Läs hela dokumentet om fotografering på Åsas förskolor

advertisement
Information till vårdnadshavare på Jutegårdens förskola, Bollens förskola och Pölagårdens förskola
Information och förtydligande om fotografering på våra förskolor.
”Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet…” (Läroplan för förskolan Lpfö 98)
Förskolan är ingen offentlig plats utan en plats där sträng sekretess råder.
Alla vårdnadshavare får fylla i en blankett hur man ställer sig till bild publicering av barnet för intern
och extern information.
Vår målsättning är att skapa en verksamhet som präglas av god och trygg omsorg och att skapa bästa
möjliga lärmiljöer för alla barn. Vårt uppdrag har förändrats och det innebär att vi också förändrar
vårt arbetssätt. Dokumentation som är en viktig del i vårt arbete har idag fokus på den pedagogiska
dokumentationen. Att arbeta med pedagogisk dokumentation handlar om att identifiera varje barns
eget läromönster och göra barnen medvetna om sina egna förmågor. Genom att dokumentera
barnens görande får man en rik och varierad bild av verksamheten och kan utveckla förskolans
pedagogiska innehåll i enlighet med läroplanens intentioner och målområden. Man kan också säga
att Pedagogisk dokumentation är ett sätt att berätta om barnens och deras olika sätt att erövra
omvärlden.
Förskolans verksamhet dokumenteras av pedagogerna. Genom Unikum dokumenterar vi bilder som
visar det enskilda barnets lärande och dessa bilder kommuniceras med respektive vårdnadshavare.
Viktigt för oss är samverkan och kommunikation med föräldrar. Förutsättning för delaktighet i
barnens arbete på förskolan är att få ta del av verksamhetens innehåll och mål. Vi vill erbjuda många
sätt att vara delaktig. En härlig möjlighet är, att ta del av digitala bildspel på förskolan där man kan ta
del av gruppverksamheter o dyl. Ett annat sätt är att ta del av barnens och pedagogers arbete som
pryder väggar på förskolan eller andra former av utställningar inom förskolan. Där kan man samtala
med sitt barn om allt som rör barnets lärande, sociala samspel med kamrater o s v.
När vi firar t ex Lucia eller har andra aktiviteter inom verksamhetens ram är det pedagogerna som
dokumenterar händelsen.
Detta innebär att privat fotografering inom förskolans område inte är tillåten.
Åsa 20130923 Reviderad 20151124
Vänliga hälsningar
Förskolechef
Renate Säfström
Download