltagare i jan 2013.
2. RUCs ändamål och syfte
”Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan
universitetet och kommunerna i regionen, en centrumbildning vid Karlstads
universitet för att genom gemensam verksamhet förbättra och fördjupa det för
parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning och forskning.”4
RUC ska verka för att forskning når skolans verksamma, och att skolans frågor ska
nå forskningen. Det uttalar både kommuner och universitet.
Grundtanken med RUC vid Karlstads universitet är att skapa en mötesplats för
medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för
forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper
och lösningar på problemen inom de olika verksamheterna. Nätverksarbetet kan
därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skol- och
förskoleverksamheten samt forskningen.
Avtal om RUC mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen är
treåriga. Nuvarande avtalsperiod är 2010-2012. Förutom kommunerna i
Värmlands län har ytterligare fyra kommuner ingått avtal om RUC: Degerfors
kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun och Åmåls kommun.
3. RUCs verksamhet
3.1 Samverkan med lärarutbildning
Vfu-didaktiker
Karlstads universitet och kommuner samverkar för att utveckla lärarutbildningen.
Under 2012 engagerade Lärarutbildningsnämnden sju s. k. vfu-didaktiker för att
framdeles arbeta i lärarutbildningen. RUC medverkade i rekryteringsprocessen
framför allt genom att bidra med erfarenheter och rutiner som vi utvecklat
tillsammans med ämnet matematik och deras partnerlärare.
Toddlardag
Lärarutbildningen med Inga-Lill Emilsson och RUC bjöd även 2012, på internationella
barndagen, in till en toddlardag vid Karlstads universitet. Barn och pedagoger från ca
10 förskolor kom till toddlardagen i universitetsparken.
Lärarstuderande på seminariedagar
På några av årets RUC-seminariedagar har lärare vid Karlstads universitet tillsammans
med grupper av lärarstuderande deltagit.
Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer
4
Ur ” Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum” (2009-11-23)
3
4(13)
Se stycke under 3.3
3.2 Kompetensutveckling
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har tillsammans med kommuner och universitet
drivit ett flertal skolutvecklingsprojekt under de senaste 10 åren. Över 2500
verksamma skolledare och lärare i förskola och skola har på detta sätt deltagit i var
sin ettåriga utbildning. Successivt har lärdomar utvecklats. Större
kompetensutvecklingssatsningar i nätverksform som RUC genomfört:
2002-2003
2005-2006
2006-2007
Läs- och skrivlärande
Läs- och skrivlärande
Läs- och skrivlärande
80 deltagare
80 deltagare
120 deltagare
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Elevers lärande i matematik
Elevers lärande i matematik
Elevers lärande i matematik
220 deltagare
240 deltagare
240 deltagare
2008-2009
2009-2010
Småbarnspedagogik
Småbarnspedagogik
190 deltagare
220 deltagare
2010-2011
2011-2012
2011-2013
Småbarnspedagogik
Småbarnspedagogik
Småbarnspedagogik
240 deltagare
240 deltagare
180 deltagare
2011-2012
2012-2013
Estetiska lärprocesser
Estetiska lärprocesser
165 deltagare
80 deltagare
RUCs kompetensutveckling i nätverksform bygger på kollegialt lärande och syftar till
att etablera/stärka strukturer som ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete,
även efter att den aktuella kompetensutvecklingen avslutats. Utgångspunkten är
skolans/förskolans styrdokument och elevers måluppfyllelse. Styrkan i satsningarna
är att upplägg och inriktning på innehåll, liksom ansvar och genomförande, görs av
universitet och kommuner tillsammans. RUCs projektledare för satsningen följer hela
processen. Vi menar dessutom att upplägget har stöd i forskning som säger att
effektiv kompetensutveckling handlar om
• Fokus på elevers måluppfyllelse
• Långsiktighet (3-5 år)
• Delaktighet
• Mandat och krav
• Kollegialt lärande och praxisnära5
Småbarnspedagogik
För femte året, med start i maj 2012, genomför RUC projektet Småbarnspedagogik
vars fokus är pedagogik med inriktning på toddlares utveckling, alltså barn i åldrarna ett
till tre år. Deltagarantalet är det här året 180. I april 2013 kommer ca 1000 personer
inom förskolan ha deltagit i kompetensutvecklingen Småbarnspedagogik.6 Kontakter
med kommuner har visat att ett sjätte år med Småbarnspedagogik efterfrågas. Det
startar i maj 2013 och i april 2014 avslutas projektet. Projektledare är Inga-Lill Emilsson,
Karlstads universitet.
