Verksamhetsplan

advertisement
Verksamhetsplan
Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola
Ett livslångt lärande – En rättighet
Inriktning: Utepedagogik och Språk
Rev 161024
Organisation
Älta skola F-6
Kolarängens förskola 3 avd.
Solängens förskola 3 avd.
Älta gårds förskola 2 avd.
Ledning
Rektor tillika förskolechef: Lena Schlyter
Biträdande förskolechef som svarar för förskolorna: Birgitta Sjögren
Biträdande rektor: Thomas Björkvik
Administration
Administrationen sköts mestadels av skolkoordinator och bitr. förskolechef
Nacka kommuns vision
Öppenhet och Mångfald
Nacka kommuns värdegrund
Förtroende och respekt för människors kunskap
och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.
Vår vision
Världens bästa utbildning för varje barn varje dag
Övergripande mål
Arbetet i förskolan ska utföras enligt läroplanens mål och vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Fr. o m 2010 har vi mer fokus på naturvetenskap, teknik
och matematik.
Värdegrund
Alla är olika och lika bra

Vi bemöter alla barn med respekt och deras kompetens tas tillvara.

Vi verkar för att barnet under hela sin förskole tid får möjlighet att utveckla sin
inlevelseförmåga och medkänsla. Vi bryr oss om varandra!

Vi tror på barnets lust att lära, vi utgår från barnets kunskap och nyfikenhet

Vi ser det som att alla barn är allas ansvar
Likabehandling
Alla barn, oavsett kön och funktionshinder, får samma förutsättningar till utveckling och
lärande. För oss har alla människor lika värde oavsett bakgrund.
Vi vill med vårt arbete lära barnen hur man ska vara en bra kamrat, känna grupptillhörighet
och lägga grunden till ett växande ansvar. Förskolorna har en plan mot kränkande
behandling, där vi aktivt aktualiserar vårt förebyggande arbete årligen.
Verksamhetsbeskrivning

Vår verksamhet utgår från det kompetenta barnet och barnets lustfyllda lärande.
Pedagogerna har ett medupptäckande och ett medutforskande arbetssätt

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk
verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (lpfö-98-2010)

Vi strävar efter att ha en miljö där barnen ställs inför utmaningar som stimulerar
lusten att erövra kunskaper och nya färdigheter

Vi uppmuntrar och stödjer barnets språkutveckling. Språk och lärande hänger
samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska också uppmuntra och
stimulera barnets modersmål i miljö och metod

Matematik, teknik och naturvetenskap är en viktig del i verksamheten som vi
praktiserar

Vi dokumenterar barnets utveckling och lärande

Vi har utvecklingssamtal minst en gång om året

Vi har en hälsofrämjande miljö och erbjuder näringsrik kost efter livsmedelsverkets
rekommendationer. Vi strävar efter att all mat lagas från grunden i förskolornas kök
eller i skolans

Vi stimulerar barnens rörelseaktiviteter och vistas utomhus dagligen. Barnen
undervisas på ett lekande sätt om god hälsa och vi har hälsoaktiviteter så som att tala
om och lära om kosten

Vi har överlämningssamtal inför skolstart med de föräldrar (och ansvarig pedagog)
som har barn med behov av särskilt stöd
Så här arbetar vi utifrån förskolans läroplan
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och i efterhand och omfatta dem.
Normer och värden

Vi lär barnen respektera sina kamrater vem det än är, alla människor stora som små.

Vi lyssnar på barnen och på varandra

Vuxna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra

Vi är uppmärksamma så att alla kommer till tals

Vi läser böcker i ämnet och har samtal

Vi uppmuntrar leken

Vi uppmärksammar FN dagen

Vi arbetar för jämlikhet
Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar
barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den
ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar
och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet
Matematik

Vi får in matematik i vardagliga situationer

Vuxna vägleder genom sortering, klassificering och gruppering

Viktigt var saker ska vara

Tydlighet med bilder, att sortera lekmaterial i rätt låda

Olika uppdrag i naturen

Olika spel och pussel

Lärande Appar

Av och påklädning

Lek med siffror och antal
Naturvetenskap och teknik

I naturen lär vi om växter och djur

Bygg och konstruktion

Skapande verksamhet

Enkla experiment

Lär genom barnböcker
 Testar olika material
Språk och kommunikation

Vardagliga samtal med barnen

Reflekterar tillsammans med barnen

Bornholms samlingar (före Bornholms modellen)

Högläsning och boksamtal

Språkstimulans med rekvisita, ex. bordsagor (Sagopåsar)

Ha en stående sago dag, en gång i månaden

Barnboksveckan, med olika aktiviteter

Flanellograf sagor

Digitala sagor

Digitala sagor som vi gör med barnen

Barnens egna digitala böcker

Barnens bokval
Kultur

Uppmärksamma andra kulturer där barn på förskolan har sitt ursprung.
Tex. Lyssna på musik från andra länder, prova på maträtter från andra länder, traditioner,
klimat, nationaldagar.

Att från tre år får uppleva kultur så som dans, musik, teater och nycirkus.

Vi har en kulturplan.

Sång och musik, prova på olika instrument

Skapande verksamhet, låta oss inspireras av bilder och konst

Museibesök

Biblioteksbesök
Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själv på olika sätt gör uttryck för bör
ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Pedagogerna följer barnens intresse och är medforskare

Pedagogerna är flexibla i sitt tankesätt så att barnen inte avbryts i sina tankar och
lekaktiviteter

Barnen får ha önskeveckor gällande matsedeln när det finns möjlighet

Vi har bilder för aktiviteter, så att barnen kan välja
Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvar förr sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna
utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära
samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella
målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i mål och
innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande.

Det dagliga samtalet

Utvecklingssamtal

Föräldraråd

Schoolsoft

Lucia

Sommarfest

Olika visningar av barnens arbeten och samtal om verksamheten
Samverkan med skolan och förskoleklassen
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter
och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och
progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som
syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

En representant från förskoleklassen deltar i förskolans utvecklingsgrupp

Vi utbyter pedagogiska tankar och arbetssätt med förskoleklassen

Två skolbesök innan skolstart

Förskolan har avslutningssamtal med de barn som ska börja i förskoleklass

Förskolornas blivande skolbarn har träffar några gånger inför skolstarten.
Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt. Vi sätter nya mål och planerar vår
verksamhet utifrån detta.
Download