kvalitetsredovisning ht15-vt16

advertisement
1
KVALITETSREDOVISNING
år 2015/2016
Förskolan Smultronet
Södra Roslagens Förskolor AB
1. Övergripande beskrivning av verksamheten
Organisation
Förskolan Smultronet är en av SRF AB: s förskolor i Vallentuna.
Smultronet har 5 avdelningar: avd. Humlan och avd. Sländan med barn i
åldrarna 1-2 år, avd. Fjärilen, Myran och Nyckelpigan med barn i åldern 3-6 år.
Förskolan har haft 89 barn inskrivna. Vi har haft 15 personer anställda under
verksamhetsåret – barnskötare, förskollärare, resurspersonal och kock - som har
arbetat hel- och deltid. SRF AB ägs och drivs av Anne Pamelius. Företaget har en
förskolechef och en administrativ chef som ansvarar för SRF:s tre förskolor. På
förskolan finns det två förskollärare som är pedagogiska samordnare, en pedagog
som är administrativ samordnare och en pedagog som är miljösamordnare.
Pedagogiskt ansvarig (förskollärare), administrativansvarig och miljöansvarig
finns på varje avdelning. De har under året haft möten/nätverk gällande
gemensamma frågor, t.ex. har pedagogiskt ansvariga jobbat med pedagogiska
frågor, administrativa har hanterat inköp till förskolan och miljöansvariga har
arbetat med miljön och säkerhet m.m.
2. Rutiner/system för kvalitetsarbetet och underlag för
redovisningen
Avdelningarna har tagit fram sina mål grundat på sin barngrupp och utifrån
läroplanen. Arbetslagen har reflektionstid på arbetstid 2 tim. varannan vecka. Alla
pedagoger har även schemafri tid för att kunna följa upp och utvärdera det man
kommit fram till. Pedagogerna tar också tid till planering, dokumentation m.m.
under dagtid när det ges tillfällighet att frigöra varandra. Allt detta görs fortlöpande
under hela verksamhetsåret. Verksamheten för förskolan följs upp och utvärderas
även när vi har APT-möten och när förskollärarna har pedagogiska möten.
Avdelningarna har även haft egna olika underlag till redovisningen, t.ex. Pluttra
(digitalt verktyg för pedagogisk dokumentation), observationer, barnintervjuer och
olika sorters dokumentation.
Vi har haft kompetensutveckling – Lekens betydelse med Margareta Öhman – en
heldag och två halvdagar. Det har inspirerat avdelningarnas pedagogiska arbete
tillsammans med barnen under året.
Föräldrarna har möjlighet att dagligen framföra sina tankar och åsikter. Det sker i
direkt kontakt med pedagogerna, t ex vid lämning-hämtning, eller vid
utvecklingssamtal. De får fortlöpande information om verksamheten, både
2
muntligt och skriftligt och genom olika former av dokumentation (Pluttra). Under
året har en föräldraenkät skickats ut till föräldrarna via kommunen – ”Våga Visa”.
Barnens delaktighet finns beskrivet under ”Barns inflytande”.
3. Normer och värden
Nationella mål – Lpfö 98 2.1 (Läroplan för förskolan)
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och
efterhand omfatta dem.
Förskolans mål






att känna tillit till sin egen förmåga
att vilja hjälpa andra och vara en bra kompis
känna sig delaktiga i verksamheten
att alla är lika mycket värda och viktiga för gruppen
att ta hänsyn, visa respekt för varandras olikheter och för allt levande
att alla barn ska bli sedda och hörda
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Vi uppmuntrar barnen att visa empati och klara av vardagliga situationer t.ex. påoch avklädning, måltider samt att hjälpa varandra vid konflikter. Vi samtalar med
barnen om hur man är en bra kompis. Vi arbetar både i mindre och större grupper
där alla barn utifrån sin åldersgrupp får utrymme att uttrycka sig och känna sitt
värde. Jag är viktig i gruppen och vi bryr oss om varandra. Vi visar hänsyn till allt
levande när vi vistas i naturen som en del av vår vardag. Under året har
Smultronet haft gemensamma aktiviteter t.ex. maskerad, sångsamling och
förskolans dag där alla barn på förskolan möts. Vi strävar efter att alla barn ska
känna sig trygga med alla pedagoger i huset.
Metoder för utvärdering