5
6
Skolverket Framgångsrik kompetensutveckling, maj 2012
Läs om Småbarnspedagogik på http://www.kau.se/ruc/smabarnspedagogik
4
5(13)
Estetiska lärprocesser
Syftet med kompetensutvecklingssatsningen Estetiska lärprocesser är att verksamma
inom förskola/skola och kultur skall mötas, utbyta erfarenheter och ta del av ny
forskning. Deltagarna har utvecklat och fördjupat sin egen kunskap och förståelse för
hur estetiskt arbete kan stödja elevers lärprocesser. Estetiska lärprocesser utgår från ny
skollag och läroplan. I samtliga läroplaner lyfts det estetiska perspektivet fram i de
inledande kapitlen – de kapitel som är gemensamma för all skolverksamhet. Målet är
att skapa en undervisning där de estetiska aspekterna – liksom det entreprenöriella
lärandet - uppmärksammas. När projektet avslutas i maj 2013 har över 200 lärare7,
kulturarbetare/konstnärer och museipedagoger deltagit – var och en under ett år. I
satsningen har RUC samverkat med Region Värmland och Värmlands museum.
Projektledare är Arno Saarnak och Mia-Marie Sternudd-Groth, Karlstads universitet.
Utbildning för mentorer
Tillsammans med regionens kommuner har RUC utvecklat ett koncept för utbildning för
mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i
yrket. 30 personer inledde sin utbildning i oktober 2012. Ny omgång utbildning för
ytterligare 30 deltagare i januari 2013. Utbildningen är samtidigt ett utvecklingsprojekt
med syftet att utveckla en mentorsutbildning som så småningom ska ingå i Karlstads
universitets kursutbud.
Projektledare och lärare: Ylva Winther, Karlstads kommun och Kerstin Twedmark,
Göteborg.
Nya styrdokument för förskola och skola
På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet sedan 2011
kompetensutveckling med fokus på de nya läroplanerna. Målet med insatserna är att
fördjupa förståelsen av de nya läroplanerna samt relevanta delar av skollagen. Lärare
som ska sätta betyg i årskurs 6 från hösten 2012 utgör en prioriterad grupp. Uppdrags
AB och RUC samverkar i genomförandet av utbildningen. När seminarieserien avslutas i
maj 2013 har 320 lärare från förskolor och skolor i regionen deltagit. Anna Karlefjärd är
projektledare/lärare för satsningen under 2012-2013.
Stöd till utveckling inom området matematik
Matematiksatsningen
Skolverket ger genom Matematiksatsningen ekonomiska bidrag till ett antal skolors
utvecklingsarbeten i matematik. För att ge stöd i detta arbete och möjlighet till
erfarenhetsbyte erbjuder RUC i samverkan med Skolverket nätverk för projektledare
och kommuners matematikutvecklare. Två nätverksträffar per termin.
Handledning i matematikdidaktik
Inom Matematiksatsningen bedrivs utvecklingsarbeten i de flesta av RUCs
samverkanskommuner. Ett exempel är utvecklingsarbete på Stodeneskolan i
Karlstads kommun inom området problemlösning. Jorryt van Bommel handleder där
under 2012-2013 en grupp matematiklärare som undervisar i år 4-5.
Utbilda i matematik med hjälp av interaktiv skrivtavla
Ett annat utvecklingsarbete inom Matematiksatsningen som rönt stort intresse i
andra kommuner är det som bedrivs i Sunne kommun kring användning av digitala
resurser i matematikundervisningen. I samverkan med Sunne kommun inbjöd
därför RUC till utbildning i att använda interaktiv skrivtavla och andra hjälpmedel.
7
Lärare avser lärare i förskola och skola
5
6(13)
Utbildningen förlades till Svensby skola i Sunne kommun med Mikael Nilsson, ITpedagog, som lärare.
