1 (3) Samråd för vårdnadshavare Valda föräldrar från varje

advertisement
Malmö stad
Förskoleförvaltningen
Samråd för vårdnadshavare
Valda föräldrar från varje avdelning på föräldramötet kallas härmed till
Samråd med biträdande förskolechef och legitimerad förskollärare.
Kallelse
Samråd för föräldrar på Stensjöns förskola
Tisdagen 7/3, 17.00–18.00 i Stensjöns konferensrum Stensjögatan 2B
Vi bjuder på frukt och något att dricka.
Policy för Förskoleverksamheten gällande ”Forum för samråd”
Mål och Syfte
För att leva upp till den nya Skollagens (4 kap) skrivningar avseende
föräldrars rätt till inflytande, samråd, delaktighet och kontinuerlig
information om verksamheten har det beslutats att samtliga förskolor ska
erbjuda ”Forum för samråd” enligt nedanstående modell. Beslutet gäller
med start från och med augusti 2012. (bilaga 1 – Utdrag ur Skollagen)
Även i den Reviderade läroplanen för förskolan, LpFö, finns ett stort antal
skrivningar som beskriver vårdnadshavarnas rätt till och möjligheter att
påverka verksamheten i förskolan, ges möjlighet till inflytande i
utvärderingar, erhålla information om förskolans mål och sätt att arbeta
samt ges möjlighet till deltagande i förskolans kvalitetsarbete. (bilaga 2 –
Utdrag ur LpFö)
Samverkansformer och nivåer
Samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare ska ske kontinuerligt på
tre olika nivåer och former:
1. Individuell nivå (Förskollärare och barnskötare)
2013-08-01
- Denna samverkan sker i de Dagliga mötena som finns på förskolan i
samband med lämning och hämtning. Här ska möjlighet till såväl
dialog som överlämnande av information finnas. Även det enskilda
barnets Utvecklingssamtal är en del av denna dialog/möjlighet till
inflytande
Blankett 1 anmälan till förskolechef rektor
FÖRSKOLEFÖRVALTNING
Rönnbladsgatan 1 B
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se
2 (3)
2. Avdelningsnivå (Arbetslaget)
- Här ska samverkan ske genom att regelbundna Föräldramöten
genomförs. Dessa ska vara organiserade så att vårdnadshavare ges
möjlighet att framföra synpunkter och ges möjlighet till inflytande i
verksamheten och medverka i utvärderingen av förskolans
verksamhet.
- Det kan även ske i formen av mötesplats för dialog och
information, till exempel som Öppet Hus, Drop-In eller Fester på
förskolan.
3. Förskolenivå (biträdande förskolechefen)
- Varje förskola organiserar Forum för samråd där representanter
från förskolans samtliga avdelningar ges utrymme att medverka.
Ramar för Forum för samråd
 Forum för samråd genomförs 1-2 ggr/termin och biträdande
förskolechef är ansvarig för att sammankalla till dessa möten.
Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera
barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så
att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med
hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar främjas.
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran,
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med
föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar.
Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för
de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att
3 (3)
förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Förskolechefens ansvar
Formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att
föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta,
Förskollärare ska ansvara för
• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i
förskolan,
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att
utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska
planeringen,
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
Arbetslaget ska
• samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med
föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
• föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel,
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra
utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
• beakta föräldrarnas synpunkter
Dagordning
 Förskolläraren berättar om förskolans prioriterade mål och hur
förskolan arbetar med dem
 Föräldraenkäten
 Handlingsplaner, diskriminering och kränkande behandling,
 Grön Flagg
 Hållbar utveckling
 Förskolans dag, avtackning förskoleklassbarnen, sommarfest
 Sommarsammanslagning 2017
 Pluttra
 Paviljongens framtid – Stensjöns ombyggnad
 Övrigt – föräldrarnas frågeställningar
Välkomna Annica Nettrup– biträdande förskolechef, Anna Väisänen –
legitimerad förskollärare
Download