Arenor för en bra uppväxt för barn och unga

advertisement
Bakgrund
Arenor för en bra uppväxt för
barn och unga
Föräldrastödsforskningen samt barn och unga själva
är samstämmiga kring betydelsen av att föräldrarna
är mycket viktiga personer, och därmed arenan, för
barns och ungas uppväxt och välbefinnande. Det är
dock inte bara stödet från föräldern eller föräldrarna
som person eller personer
som påverkar barnens hälFörskolan och skolan
sa och lärande utan barnen
har de bästa förutsättpåverkas också såväl posiningarna för att utjämna
tivt som negativt av familskillnader i hälsa.
jens ekonomiska och sociala situation.
Att barn och ungdomar känner att de har en meningsfull fritid har betydelse för en bra uppväxt. Det kan
handla om vänner, familj, djur, friluftsliv eller andra
intressen som berikar livet och även föreningslivet är
en viktig del i barns och ungas utveckling. Ett brett
utbud av olika aktivteter är gynnsamt för barns och
ungas uppväxtvillkor. Någon rangordning är svår att
göra men vi vet att de viktigaste arenorna för hälsofrämjande insatser till barn och unga är stöd till föräldrar, förskola och skola samt fritidverksamheten.1
av barnets kognitiva förmågor samt hörsel, syn och
språk sker innan barnen börjat skolan och då de flesta
barn är i förskolan. Förskolan är därmed en mycket
viktig arena där grunden läggs för ett gott lärande och
en bra hälsoutveckling.3
Skapa goda förutsättningar
I förskola och skola (samt naturligtvis också i hemmet) grundläggs också våra värderingar, beteenden
och kunskap som påverkar vårt fortsatta liv. Det är
därför viktigt att, utifrån de olika förutsättningar som
idag finns på olika förskolor och skolor i form av exempelvis ledarskapet, barn- och elevunderlag och den
fysiska miljön, på ett målinriktat och kunskapsbaserat
sätt arbeta med dessa områden för att skapa goda förutsättningar för inlärning och en bra måluppfyllelse.
Beslutsfattare har viktiga roller
Utifrån samtliga arenors perspektiv kan vi konstatera
att beslutsfattare på olika nivåer i samhället har en
alldeles särskild roll eftersom dessa påverkar barnens
och familjernas dagliga livsvillkor. De ger också förutsättningar för hur samhällsfunktioner som förskola,
skola och fritiden kan bedriva sin verksamhet.
Här läggs grunden
Förskolan och skolan har de bästa förutsättningarna
för att utjämna de skillnader i hälsa som finns och
som kan uppstå på grund av att barnen har ojämlika
uppväxtvillkor, på grund av att majoriteten av våra
barn finns inom förskolan och att vi har obligatorisk
skolgång. Här utvecklar barn och unga sina relationer,
sin självbild, identitet och självständighet i samspel
med andra barn och unga samt personal. De utvecklar och upptäcker sina färdigheter och styrkor för att
klara av framgångar och motgångar i livet men också
att göra val som är bra för dem själva.2 Utifrån forskning om hjärnan vet vi att den snabbaste utvecklingen
Fokus på förskola och skola
Det är många i samhället som delar det viktiga arbetet
med att ge förutsättningar för att barn och unga ska få
en bra uppväxt där en god hälsa är en del. Detta material fokuserar dock på hur förskolan och skolan kan
ge barn och unga förutsättningar för ett gott lärande
och god hälsa nu och i framtiden så att de kan växa
till trygga vuxna individer som bidrar till samhället.
13
Bakgrund
Hälsofrämjande arbete – en del av förskolans
och skolans uppdrag
En framgångsrik faktor för att nå förskolans och skolans mål är att se verksamheten som en helhet och
att de sociala målen och kunskapsmålen är förutsättningar för varandra. Forskning visar att det finns brister i det strukturerade arbetet när det gäller de sociala
målen i förskola och skola.1
Genom att sätta dessa mål
Det finns undersökningar
i samband med lärandet
som visar att de förskolor
skulle detta ges ökad staoch skolor som är mest
tus i förskolor och skolor.
effektiva har haft ett
Det finns undersökningar
multifaktoriellt, holistiskt
som visar att de förskolor
och långsiktigt arbete
och skolor som är mest efmed fokus på förskolans
fektiva har haft ett multioch skolans psykosociala
faktoriellt, holistiskt och
arbetsmiljö.
långsiktigt arbete med fokus på förskolans och skolans psykosociala arbetsmiljö. Detta arbete gynnar i
förlängningen allt lärande.2 Ett antal fallstudier styrker detta och påvisar att skolor som har en medveten satsning på både omsorg och kunskap har hög
måluppfyllelse.
Lärarna på dessa skolor är också motiverande, pådrivande och omhändertagande i relationen till eleverna. Skolorna utmärks också av en social kontroll.
Genom de nära relationerna får lärarna god insikt om
elevernas hela livssituation, vilket underlättar eventuella stödinsatser som kan anpassas till elevernas behov.3 4
förskoleklassen och fritidshemmet, samt de frivilliga
skolformerna.6 7 8 Varje enskild kommun eller annan
huvudman har även en skolplan där verksamhetsmålen specificeras.
Utdrag från nuvarande och kommande skollag
som stödjer och styr arbetet för en hälsofrämjande
utveckling i förskola och skola:
•Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö.
•Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.
•Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.9
•Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. En annan utgångspunkt är att
lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma
generella faktorer.
•Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
•Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom
varje skolform oavsett var i landet den anordnas.10
Skollagen stödjer hälsofrämjande arbete
I både nuvarande och kommande skollag, samt läroplaner, finns stöd och underlag för det hälsofrämjande arbetet i förskolan och skolan. De främsta dokumenten som styr verksamheterna är skollagen5 och
läroplaner för förskola, obligatoriska skolväsendet,
15
Download