Learning study
Många som deltog i satsningen Elevers lärande i matematik uttryckte stort intresse
för att fortsätta sin kompetensutveckling med hjälp Learning study. Sedan 2009 har
över 40 grupper fått handledning i Learning study via RUC – varav 15 grupper under
2012.
I några av RUCs samverkanskommuner har man arbetat med Learning study under
flera år och vunnit stor kompetens. Utbildade handledare driver nu, med visst stöd
från Karlstads universitet, utvecklingsgrupper inom Learning study i den egna
kommunen.
RUCs projektledare för Learning study är Jorryt van Bommel, Karlstads universitet.
Lilla Matematikbiennalen på Karlstads universitet
Forskare och lärare vid Karlstads universitet inbjöd den 9 maj tillsammans med RUC
till Lilla Matematikbiennalen. Föreläsningarna och seminarierna var desamma som
avdelningen Matematik deltagit med vid Matematikbiennalen i Umeå tidigare under
året. 120 deltagare
Matematikundervisning i den digitala generationen
Utvecklingsarbete i att använda programmet Geogebra (fri programvara) i
undervisningen genomfördes under 2012 av en grupp matematiklärare på
Älvkullegymnasiet i Karlstad i samverkan med lärarutbildare och forskare vid
Karlstads universitet. Den 29 oktober bjöd avdelningen Matematik och RUC in till
eftermiddag som berättade om utvecklingsarbetet. 80 deltagare.
RUCs projektledare för området matematik är Stefan Löfwall, Karlstads universitet.
Seminarieserier inom specialpedagogik
Nytt om språk och lärande - dövhet och hörselnedsättning
Carin Roos fortsatte 2012 RUCs seminarieserie Språkandets roll och villkor. Temat
var Nytt om språk och lärande - dövhet och hörselnedsättning. Dagen, 7 nov,
vände sig i första hand till personer med förkunskaper inom området
specialpedagogik med inriktning mot dövhet/hörselnedsättning. Projektledare:
Carin Roos, Karlstads universitet. 30 deltagare.
Fokus på specialpedagogisk forskning
Seminarieserien är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Mälardalens
högskola och Örebro universitet – i samverkan med RUC. Serien, som pågått i tre
år, avslutades med tre seminarier under vt 2012.
Projektledare: Karin Bengtsson, Karlstads universitet. 30 deltagare per tillfälle.
Inspirationsdag om barnkonventionen
Grupper med grundskoleelever och lärare samt lärarstuderande bjöds in till en dag
med informationsaktiviteter kring barnkonventionen. Arrangör var bl a BRIS och
Rädda Barnen i samarbete med RUC. Den 24 april 2012 samlades lärare,
lärarstuderande och elever från skolor i regionen – sammanlagt 120 personer – till
inspirationsdagen på Karlstads universitet.
Projektledare: Helena Larsson, Karlstads universitet
Konferens om entreprenöriellt lärande
Karlstads universitet, Svenskt näringsliv, Karlstads kommun och RUC bjöd den 21 nov
6
7(13)
in till en konferens om entreprenöriellt lärande. Bla medverkade forskarna Eva Leffler
och Tom Tiller. 120 deltagare.
3.3 Skolutveckling
Utvecklingsarbeten i skolor/kommuner
RUCs avsikt är att successivt samla delar av kommuners utvecklingsarbeten kring
lärarutbildning och skolutveckling. Under 2012 publicerades ett drygt tiotal arbeten
på RUCs hemsida www.kau.se/ruc.
Konferens om språk och jämställdhet
Skolverket, nätverket Språkutveckling i Värmland och RUC bjöd den 7 november
in till konferens om språkutveckling och jämställdhet. Forskning och
utvecklingsarbeten från åtta av RUCs samverkanskommuner presenterades.
Filmer från dagen, där de medverkande intervjuas, finns att ladda ner från
http://www.kau.se/ruc/svenska
Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer
Två-fyra gånger per år bjuder RUC in utvecklingschefer/rektorer från RUCs
samverkans-kommuner för att tala om RUCs verksamhet. Samtalen handlar om
utvärdering, nuläge och kommande behov.
