kvalitetsredovisning - Södra Roslagens Förskolor AB

advertisement
1
KVALITETSREDOVISNING
år 2015/2016
Förskolan Kusin Vitamin
Södra Roslagens Förskolor AB
Övergripande beskrivning av verksamheten
Organisation
Förskolan Kusin Vitamin är en av SRF AB: s förskolor i Vallentuna.
Förskolan har 4 avdelningar: Apelsinen, Bananen och Citronen som har haft barn
i åldrarna 1-4 år samt Melonen som har haft förskolans 5-åringar. Förskolan har
haft 69 - 72 barn inskrivna. Vi har haft 14 personer anställda under
verksamhetsåret – resurspersonal, barnskötare, förskollärare och kock - som har
arbetat hel- och deltid. SRF AB ägs och drivs av Anne Pamelius. Företaget har
en administrativ chef och en förskolechef som ansvarar för SRF:s tre förskolor. På
förskolan finns det en förskollärare som är pedagogisk samordnare, en pedagog
som är administrativ samordnare och en pedagog som är miljösamordnare.
Pedagogiskt ansvarig (förskollärare), administrativansvarig och miljöansvarig
finns på varje avdelning. Dessa har under året haft möten/nätverk gällande
gemensamma frågor, t.ex. har pedagogiskt ansvariga jobbat med läroplanen,
likabehandlingsplanen, miljöansvariga har arbetat med miljön och säkerhet mm.
Rutiner för kvalitetsarbetet och underlag för redovisningen
Vi tar fram mål gemensamt på avdelningarnas reflektionstid och på pedagogiska
möten. Varje avdelning har 1.5 tim reflektionstid varannan vecka på dagtid. Vi har
schemalagt 1 tim/vecka för olika möten med ansvarig från varje avdelning, tex
pedagogiskt möte, miljömöte, inköpsmöte.
Vi har även planering och möten kvällstid, gemensamt eller avdelningsvis.
Dagtid ger vi varandra tid till dokumentation och reflektion, barnen är delaktiga i
sin egen dokumentation. Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet genom
föräldraråd, utvecklingssamtal, den dagliga kontakten och övriga aktiviteter på
förskolan. Vi vill gärna att föräldrar kommer och är med i vår verksamhet.
APT (arbetsplatsträff) har vi kontinuerligt där vi bla arbetar med styrdokumenten
och det kvalitativa utvecklingsarbetet. Vi arbetar mycket med kommunikation och
har som mål att det ska finnas en stark ”vi-känsla” på vår förskola. En åtgärd är
att vi har många gemensamma aktiviteter – barn och personal.
Vi har haft kompetensutveckling – Lekens betydelse med Margareta Öhman – en
heldag och två halvdagar. Det har inspirerat avdelningarnas pedagogiska arbete
tillsammans med barnen under året.
Möten, kommunikation, ökat samarbete och tillvaratagande av allas kompetenser
har utvecklat våra ”tvär-grupper” med barnen. Barnen är mer trygga på förskolan
och deras sociala nätverk har ökat. Ett resultat är bla två gemensamma
vernissager för hela förskolan.
2
Normer och värden
Förskolans mål
Arbeta med att utveckla varje barns förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i
andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra.
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Vi har:
 Ett tillåtande förhållningssätt – att alla frågor eller svar är av lika värde och
att det är spännande och utvecklande att tänka på olika sätt.
 Läst böcker som handlar om kompisrelationer
 Haft gruppstärkande lekar, samlingar och övningar
 Använt ”flanomaterial”
 Arbetet med rollspel
 Arbetat i smågrupper där vi bl a beslutat om vilka regler som ska gälla i
gruppen – en ”kompis-sol”
Förhållningssätt hos oss pedagoger:
 Föregå med gott exempel
 Vara positiva
 Uppmuntra barnen att hjälpa varandra och se varandras styrkor
 Uppmuntra med positiv förstärkning
 Skapa tillfällen för diskussioner där alla får komma till tals
 Uppmuntra barnen att prova att leka med olika kompisar
 Hjälpa barnen att förstå konflikter
Resultat
 Barnen leker många lekar tillsammans och kan följa ”lekregler”.
 Barnen är trygga och måna om varandra.
 Det är färre konflikter mellan barnen.
 Barnen är glada, empatiska och tillåtande mot varandra.
 Barnen är bättre på att lyssna till varandra och att själva våga synas och
komma till tals.
Metoder för utvärdering




