Utveckling och lärande

advertisement
Trolle bygdens byskolor
Förskolornas arbetsplan för läsåret
2011—2012
Innehållsförteckning
Vår vision…………….......………….............sid 1
Normer och värden………………………..………….sid 2
Utveckling och lärande…………………….……….sid 4
Barns inflytande..…………………………..………..sid 7
Förskola och hem…………………………………..….sid 13
Samverkan…………………….....………..........sid 15
Uppföljning,Utvärdering och utveckling.sid 17
Förskolechefens ansvar………….………………..sid 19
Prioriterade mål…………………………………….…..sid 21
Vår vision
Barnens vardag skall präglas av glädje och
utmaningar som väcker lust och nyfikenhet, där
alla sinnen involveras, stimuleras och utvecklas.
Genom omsorg om och fostran av det enskilda
barnet skapar vi välbefinnande, trygghet en god
grund för det livslånga lärandet.
Det är av stor vikt hur barnen blir bemötta i sina
försök att erövra omvärlden detta för att stärka
tilltron till sin förmåga och för att få en positiv
uppfattning om sig själv.
Barnen som blir positivt bemötta i sitt lärande
bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att
lära genom livet. Förskolans uppgift är att
samarbeta och stödja föräldrar i barnens
fostran och utveckling.
Barnen skall bli miljö och hälsomedvetna och
därmed i framtiden själva kunna påverka och ta
ansvar för sin miljö och hälsa.
Barnen förbereds för det internationaliserade
samhället då vi låter vår kultur tillsammans med
andra kulturer bli en del av vår vardag.
Normer och värden.
Personalen arbetar utifrån de grundläggande värden
som finns i läroplanen. Vi har en gemensam strävan
efter förbättring och tydlighet i vår verksamhet. En
viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och
förankra de värden som vårt samhälle vilar på dvs.
 Individens frihet och integritet
 Alla människors lika värde
 Jämställdhet mellan kön
 Solidaritet mot de svaga och utsatta
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt
ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av
miljön och planeringen av den pedagogiska
verksamheten. Förskolan lägger grunden till barnens
livslånga lärande.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra
människors situation samt vilja att hjälpa andra
 förståelse för att alla människor har lika värde
oberoende av social bakgrund och oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning,
 respekt för allt levande och omsorg om sin
närmiljö,
 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta
ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen.
Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik
där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet. Den pedagogiska verksamheten skall
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen,
innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta
till vara och stärka barnets intresse för att lära och
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
 förmågan att lyssna, reflektera och ge uttryck för
egna uppfattningar och försöker förstå andras
perspektiv,
 sin identitet och känner trygghet i den,
 självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och
lära,
 att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta
ansvar för gemensamma regler,
 motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för att värna
om sin hälsa och sitt välbefinnande
 ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
samt sin förmåga att leka med ord, berätta,
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra,
 intresse för skriftspråk samt förståelse för





symboler och deras kommunikativa funktioner,
att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap,
sin skapande förmåga och sin förmåga att
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång
och musik, dans och drama,
förståelse för rum, form, läge och riktning och
grundläggande egenskaper hos mängder, antal,
ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och
förändring,
förståelse för naturvetenskap och samband i
naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur
samt enkla kemiska processer och fysikaliska
fenomen,
förmåga att urskilja teknik i vardagen och
utforska hur enkel teknik fungerar
Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå
vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för
sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De
behov och intressen som barnen själv på olika sätt ger
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av
miljön och planeringen av den pedagogiska
verksamheten.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och
åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin
situation,
 Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna
handlingar och för förskolan miljö,
 Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter
demokratiska principer genom att få delta i olika
former av samarbete och beslutsfattande.
FÖRSKOLA OCH HEM
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran
och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att
varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära
och förtroendefullt samarbete med hemmen.
Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de
nationella målen vara med och påverka verksamheten i
förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och
innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande
Samverkan med förskoleklassen och skolan och
fritidshemmet.
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt
samarbete med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.
När barnets övergång till de nya verksamheterna
närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att
finna former för att avrunda och avsluta
förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter
skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn som
behöver särskilt stöd.
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.
För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda
villkor för lärande behöver barns utveckling och
lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att
stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap
om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet
samt inflytande över och intresse för de olika
målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns
utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas
till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras
samt när de upplever verksamheten som intressant,
rolig och meningsfull.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation,
innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje
barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling
och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla
bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet
sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder
som behöver vidtas för att förbättra
förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna
sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna
av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga
utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå
från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska
vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas
fram.
FÖRSKOLECHEFENS ANSVAR
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare,
barnskötare och övrig personal i förskolan har
förskolechefen det övergripande ansvaret för att
verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen
och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har
ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom
givna ramar, ett särskilt ansvar för att
 systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp,
utvärdera och utveckla verksamheten,
 det systematiska kvalitetsarbetet genomförs
under medverkan av förskollärare, barnskötare
och övrig personal samt för att erbjuda barnens
vårdnadshavare möjlighet till deltagande i
kvalitetsarbetet,
 förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens
aktiva inflytande gynnas,
 förskolans lärandemiljö utformas så att barnen
får tillgång till en bra miljö och material för
utveckling och lärande,
 verksamheten utformas så att barn får det
särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de
behöver,
 upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera
förskolans handlingsprogram för att förebygga
och motverka alla former av diskriminering och
kränkande behandling, såsom mobbning och
rasistiska beteenden bland barn och anställda,
 formerna för samarbete mellan förskolan och
hemmen utvecklas och att föräldrarna får
information om förskolans mål och sätt att
arbeta,
 samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen,
skolan och fritidshemmet och att samverkan
kommer till stånd för att skapa förutsättningar
för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,
och

personalen kontinuerligt får den
kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.
Download