Vid dessa möten medverkar flera lärare/forskare från Karlstads universitet. De är
adjungerade till aktuella frågor. Det kan vara någon/några av RUCs projektledare,
det kan vara någon som behöver träffa nätverksgruppen för att diskutera en
fråga, det kan vara någon som söker samarbetspartner, det kan handla om
utvecklingsarbete eller forskning. 15 – 20 deltagare har tidigare deltagit vid varje
tillfälle. Under de senaste mötena under 2012 har deltagarantalet varit lägre.
Nätverksträff för modersmålslärare
I RUCs samverkanskommuner finns 80 modersmålslärare som tillsammans
undervisar i över 30 språk. Tillsammans med Karlstads kommun inbjöd RUC
under året till två nätverksträffar för samtliga modersmålslärare i regionen: den
16 maj resp 30 oktober. Dagarna handlade om skolans nya styrdokument, lokal
pedagogisk planering och om erfarenhetsutbyte. 80 deltagare per tillfälle.
Andra nätverk
Andra nätverk som RUC träffar är Nätverk för språk - läs- och skrivutvecklare och
Nätverk för matematikutvecklare – båda inom Värmland. Till träffar i dessa
nätverk bjuder språkutvecklare/matematikutvecklare in.
Ny skrift från RUC
Ny skrift publicerades av RUC i januari 2012. Kerstin Bladini och Monica Naeser
har tillsammans med en grupp specialpedagoger arbetat fram Det handlar om
samtal - en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. Skriften/Antologin
består av 10 texter skrivna av specialpedagoger med inledning av Kerstin Bladini
och Monica Naeser. Finns att beställa från Karlstad University Press.
3.4 Forskning
RUC ska verka för att forskning når skolans verksamma, och att skolans frågor ska nå
forskningen.
Samarbete med didaktiska centra
7
8(13)
RUC samarbetar med de didaktiska centra som finns vid Karlstads universitet. Vid
flera RUC-möten har representanter från didaktiska centra deltagit med
info/samtal/frågor.
Nätverk för forskningsstuderande lärare i förskola och skola
30 verksamma lärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i
RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen. RUC samlar dessa
forskarstuderande lärare i nätverk.
Seminarieserie om nya avhandlingar
I serien Forskningsnytt genomfördes i oktober ett seminarium på Hammarlundens skola
i Hammarö kommun. Susanne Hansson deltog där i ett samtal om sin nya
doktorsavhandling "Den nödvändiga osäkerheten: Elevers perspektiv på respekt i
relationer i skolan"
Samtliga avhandlingar inom Forskningsnytt samlas successivt på RUCs hemsida.
Forskning möter skolan
Didaktiska centret SMEER och RUC bjöd in till en dag om forskning om undervisning
och lärande i naturvetenskap, teknik och matematik den 11 okt. Ny forskning
presenterades och ett antal workshops erbjöds. 40 lärare deltog.
Film om formativ bedömning
Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 filmades. Filmen är
tillgänglig för alla som arbetar i RUCs samverkanskommuner och vid Karlstads
universitet. Filmen nås via länk från RUCs sida www.kau.se/ruc
4. Samverkan med skolhuvudmän och universitet
Samarbetet med skolhuvudmännen i regionen är gott.
- RUC deltar i regionens skolchefsmöten.
- RUC besöker successivt samverkanskommunernas skolledningar.
- RUC bjuder regelbundet in kommuners utvecklingschefer inom förskola/skola till
nätverkträffar
Samarbetet med avdelningar/grupper/personer på Karlstads universitet är gott.
- RUC deltar med kvalitetsbokslut på nämndmöte för estetisk-filosofisk fakultet
- RUC möter lärarutbildning, didaktiska centra, avdelningar, dekan för estetisk-filosofisk
fakultet och många grupper och kollegor vid Karlstads universitet – dock inte med
regelbundenhet. RUCs antal möten och kontakter inom Karlstads universitet har ökat
under året. Upplevelsen är att fler vad RUC är och gör – och skulle kunna göra.
5. Samverkan med andra RUC
RUC vid Karlstads universitet ingår i ett nationellt RUC-nätverk som under året haft två
möten, varav ett tvådagarsmöte som var förlagt till Härnösand och Mittuniversitetet.
Pud8 Dalarna och RUC Gävle hade tillsammans med RUC Karlstads universitet i
december 2012 möte för erfarenhetsutbyte och lärande.
