Hållbar utveckling

advertisement
Ställ om för framgång
– med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling
Johan Hallberg
Hälsofrämjande och hållbar utveckling
Landstinget Dalarna
www.ltdalarna.se/folkhalsa
[email protected]
Nya krav på samhällsstyrningen
för en hållbar samhällsutveckling
Kompetent
ledarskap
Välfungerande
samverkan
Fungerande
kommunikation
Självklar känsla
av delaktighet
Hållbar utveckling - relevant ur vardagens, professionens
och beslutsfattares perspektiv. Samtidigt!
Skapar handlingskompetens + acceptans för nödvändiga beslut!
Må bra
Leva i fred
Må bra
Leva i fred
Hälsofrämjande:
”…den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och
förbättra den”.
Ottawadeklarationen, WHO 1986
eller
”…den process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka
kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den”
The Nordic Health Promotion Research Network, 1998
Hållbar utveckling:
”...en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina”
Brundtland-kommissionen, FN 1987
I båda fallen behandlas mänskliga basala behov
Våra viktigaste känslomässiga behov
• Trygghet och säkerhet
• Självkänsla och
känslan av kompetens
• Tillhörighet, närhet och
sammanhang
• Känslan av att vara en
självständig individ
FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna
”Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör
människosläktet och [erkännandet] av deras lika och obestridliga
rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,……….
…….tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna…….
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter….
….
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet….”
Erkänna den andres behov
Hälsofrämjande – en process
Individnivå:
Kompetens
Resurser
Acceptans
Meningsfullhet
Hälsofrämjande arbete:
Empowerment
Delaktighet
Helhetssyn
Tvärsektoriellt samarbete
Jämlikhet
Vidmakthållande
Multistrategiskt
Ett centralt kunskapsområde i det hälsofrämjande arbetet är hälsans
bestämningsfaktorer, vilka de är och hur de kan påverkas.
Hälsans bestämningsfaktorer
Fritt efter Dahlgren & Whitehead (1991).
Hälsofrämjande och förebyggande
Bestämningsfaktorer
för hälsa i miljön sociala, ekonomiska och
ekologiska
Resurser
Hälsofrämjande
Bestämningsfaktorer
för hälsa hos individen –
mentala, fysiska och sociala
Hälsa &
välbefinnande
Risker
Förebyggande
Hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling
När hälsa främjas genom
flera olika processer..
Stödjande
miljöer
Levnadsvanor som
främjar
hälsa
Hälsa &
välbefinnande
Psykosociala
faktorer som
skyddar mot
stress
Känsla av
sammanhang
..uppstår hållbarhetseffekter i omgivningen
Välmående ekonomi
Framtidstro och
god hushållning
med resurser
Dynamiskt och
jämlikt samhälle
där de mänskliga
behoven tillgodoses
Livgivande miljö
med friska ekosystem
och hälsosam livsmiljö
Hälsofrämjande aktörer och verksamheter i vardande
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälsofrämjande skolutveckling
Hälsofrämjande samhällsplanering
Hälsofrämjande socialtjänst
Hälsofrämjande organisation
Hälsofrämjande arbetsplats
Hälsofrämjande ledarskap
Hälsofrämjande integration/etablering
Hälsofrämjande turism/besöksnäring
Hälsofrämjande boendemiljö
Hälsofrämjande transportsystem
Hälsofrämjande skogslandskap
Hälsofrämjande odlingslandskap
Hälsofrämjande naturvård
Hälsofrämjande kulturmiljövård
Sju landmärken
för hälsa
ochfolkhälsomål
hållbar utveckling
Sexton miljömål
+ elva
+ hållbar tillväxt + sjutton hållbarhetsmål
Mer kroppsrörelse i vardagen
Grönare mat på tallriken
Plats för föräldraskapet
Plats för mänskliga möten
Balansera stressen
Närhet till naturen
Närhet till kulturen
Sju landmärken
för hälsa och hållbar utveckling
1. För analys av befintlig verksamhet
2. För inventering av utvecklingsområden
3. Kommunikationsverktyg för att underlätta
Ledarskap
Samverkan
Delaktighet
Länsstyrelseturné som spridningsprojekt
Erbjudande till samtliga länsstyrelser om värdskap för en egen workshop.
Både ett spridnings- och inventeringssyfte
Två frågor:
1. Lokala och regionala samverkans- och delaktighetsprocesser för miljömål och
hållbar utveckling där hälsofrämjande processer är närvarande/drivande.
2. Tänkbara lokala och regionala samverkans- och delaktighetsprocesser för miljömål
och hållbar utveckling där hälsofrämjande processer är närvarande/drivande.
Resultaten från samtliga workshops dokumenteras av projektledningen och lämnas
tillbaka till deltagarna i workshopen. Delar av resultat föreslås publiceras i lämplig form
(hemsida, blogg, el dylikt) för en allmän publik.
Miljömålsrådets åtgärdslista för 2017
Folkhälsomyndigheten avser att i samverkan med länsstyrelserna,
flera statliga verk, SKL m.fl., öka samarbetet mellan folkhälso- och
miljöområdet och bidra till att hälsofrämjande processer används som
drivkraft i arbetet för miljömål och hållbar utveckling, t.ex. inom
samhällsplaneringen.
I samråd med relevanta myndigheter ska det tas fram en plan med
konkreta åtgärder för det fortsatta arbetet. Till detta kan även RUS
spridningsprojekt bidra.
Koppla till arbetet för Social hållbarhet
Mötesplats social hållbarhet är
ett forum för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte som bidrar till
att utveckla samhället på ett
socialt hållbart sätt genom
minskade skillnader i hälsa och
att människors grundläggande
behov och rättigheter tillgodoses.
www.mötesplatssocialhållbarhet.se
www.kommissionjamlikhalsa.se
Download