Från Kvalitetsredovisning för Rickeby förskola 2010-2011

advertisement
Kvalitetsredovisning för Rickeby förskola 2011/2012
Rutiner för kvalitetsarbetet och underlag för redovisningen
Rickeby förskola har två planeringsdagar per termin (då förskolan är stängd) samt
personalmöten en gång i månaden (kvällstid). Personalen har också måndagsmöte en tim/
vecka samt reflektionstid en tim/ vecka (ej schemalagd). Vid dessa tillfällen utvärderar vi
genom iakttagelser och observationer vårt arbete samt diskuterar hur vi ska gå vidare inom
olika områden. För att planera alternativt utvärdera använder vi mallar; ”Lotus” resp. ”Plus
och delta”.
I den dagliga kontakten, på föräldramöten och utvecklingssamtal informerar vi
vårdnadshavarna om vårt arbete.
En enkätundersökning har gjorts av Vallentuna kommun, där föräldrarna fick besvara frågor
angående förskolan. Personalen har tagit del av och diskuterat resultatet. Föräldrarna har
också fått möjlighet at ta del av resultatet.
Normer och värden
Lpfö 98 2.1
Förskolans mål för 11/12
”Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.”
Förskolan gjorde en omprioritering av målen, då vi upplevde att föregående års mål (se
nedan) behövde prioriteras högst även detta år.
Från Kvalitetsredovisning för Rickeby förskola 2010-2011:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
- Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra.”
Arbete mot målen
Förskolans utgångspunkt är att alla barn är unika och förskolan lägger stor vikt vid att se
barnen och deras olika förmågor. Utifrån den vetskapen arbetar vi med att bygga en god
självkänsla hos barnen. Vi lägger stor vikt vid att vara goda förebilder och arbetar medvetet
för att finnas nära för att råda och styra till ömsesidig respekt för barn och vuxna – något vi
tycker att den lilla förskolan har goda förutsättningar att lyckas med. För att ytterligare bygga
på barnens ”vi-känsla” delar vi in barnen i åldersrelaterade grupper för att hitta rätt nivå för
samtal, lek och temaarbeten.
Resultat
Vi har noterat att barnen lyssnar på varandra i t.ex. samlingen, de hjälper varandra med att
ta av och på kläder, de vet att det är ok att vara olika, de har vetskapen av att man duger
som man är. ”Vi-känslan” är stark både i den mindre gruppen och i den stora och barnen
visar stor empati för barn och vuxna.
Likabehandlingsplan
Förskolans likabehandlingsplan omfattar oss alla; barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Mål




På förskolan ska ingen bli utsatt för trakasserier eller någon form av kränkande
behandling.
Arbete för ett öppet ”genustänk”.
Likabehandlingsplanen ska uppdateras och förankras i vårt dagliga arbete.
Förskolan har på personalmöten fortsatt arbeta för att fördjupa rutinerna runt
kartläggning av likabehandling och diskriminering.
Arbete mot målen
På förskolan arbetar vi aktivt för att varje barn ska visa och få respekt gentemot barn och
vuxna. I detta omfattas att alla barn:




Ska bli sedda, vilket till exempel innebär att de får möjlighet att tala till punkt, få välja
sånger och aktiviteter.
Ska uppmuntras att prata i grupp.
Ska lära sig att vänta på sin tur.
Ska få samma behandling och samma möjligheter, oavsett kön och etnicitet.
Vi har påbörjat arbetet med att omdisponera rummen för att minska risken för kränkande
behandling i lek. Barnen har delats in i grupper om 2-3 barn för att träna samarbete i teman.
Grupperna har valts med omtanke om barnens behov och förmågor.
Resultat
Efter föregående års arbete med genusfrågor är vi medvetna om att det är en långsam
process och det gäller att uppmärksamma och motverka traditionsbundna mönster och
handlingar.
I och med omdisponeringen av rummen har konflikterna blivit färre och lekarna lugnare.
Även smågruppsarbetet har givit gott resultat. Barnen har fått utrymme att utvecklas.
Nya mål och åtgärder
Det övergripande målet är att barn och vuxna ska hjälpas åt att skapa ett klimat där lika
värde och ett vänligt bemötande lyfts fram. Barnen ska göras delaktiga i arbetet med detta.
Vi ska vara särskilt observanta på att ingen blir ”syndabock”. När vi brister i vårt
förhållningssätt mot varandra ska direkt återkoppling ske till både barn och vuxna.
Utveckling och lärande
Lpfö 98 2.2
Förskolans mål 11/12



