VERKSAMHETSPLAN FÖR
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LEK & BUS
Vår verksamhet vid Lek & Bus vilar på demokratins grund och följer
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) som gäller från och med 1 juli 2011.
Därför utformar vi vår verksamhet i enlighet med den på följande sätt:
Ibland de familjer som valt att ha sina barn på Lek & Bus väljs en styrelse
vid varje årsmöte. Det övergripande ansvaret för att verksamheten
bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet,
delas mellan förskolechefen (F) och styrelsen (S) enligt följande:
Ansvarar för att:

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och
utveckla verksamheten

det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av
förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda
barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet
S:
F:
X
X

förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande
gynnas
X

förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra
miljö av material för utveckling och lärande
X

verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den
hjälp och de utmaningar de behöver

upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering
och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden
bland barn och anställda
X
X
X

formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och
att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta X

samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete
X
X

personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs
för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter
X
X

att personalen kallas till medarbetarsamtal varje höst

sköter övriga personalfrågor t ex schema och lönefrågor
X
X
Grundläggande värden
Läroplanen betonar förskolans grundläggande värden där var och en som arbetar inom
förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår
gemensamma miljö. Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till
ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt
grundläggs. Dessutom ska förskolan vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra
att de förs fram. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller,
skriver man i läroplanen och efter det planerar vi vår verksamhet.
För att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och kränkande
behandling på vår förskola har vi en plan för vårt arbete med dessa frågor. Planen
utvärderas och revideras vid varje årsmöte och nya mål sätts för att arbeta med dessa
frågor inför varje termin. Föräldrar och barn tillfrågas innan nya mål sätts för att
personalen ska få en så allsidig bild av verksamheten som möjligt.
Förskolans uppdrag
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Detta står i
läroplanen (s. 7) samt att förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för
sina barn.
På Lek & Bus utgår personalen vid den pedagogiska planeringen av temaområdena dels
ifrån barnens önskemål och idéer, dels ifrån läroplanens mål och dels ifrån vad som finns
tillgängligt runt omkring förskolans miljö. Föräldrarna kan påverka genom att personalen
skriver informationsbrev/månadsbrev om vad som är på gång och där de uppmuntrar till
delaktighet på olika sätt. På så vis kan både barnen och föräldrarna ha inflytande över
verksamhetens utformning.
Samarbete förskola och hem
I och med att vi är ett föräldrakooperativ är samarbetet mellan förskolan och hemmen en
förutsättning för att verksamheten ska fungera. Föräldrarna deltar i förvaltningsråd 5-6
gånger per år då de får komma till tals om verksamheten. Gemenskapen stärks genom
att det anordnas t ex luciafirande, julbord, utflykter och studiebesök på olika sätt.
Föräldrarna deltar i skötseln av lokalerna vid höst och vårstädningsdagarna och då utförs
även mindre reparationer och förbättringar i inomhus- och utomhusmiljön. Möjligheten
att påverka sina barns förskoletid är stor och ger ett nära och förtroendefullt samarbete
med personalen.
Som ny förälder vid Lek & Bus får man information om verksamheten av styrelsen och en
genomgång över hur man kan vara med och påverka samt en inskolning av sitt barn av
personalen. Den nya familjen får också stöd i början av en fadderfamilj.
Alla föräldrar kallas också till utvecklingssamtal av personalen en gång per år.
Denna verksamhetsplan och utvärderingarna av läsårets temaområden diskuteras i slutet
av varje vårtermin av personalen och föräldrarna tillsammans och då sätts även nya
kvalitetsmål för kommande läsår. Se kalendern över det systematiska kvalitetsarbetet
nedan:
Systematiskt kvalitetsarbete vid Lek & Bus
Höstterminen:
Aug:
Planeringsdag för personalen
– Temaområden bestäms och första temat planeras
– Mål sätts för förebyggande arbete med likabehandlingsplanen
Okt:
Medarbetarsamtal hålls
- Kompetensutvecklingsplaner skrivs
- (2012 hålls barnens utvecklingssamtal under hösten)
Vårterminen:
Jan:
Planeringsdag för personalen
- Temaområden bestäms och första temat planeras
Mars:
Årsmöte
- Likabehandlingsplanen uppdateras och förslag till nya mål sätts
Maj:
Utvecklingssamtal om barnen hålls
Juni:
Gemensam utvärdering av verksamheten vid förvaltningsrådet
- Nya kvalitetsmål sätts
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Personalen dokumenterar verksamhetens utveckling fortlöpande och det är dessa
dokument (temaplanering och utvärdering) som bifogas verksamhetsplanen och som
ligger till grund för den utvärdering som görs i juni. Då sätts också nya mål för
verksamhetens utveckling för kommande läsår.
Det förebyggande arbetet med likabehandlingsplanen dokumenteras också fortlöpande
av personalen och denna utvärderas vid årsmötet då förslag till nya mål ges.
Det enskilda barnets framsteg och lärande dokumenteras likaså av personalen med hjälp
av TRAS, MIO och iakttagelser. Varje barn har sitt eget album där dess utveckling
dokumenteras i enlighet med läroplanens olika mål. Utgångspunkten vid
utvecklingssamtalen är dokumentationen i albumet.
När barnet ska börja förskoleklass eller skola ansvarar personalen för att övergången för
barnet blir så smidigt som möjligt. Därför är ett samarbete med den nya personalen
viktig, och särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som behöver särskilt stöd.
Vid verksamhetens utvärdering och vid medarbetarsamtalen planeras för den
kompetensutveckling som personalen har behov av för att utveckla verksamheten vidare.
Styrelsen beslutar om åtgärder.