8
PUD, Pedagogiskt Utvecklingscentrum, är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum
8
9(13)
6. RUCs ekonomi
RUC hade under året en omsättning om 3 miljoner, vilket är ungefär som föregående
år. Karlstads universitet bidrog med 1 000 000 kr, medan kommunernas bidrag var
400 000 kr, belopp som har sin grund i samverkansavtalen. Övriga intäkter var framför
allt deltagar-avgifter till Småbarnspedagogik, Estetiska lärprocesser och Nya
styrdokument för skola. Dessutom har RUC under året tagit in anmälningsavgifter till
enskilda seminarier och föreläsningar. Detta för att vinna ett kapital – om än litet – för
att klara kommande satsningar. Att fakturera små belopp är ineffektivt och inför det
kommande samarbetsavtalet om RUC har förts diskussioner om ny medlemsavgift i bl a
RUCs styrelse och på skolchefsmöten i regionen. Samarbetsavtalet, som skickades ut till
kommuner för påskrift i december, anger högre medlemsavgift till RUC. Om avtalet –
se avsnitt 8.1
Bokslut RUC 2012
INTÄKTER
2012, TKR
Externa Intäkter
2 070
Interna intäkter
1 014
Summa intäkter
3 084
KOSTNADER
Personalkostnader
0
1 610
Drift
477
Interna kostnader
105
Bokade lokaler
290
FVA inkl fasta lokaler
594
Summa kostnader:
årets resultat
Förskott 121231 projektmedel
3 078
6
1 995
7. RUCs organisation
RUCs verksamhet leds av en styrelse som till sin hjälp har en föreståndare, en
vetenskaplig ledare samt ett mindre kansli. Föreståndare i RUCs kansli var under
2012 Elisabeth Nyberg. Helena Larsson började som administratör i april 2012 och
ersatte då Cecilia Kåwe och Marion Drews Karlsson. Christian Lundahl blev RUCs
vetenskaplige ledare 1 augusti, då han ersatte Héctor Pérez Prieto.
Ordföranden i styrelsen hämtas bland styrelsens ledamöter från kommunerna. I
styrelsen ingår representanter för universitetet (4) och kommunerna (5). En
representant för vardera Rektorsutbildningen (RUT), regionens näringsliv, TCO samt
SACO adjungeras med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
I styrelsen ingick från kommunerna under 2012: Staffan Sjölund Karlstads kommun,
Mikael Blom Säffle kommun, Per-Joel Sevelén Arvika kommun, Thomas Nilsson
Grums kommun och Per Uppman Karlstads kommun. Mikael Blom är ordförande i
RUC sedan 15 april 2012, då han ersatte Staffan Sjölund.
Från Karlstads universitet ingick i RUCs styrelse under 2012: Anders Arnqvist,
9
10(13)
Lennart Blomqvist, Kenneth Nordgren och Anneli Bodén.
Adjungerande medlemmar var under året: Thomas Carlsson TCO, Henrik Friberg
SACO och Lisbet Korp Rektorsutbildningen. Uppdraget som adjungerad medlem i
RUC från näringsliv har under 2012 varit vakant.
Styrelsen hade under 2012 sex protokollförda möten9.
RUC har under året arbetat för att nå ökad kunskap inom området entreprenöriellt
lärande. Se avsnitt 8.1
Sedan augusti är ledarskap på dagordningen vid varje styrelsemöte i RUC.
På styrelsemötet i december beslöts att kommuner tillsammans med
lärarutbildningen ska utveckla former för att i utbildningen använda verksamma
lärares kompetenser inom området ledarskap
Sedan 1 juli 2009 är RUC en centrumbildning vid Estetisk-filosofiska fakulteten.
RUC finansieras av kommuner och Karlstads universitet gemensamt. Till grund för
RUCs verksamhet finns samverkansavtal mellan kommuner och universitet. Dessa
avtal10 är treåriga. Kommuner i Värmlands län har varit anslutna till RUC sedan
länge. Under den senaste avtalsperioden har ytterligare kommuner tagit kontakt för
att bli samverkanskommun med RUC vid Karlstads universitet. För år 2012 var det 20
kommuner i regionen som tillsammans med Karlstads universitet ingått
samverkansavtal om RUC, ett avtal som sträcker sig 2010-2012.