Samtal med barnen
Feedback från utvecklingssamtalen
Barnobservationer i den dagliga verksamheten
Närvarande och kommunikativa vuxna
3
Likabehandlingsplanen
Mål
•
•
•
att arbeta med att skapa en miljö där både barn och vuxna respekterar
varandra.
att barn och vuxna hjälps åt att skapa ett klimat där lika värde och vänligt
bemötande lyfts fram.
att arbeta med hur man ska vara en bra medmänniska
Åtgärder
 Arbeta med att upprätthålla ett positivt förhållningssätt
 Arbeta för en gemenskap på förskolan där alla barn, pedagoger och
föräldrar är trygga med varandra
Resultat
 Alla är mer toleranta och kan se varandras olika behov.
 Alla barn – yngre och äldre – är trygga med varandra och med alla vuxna.
Utveckling och lärande
Förskolans mål
Arbeta med att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust och förmåga att leka
och lära.
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
 Pedagogerna har varit inspirerande, aktiva förebilder och gett barnen
verktyg för att utveckla kreativitet och lek.
 Vi har gett barnen nya möjligheter till att leka och hitta nya kompisar i olika
konstellationer.
 Att lekmaterial, tex utklädningskläder är neutrala och kan användas till allt
möjligt utifrån leken här och nu.
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
Barnen har vidgat och utökat sina relationer och lekt med kompisar som man inte
brukar leka med. Upptäckt hur roligt det är att leka på olika sätt och blivit nyfiken
på att pröva nya lekar då det funnits material som inspirerat. I leken har barnen
kunnat pröva saker och bearbeta vardagens intryck.
Modersmålsstöd
Hemspråkslärare i finska kommer en gång i veckan och medverkar i
verksamheten. Vi arbetar med att synliggöra barnens språk och kulturer. Vi har ett
medvetet tänk kring olikheter där självklart barnens språk är en del. Vi har ett
4
språkombud på förskolan som medverkar på ”Språkcafé” i kommunens regi och
förmedlar information till alla pedagoger. Vi har ett aktivt samarbete med de
föräldrar som har barn som är flerspråkiga.
Barns inflytande
Förskolans mål
 Arbeta med att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och
åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder


Vi lyssnar på barnen, skapar tid och utrymme
Vi har ett öppet klimat där vi följer upp barnens tankar och idéer
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
Barnen framför tankar, åsikter och idéer - både i smått och stort. De känner sig
viktiga och betydelsefulla och att de har möjlighet att påverka. Barnen får ett ökat
självförtroende och en ökad självkänsla.
Förskola och hem
Förskolans mål
 Börja använda Pluttra - en användarvänlig plattform för information och
dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text,
foto, ljud och film.
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
 Vi ”pluttrar” för individuella barn, avdelningarna, våra tvärgrupper och
gemensam information/aktiviteter för hela förskolan.
 Vi har minskat mängden brev/information i pappersform som även är en
del i vår miljöpolicy.
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelse
 Fler är insatta och delaktiga i en bra informationskanal. Resultatet på
föräldraenkäten bekräftade att föräldrarna upplever att information mm är bra.
5
Mål och utvecklingsområden 2016/2017
Normer och värden
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt,
solidaritet och ansvar.
Utveckling och lärande
 Alla pedagoger ska samarbeta sitt arbetslag för att erbjuda en god miljö för
utveckling lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn
som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.
Delaktighet och inflytande
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga och att ta
ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö.
Förskola – hem
 Arbetslagen ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om
barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt
genomföra utvecklingssamtal.
Sammanställt av:
Förskollärarna på Kusin Vitamin,
Ann Blanc 0709-522 461 [email protected] och
Efwa Nyman 0709-522 467 [email protected]
Download