”Utveckling av egen identitet och känna trygghet i den.”
”Utveckling av nyfikenhet samt lust och förmåga att leka och lära.”
”Utveckling av matematik och att föra och följa resonemang.”
Arbete mot målen
Förskolans ambition är att alla ska bli lyssnade på och tagna på allvar. Barnen ska bli
bekräftade och känna att de duger som de är. Deras individuella intressen ska tas tillvara,
vilket bland annat sker vid samlingar och vid val av lekar och sysselsättningar, liksom i
samtalet med barnen. Barnen uppmuntras att ”kunna själv”, pedagogerna är noga med att ta
ett steg tillbaka och vänta in barnen. Vi har även i år jobbat med teman enligt Story-linekonceptet.
Vi arbetar med att skapa och erbjuda stimulerande miljöer för lek och lärande inom- och
utomhus. Vi går ut i närområdet och använder oss av de material och miljöer som naturen
erbjuder. Inomhus har vi omdisponerat rummen för att bättre tillgodose barnens lust att
upptäcka.
Under året har vårt förhållningssätt genomsyrats av ”mattetänk”, vi är medvetna om att
matematik finns överallt. För att utveckla barnens sinne för matematik har vi bland annat
arbetat med att hitta geometriska former i omgivningarna samt sortera och jämföra storlekar
på vardagssaker som strumpor och pinnar. Vi har övat många gånger.
Resultat
Vi har modiga, vetgiriga barn som kan göra sin röst hörd!
Vi upplever att ju mer vi fokuserar på ett område desto roligare blir det att lära sig ännu mer
om det. Detta har blivit väldigt tydligt i vårt arbete med matematik.
Angående arbetet med att erbjuda stimulerande miljöer upplever vi dessvärre att våra
ekonomiska resurser inte alltid räcker till för att skapa de miljöer vi vill ha.
Barns inflytande
Lpfö 98 2.3
Förskolans mål 11/12
”Utveckling av förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i
olika former av samarbete och beslutsfattande.”
Arbete mot målen
På samlingarna pratar en i taget, vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra. Vi vuxna är
förebilder och lyssnar på barnen. Barnen ges möjlighet att påverka verksamhetens innehåll,
de har regelbundet möjlighet att välja sysselsättning. Vi har även arbetat med att rösta om
olika frågor samt att leka lekar med föreskrivna regler.
Resultat
Barnen har lärt sig processen och innebörden av att rösta. De har ökat sin förmåga att säga
till när de vill/behöver något och de uppskattar att få välja sysselsättning själva. I lekarna
tränas förmågan att anpassa sig till varandra, vi har märkt ett gott resultat även om barnen
behöver träna om och om igen.
Förskola och hem
Lpfö 98 2.4
Förskolans mål 11/12
”Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med
hemmen.”
”Varje barn ska tillsammans med sina föräldrar få en god introduktion i förskolan.”
Arbete mot målen
Alla vårdnadshavare ska känna sig välkomna till förskolan. Vi har en öppen dialog med
föräldrarna varje dag, de får veckobrev där vi beskriver vad vi gjort samt påminnelser för
nästkommande vecka. På planeringskalendern skriver vi veckans innehåll. Vi har
föräldramöte en gång per år och utvecklingssamtal på hösten med uppföljningssamtal på
våren.
Vi har också föräldrafika en gång i månaden och bjuder in till Luciafirande, och sommarfest
och höstfest.
Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning.
Resultat
Genom den dagliga kontakten med föräldrarna upplever vi att vi har ett gott samarbete med
dem, och att de känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss.
Mål och utvecklingsområden 2012/2013

Förskolans miljö - ”Den tredje pedagogen”
Förskolan ska skaffa sig kunskap om vikten av inomhusmiljön i form av färger, ljus,
ljud med mera, samt arbeta med att implementera denna kunskap i förskolans
lokaler.

Portfolioarbetet
Förskolan ska utarbeta ett nytt sätt att arbeta med för portfoliodokumentationen i syfte
att göra den mer tidseffektiv.

Föräldrapärm
Förskolan ska göra en pärm med samlad, uppdaterad information från kommunen
och företagsledningen. Pärmen ska finnas tillgänglig för föräldrarna.
Reviderad läroplan för förskolan
Vi använder den reviderade läroplanen som en vägledare och inspirationskälla i vårt arbete.
Med den som stöd får vi hjälp med att tänka i rätt banor i vårt pedagogiska arbete.
Modersmålsstöd
I samråd med föräldrarna har modersmålsstöd inte varit aktuellt för något av våra barn detta
år. Vi har i samlingar pratat om att det finns olika språk, räknat och prövat enkla ord.
Ann Morberg Lindbom
08/ 510 652 25
[email protected]
Download