Under 2012 var 12 personer projektanställda inom RUC; uppdragen varierade
mellan 5% och 20% av hel tjänst. Bland de projektanställda hade några sin övriga
tjänst i en kommun medan flertalet hade sin övriga tjänst vid Karlstads universitet.
8. Kvalitetsbokslut
8.1 Från kvalitetsbokslutet för RUC 2011
Verksamhetsberättelsen för RUC 2011 avslutades med ett avsnitt om ”Planerade
åtgärder under kommande år” De planerade åtgärderna för 2012, som togs upp där,
anges och kommenteras nedan.
- arbeta fram underlag för avtal om RUC 2013-2015. I detta behöver RUCs ekonomi
beaktas – liksom den ökade efterfrågan som finns på RUCs tjänster
I process med kommuner och universitet har nytt avtal arbetats fram. Avgiften till
RUC har varit densamma sedan 1997 och de ökade kostnaderna har täckts genom
ett allt större antal fakturor som RUC skickat till sina kommuner. Medlemsavgiften
från 2013 föreslås bli 6000 kr som grundavgift samt fyra kronor per medborgare,
mot tidigare en krona per medborgare. Genom denna högre medlemsavgift kommer
RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och
kommuner. Flertalet av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt
för deltagare från RUCs samverkanskommuner.
– extern medlem i styrelse
9
Samtliga protokoll kan laddas ned från http://www.kau.se/ruc/styrelsemotesprotokoll
Aktuellt samverkansavtal för 2009 är daterat 2009-02-23 och gäller tre år. Avtalet finns att ladda ner från
www.kau.se/ruc
10
10
11(13)
Ingen extern medlem har utsetts
– vetenskaplig ledare
Christian Lundahl är från 1 augusti 2012 ny vetenskaplig ledare i RUC. Han är det
inom sin tjänst som professor i skolutvecklig vid Karlstads universitet. Den s k
Värmlandsprofessuren bekostas av Region Värmland och Karlstads universitet. Till
professuren har två doktorander anställts: Anna Karlefjärd och Anette Forssten
Seiser. Forskargruppen rapporterar till RUC. RUC kommunicerar gruppens resultat
och frågor – och kommer bistå med service.
- verka för regelbundenhet i möten med fakultetsledning, lärarutbildning och
didaktiska centra vid Karlstads universitet
Möten förekommer, men inte med regelbundenhet
- samverka med lärarutbildningen – examensarbeten, partnerlärare, vfu-didaktiker
RUC har under året medverkat i rekryteringen av vfu-didaktiker. Samverkan kring
examensarbeten kan bli aktuell, när ev ny modell för utvecklingsarbete tagits fram
inom professuren för skolutveckling.
Lärarutbildningens dekan är medlem i RUCs styrelse.
-starta utbildning för mentorer (under lärares introduktionsperiod) – ett
utvecklingsprojekt
Tillsammans med kommuner har utbildning för mentorer tagits fram. Första
gruppen, 29 deltagare, startade i okt 2012 och en andra grupp, 31 deltagare,
kommer inleda sin utbildning jan 2013.
- arbeta för ökad kunskap inom området entreprenöriellt lärande
Under året har styrelsen fortsatt sökt skaffa kunskap kring entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande.
- Varje styrelsemöte har haft ”entreprenöriellt lärande” på dagordningen.
- Skolverkets kurs entreprenörskap/entreprenöriellt lärande förlades ht 2012 till
Karlstad. 30 deltagare
- Karlstads universitet genomförde tillsammans med Svenskt näringsliv,
Karlstads kommun och RUC den 21 nov 2012 konferensen Entreprenöriellt
lärande. 120 deltagare.
- arbeta för ökad kunskap inom digitalt lärande/lärande för den digitala
generationen
Mindre inslag har gjorts under året – i estetiska lärprocesser och
småbarnspedagogik framför allt med ipads som pedagogiskt verktyg. Kort utbildning
i att använda interaktiv skrivtavla för att utveckla matematikundervisningen har
erbjudits. Seminariedag erbjöds tillsammans med forskare och lärare vid Karlstads
universitet och Älvkullegymnasiet i Karlstad om att använda digital resurs,
programmet Geogebra, i matematikundervisningen.