Pluttra
Läroplanen på lådan
Pedagogisk dokumentation
Utvecklingssamtal och daglig kontakt med föräldrar
Diskussioner i arbetslag och personalgrupp
3
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
Vi uppmuntrar barnen att visa empati. Våra gemensamma aktiviteter har stärkt
”vi” känslan på förskolan och vi upplever att de känner mer gemenskap med alla
barn på förskolan Smultronet.
Utvärdering av likabehandlingsplanen
Mål och åtgärder genomförda under året
Smultronets mål är att både barn och vuxna ska behandlas lika och att vi
fortsätter arbeta aktivt mot diskriminering.
Vi observerar barnen i olika situationer under dagen. Vi uppmuntrar barnen hur
man är en bra kompis och tillsammans diskuterat vad som menas med att vara en
bra kamrat. Sagor, berättelser och historier har använts för att belysa etiska
dilemman. Barnen får tid och utrymme till reflektion och att uttrycka sina egna
tankar och åsikter.
Resultat, analys och nya mål och åtgärder
Barnen är delaktiga i framtagandet av likabehandlingsplanen. De samtalar med
oss pedagoger och varandra om olika värdegrundfrågor, både enskilt och i
grupp.
Vi arbetar med alla ska bemöta och behandla varandra lika utifrån allas olika
förutsättningar.
4. Utveckling och lärande
Nationella mål – Lpfö 98 2.2 (Läroplan för förskolan)
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska
verksamheten. Den skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och
åsikter.
Förskolans mål






Lek i olika former
Tillgång till olika material för skapande
Stimulera fantasi och nyfikenhet
Språk och matematik
Natur, teknik och miljö
Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
4
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Vi på Smultronet ser leken och det sociala samspelet som en viktig del i barnens
utveckling och lärande. Barnen ges tid att leka, utforska och samtala med
varandra utan onödiga avbrott. Barnen har tillgång till olika material för att
stimulera kreativiteten och nyfikenheten. Språket stimuleras och utvecklas i
dagliga möten, samtal, rim och ramsor, sånger och sagoläsning. Matematik
likaså, t.ex. vid dukning, samling och lek med olika material. Natur och teknik
utvecklas genom experiment, bygg, konstruktion och uppföljning av kretslopp. Vi
har sorterat matavfall och skräp som en del i vårt miljöarbete. Vi arbetar i mindre
grupper för att alla barn ska bli sedda och hörda, för att ta tillvara på barnens
intressen. Vi uppmuntrar barnen att pröva sig fram i olika vardagssituationer t.ex.
på- och avklädning och matsituationer för att stärka deras självkänsla och tillit till
sin egen förmåga. Den pedagogiska dokumentationen har uppmuntrat barnen att
samtala kring deras eget arbete.
Målen utvärderas genom:






Logga barnen
Läroplanen på lådan
Barnintervjuer
Pedagogisk dokumentation/Pluttra
Diskussioner i arbetslag och personalgrupp
Utvecklingssamtal och daglig kontakt med föräldrar
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
Barnen använder sin fantasi vid lek och skapande. De är nyfikna på bokstäver
och några barn har börjat bilda ord, ljuda, skriva och läsa. De yngsta barnen
utvecklar språket, ordförrådet och det sociala samspelet.
Inom natur och teknik har barnen börjat använda sig av fler begrepp och intresse
för konstruktion har väckts. Barnen samtalar om och har mer förståelse för hur
naturen påverkar människan. Barnen får en viktig insyn i det ansvar varje levande
individ har för naturen och vår inverkan på miljön. Deltagandet av ”Håll Sverige
Rent” har inspirerat oss att fortsätta arbetet med återvinning som en del av
vardagen.
5. Barns inflytande
Nationella mål – Lpfö 98 2.3 (Läroplan för förskolan)
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska
verksamheten.
5
Förskolans mål
Avdelningarna har haft som mål att alla barn ska känna sig delaktiga i sin vardag,
få möjlighet till och ta ansvar för egna val, få ta egna initiativ och uppmuntras till
lek och skapande.
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
De vuxna är lyhörda och uppmärksamma på det som barnen förmedlar. Barnen
får i stor utsträckning välja aktivitet efter intresse och får möjlighet till att göra
egna val vid olika tillfällen under dagen, t.ex. välja sång, bok, frukt, aktivitet.
Barnen har även möjlighet att ta gemensamma beslut av aktivitet genom röstning.
Vid flera tillfällen har vi erbjudit barnen att vara på någon annan avdelningarna
och där leka eller delta i någon aktivitet. De får möjlighet att framföra idéer som
prövas. Barnen är delaktiga i sin dokumentation genom samtal.
Målen utvärderas genom:






Olika barnobservationer
Läroplanen på lådan
Barnintervjuer
Pedagogisk dokumentation/Pluttra
Diskussioner i arbetslag och personalgrupp
Utvecklingssamtal och daglig kontakt med föräldrar
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelse
Barnen tar egna initiativ och låter sig utmanas. Fler barn är delaktiga och kommer
med kreativa förslag.
I ett öppet och tillåtande klimat har barnen fått inflytande i sin vardag. Barnen tar
egna beslut, t.ex. väljer lek istället för att välja det som kompisen gör. Vi fortsätter
att utveckla barnintervjuerna som är ett underlag för våra utvecklingssamtal.
Barnen ska fortsättningsvis vara delaktiga i arbetet med sin dokumentation.
6. Förskola och hem
Lpfö 98 2.4
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete
med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med
hemmen.
6
Förskolans mål
Föräldrarna ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga i vår verksamhet. Vi
informerar om vår verksamhet och kopplar den till läroplanen. Vi har en öppen
dialog mellan föräldrar och personal.
Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Föräldraråd, föräldramöte, vernissage, Lucia/Sommarfest, föräldrabrev (via
Pluttra, mail och anslagstavla), pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal och
information på anslagstavlor. Föräldrarna är välkomna att vara delaktiga i
verksamheten. Daglig kontakt vid lämning/hämtning.
Metoder för utvärdering
Föräldraenkät, föräldramöte, utvecklingssamtal och den dagliga kontakten vid
lämning och hämtning.
Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelse
Årets föräldraenkät visar en betydlig ökning av föräldrar som anser att de är
välinformerade om förskolans dagliga verksamhet samt att barnen har en god
arbetsmiljö.
7. Modersmålsstöd
En del barn på förskolan talar dagligen ett annat språk i hemmet. De barn som är
flerspråkiga uppmuntras till att känna stolthet och dela med sig av sin kultur och
sitt språk till andra barn och vuxna. Vi uppmuntrar föräldrarna att prata sitt
modersmål med sina barn även på förskolan för att stärka barnens identitet.
Vi har personal med annat modersmål än svenska som är en tillgång i arbetet
med modersmålsstöd.
8. Mål och utvecklingsområden inför 2015/2016

Ökad kännedom och förståelse till föräldrar hur vi arbetar utifrån
läroplanen.

Dokumentation och information via Pluttra till föräldrarna.
7

Pedagogisk utevistelse på gården.

Mer tema/projekt på avdelningarna och vid något tillfälle kanske även för
hela förskolan.

Avdelningarna med de äldre barnen ha tvärgrupper.
Sammanställt av förskolans pedagogiskt ansvariga och
Ann Blanc 0709-522461 [email protected]
Efwa Nyman 0709-522467 [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards