Välkommen till vår förskola

advertisement
Välkommen till vår
förskola
Förskolans logga
Innehållsförteckning
Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10
Om Norlandias värdegrund
Fakta om vår förskola
Så arbetar vi med normer och värden på vår förskola
Så arbetar vi med språk på vår förskola
Så arbetar vi med barnens sociala förmåga och identitet
Så arbetar vi med barnens hälsa och motorik
Så arbetar vi med barnens skapande förmåga
Så arbetar vi med barnens förståelse för matematik
Så arbetar vi med barnens förståelse för naturvetenskap och teknik
Så arbetar vi med barnens förståelse för demokrati
Föräldrasamarbete
Samarbete med skolan, avslutning
Uppföljning, utvärdering, utveckling
Nyttig information
Läroplan för förskolan
SKOLLAGEN
BARNKONVENTIONEN
Värdegrund och förskolans uppdrag
Förskolan vilar på demokratins grund, verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar. Barn tillägnar sig värden och normer främst genom sina upplevelser. Vårt
förhållningssätt påverkar deras förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i
ett demokratiskt samhälle - vi är viktiga som förebilder. Alla som verkar inom förskolan ska främja
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg
och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet.
Mål och riktlinjer:
2.1 Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
2.2 Utveckling och lärande
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten.
Verksamheten utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Genom att flödet av
barnens tankar och idéer tas till vara skapas en mångfald i lärandet.
2.3 Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
2.4 Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt.
2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att
finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och
utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet. Det handlar ytterst
om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och
undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära,
utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.
Norlandias värdegrund
Kompetent
Vi är professionella , personliga i vårt arbetssätt och vi fokuserar på vår uppgift och löser allt på
bästa sätt.
För barnen på vår förskola betyder det:……………………………………………………………………………………………….
Ambitiös
Vi är uppfinningsrika , vi utvecklar ständigt våra medarbetare och arbetssätt. Vi visar engagemang
och får saker att hända.
För barnen på vår förskola betyder det:……………………………………………………………………………………………….
Respektfull
Vi möter alla med öppet sinne och bygger goda relationer. Vi arbetar med allas lika värde och
respekterar olikheter..
För barnen på vår förskola betyder det:……………………………………………………………………………………………
Energisk
Vi möter arbetsdagen med arbetsglädje och energi. Vi gör skillnad genom vårt sätt att arbeta.
För barnen på vår förskola betyder det:………………………………………………………………………………………
Fakta om vår förskola:
Antal barn:
Avdelningar:
Anställda:
Öppettider:
Om våra måltider:
Om våra traditioner:
Eventuell övrig fakta om förskolan:
2.1 Så arbetar vi med normer och värden på vår förskola
•
•
Utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
•
•
•
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
Utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja att hjälpa andra
Utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
Utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta
2.2 Så arbetar vi med språk på vår förskola
Vi strävar efter att barnen utvecklar sina språk genom att de:
•
•
•
•
•
Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
Utvecklar intresset för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att
använda sig av, tolka och samtala om dessa
Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och kommunikativa
funktioner
Barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet
och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta
2.2 Så arbetar vi med barnens sociala förmåga och identitet på vår förskola
Vi strävar efter att barnen utvecklar sin sociala förmåga och identitet genom att de:
.
 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya
sätt att förstå omvärlden.
 Utvecklar sin identitet och känna trygghet i den.




Utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga.
Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer
Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta.
2.2 Så arbetar vi med barnens motorik och hälsa på vår förskola
Vi strävar efter att barnen utvecklar sin motorik och hälsa genom att de:
•
utvecklar koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten
av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta
2.2 Så arbetar vi med barnens skapande förmåga på vår förskola
Vi strävar efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga genom att de:

utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta
2.2 Så arbetar vi med barnens förståelse för matematik på vår förskola
Vi strävar efter att utveckla förståelse för matematik genom att de:
•
utveckla förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och
förändring
•
utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
•
utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp
•
utveckla matematisk förmåga att föra och följa resonemang, förståelse för
symboler och deras kommunikativa funktioner
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta
2.2 Så arbetar vi med barnens förståelse för naturvetenskap och teknik på vår förskola
Vi strävar efter att barnen utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik genom att de...





Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik
fungerar
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta.
2.3 Så arbetar vi med barnens förståelse för demokrati på vår förskola





Vi strävar efter att barnen ska förstå vad demokrati är och att de allt efter förmåga
får ta ansvar
r för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att
påverka sin situation
Utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta.
2.4 Föräldrasamarbete
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära
och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen
för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är
tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas
möjligheter till inflytande.
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta.
2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda
uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.
Bilder med exempel på vad verksamheten erbjuder barnen kring detta
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas
och utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet. Det
handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i
enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra
förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan
Bilder med exempel kring detta.
Download