- starta nya omgångar av kompetensutvecklingssatsningarna Småbarnspedagogik
och Estetiska lärprocesser
Småbarnspedagogik 2012-2013 och Estetiska lärprocesser 2012-2013 startade i maj
2012.
- utveckla satsningen Learning Study
15 grupper har under 2012 fått handledning i Learning study via RUC. I några av
11
12(13)
RUCs samverkanskommuner har man arbetat med Learning study under flera år och
vunnit stor kompetens. Utbildade handledare driver nu, med visst stöd från
Karlstads universitet, utvecklingsgrupper inom Learning study i den egna
kommunen.
- utveckla/avgränsa området forskning
- RUC ska verka för att forskning når skolans verksamma, och att skolans frågor
ska nå forskningen.
- samverkar med professuren inom skolutveckling
- har startat nätverk för forskningsstuderande/forskarutbildade lärare
- intensifiera arbetet med att samla delar av kommuners utvecklingsarbeten på RUCs
hemsida
Ca 10 utvecklingsarbeten från RUCs samverkanskommuner har under året
publicerats på RUCs hemsida
- medverka till oväntade möten
- på olika sätt fortsätta bidra till utvecklad dialog om RUCs verksamhet
- diskutera med enheter på Karlstads universitet möjlighet till effektivare rutiner för
anmälan/fakturering och möjlighet till längre framförhållning vid bokning av lokaler
Med dessa delar har RUC arbetat
8.2 Områden med särskild vikt för fortsatt arbete
-
Styrkor
Avtal mellan kommuner och universitet kring RUC
RUC förmår engagera driven, kompetent personal
Form för kompetensutveckling med lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer tillsammans med kommuner och universitet
Etablerade kontaktnät – med skolhuvudmän och med centra/avd inom Karlstads universitet
Hemsida med så gott som daglig uppdatering
Informell organisation med möjlighet till snabba beslut
Kan ta hand om det som ”faller mellan stolar”
Svagheter
Området forskning är inte utvecklat
Tidsmässig oregelbundenhet i möten med fakultetsledning, lärarutbildning och
didaktiska centra vid Karlstads universitet
Universitetets lokalbokningsrutiner medger inte lång framförhållning – ger
osäkerhet
-
-
-
Möjligheter
På egen hand eller tillsammans med andra kunna verka för att skolans frågor i
större omfattning når forskningen och att forskning i större omfattning når
skolans verksamhet
RUC kan utgöra mötesplats mellan kommuner, universitet, näringsliv,
organisationer och stat – samtliga tillsammans eller med en eller flera parter
Fånga upp idéer/tankar i möten med andra
RUC kan bidra till att stärka kommunikationen mellan universitet och kommuner
God/Bättre ekonomi
- kan vara garant för att forskning/kompetensutveckling når
ekonomiskt svaga skolhuvudmän och
- kan stödja lärare/grupper vid Karlstads universitet att ta initiativ
RUC kan lära av andra – bl a andra RUC
12
13(13)
Hot
RUC är en liten organisation och beroendet av nyckelpersoner kan utgöra ett hot
-
8.3 Planerade åtgärder under 2013
-
fokusera området ledarskap
samverka med professuren inom skolutveckling vid Karlstads universitet
utveckla nätverket för forskningsstuderande/nyligen forskarutbildade
verksamma lärare
planera för start av kompetensutvecklingssatsning inom läs/språkutveckling
2014-2015
starta ny omgång av kompetensutvecklingssatsningen Småbarnspedagogik
2013-2014
starta minst två grupper för utbildning av mentorer – en grupp i januari och en
grupp i september
fortsätta satsningen Learning study
verka för regelbundenhet i möten med fakultetsledning, lärarutbildning och
didaktiska centra vid Karlstads universitet
uppdatera nätet av kontaktpersoner inom kommuner i nätverket för
kompetensutveckling och nya reformer
arbeta för att få extern medlem i styrelse
lägga ut fler utvecklingsarbeten och filmer/resurser på RUCs hemsida
Elisabeth Nyberg
Förståndare
RUC Karlstads universitet
www.kau.se/ruc
13
Download