VERKSAMHETSPLAN
2013/ 2014
Tegnérs Förskola
Innehåll
1. Verksamhetsbeskrivning
2. Styrdokument
3. Organisation
4. Förskolechefens ansvar
5. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse
6. Pedagogisk dokumentation
7. Vision
8. Verksamhetens inriktning
9. Verksamhetens åtagande
-prioriterade mål
-metod
10. Utvecklingsarbete
11. Föräldrasamverkan
12. Uppföljning av måluppfyllelsen
1. Verksamhetsbeskrivning;
Tegnérs förskola är en icke kommunal förskola som drivs av en ideell föräldraförening.
Förskolan finns i gamla delen av Limhamn, Malmö kommun.
Den är inrymd i en kulturmärkt byggnad, en före detta folkskola som restaurerats till ljusa och
fräscha lokaler.
Förskolans målgrupp är barn 1-5 år och har plats till 18 barn.
2.







Styrdokument
Skollagen (2010:800)
Läroplan för förskola 1-5 år (Lpfö-98, reviderad 2010)
Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever (2006:67)
Offentlighets- och sekretesslagen
FN Barnkonvention
Förskolans värdegrund
Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som skollag, skolförordning och
läroplaner anmodar. Dessutom följs reglerna som gäller kommunal ersättning till
förskola i enskild regi samt tillämpningsbestämmelserna för förskoleverksamhet i
Malmö.
3. Organisation
Förskolan drivs på ideell basis av föreningens styrelse som består av föräldrar till barnen på
förskolan.
Förskolechefen ansvarar för den pedagogiska verksamheten på förskolan.
4. Förskolechefens ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärarna och övrig personal i förskolan har
förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med
målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet (Lpfö-98, reviderad 2010)
Förskolechefen ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet genom att upprätta en
verksamhetsplan, planera verksamheten, följa upp, utvärdera och utveckla de uppsatta
målen.




Att med ett ständigt barnperspektiv sätta barnen i centrum
Att barn och föräldrar känner sig trygga
Att verksamheten utvecklas enligt målen och håller hög kvalitet
Att allt arbete på förskolan präglas av ett professionellt förhållningssätt, med ett öppet
klimat, delaktighet och medansvar.
5. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse
Personal
Arbetslaget på förskolan består av tre förskollärare (2,55%), en kokerska (25% i
barngrupp) samt en resursperson ( 60%).
Pedagogerna på förskolan ska ha regelbunden planeringstid.
Närområde
Det finns närhet till hav, strand, grönområden, lekplatser, parker och spännande platser
för upplevelser, lek och rörelse.
Lokaler
Den pedagogiska miljön och materialet ska kontinuerligt utvärderas och vara
föränderligt utifrån barnens intressen och behov.
Barngruppen
Gruppens sammansättning är, så långt det är möjligt, jämnt fördelad över åldrarna 1-5
och kön. På förskolan är barnen indelade i primärgrupper, dvs. varje ålder har en egen
grupptillhörighet. Den gruppen är sen knuten till en och samma pedagog,
primärpedagog, under hela den tid barnet går på förskolan.
Många barn står i kö till förskolan.
Föräldrar
Ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna.
Ekonomi
Förskolan ekonomiska förutsättningar styrs av de bidrag stat och kommun beslutar om
samt föräldrarintäckter.
6. Pedagogisk dokumentation
Varje barn ska ges möjlighet att följa och reflektera över sitt eget lärande tillsammans
med pedagoger och föräldrar genom att pedagogerna dokumenterar barnens lärande
och utveckling. Barnen är huvudpersonerna och ska delta i dokumentationsarbetet för
att reflektera över sitt eget lärande. Pedagogernas dokumentation ska användas för att
följa upp, utvärdera och utveckla sitt eget arbete, för att visa förskolans verksamhet,
för att kvalitetssäkra verksamheten samt som underlag för portfoliosamtal.
7. Vision
Att skapa en förskolemiljö som ger barnen förutsättningar för eget tänkande, eget
skapande, egen aktivitet, ett rikt språk samt ett lustfyllt, positivt och utvecklande
samspel med andra människor.
8. Verksamhetens inriktning
Läroplanen, Lpfö-98 reviderad 2010, ligger till grund för verksamhetens inriktning.
Verksamheten beskrivs och planeras utifrån rubrikerna i läroplanen. Nya
verksamhetsmål sätts upp varje år för att kvalitetssäkra verksamheten och ge barnen
möjlighet till god kunskapsutveckling.
Till vår pedagogiska plattform och grundläggande värderingar hämtar vi inspiration
från Reggio Emilias filosofi. Här betonas vikten av att ”varje människa är unik”. Vi
ser barn som kompetenta individer, vi tror på deras förmågor och deras vilja att lära.
Vår uppgift är att ta till vara barnens nyfikenhet, att som pedagoger finnas med i det
gemensamma arbetet som stöd och förebilder.
För stöd i det pedagogiska arbetet hämtar vi även inspiration från den senaste
forskningen och teorier om barns utveckling. Förskolan har en viktig uppgift att på ett
medvetet, engagerat och kunnigt sätt svara upp mot barnens utveckling.
9. Verksamhetens åtagande
Prioriterade mål 2013/ 14
1. Vi kommer att arbeta med kommunikation och språkutveckling.
Lpfö 98, 2:2 Utveckling och lärande ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra”+ ”utforska hur enkel teknik fungerar”
Lpfö 98, 2:3 Barns inflytande ”utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och
därmed få möjlighet att påverka sin situation”
2. Vi kommer att arbeta med pedagogisk dokumentation kopplat till lärande, samtal och
reflektion
Lpfö98, 2:3 Barns inflytande ”utvecklar sin förmåga attförstå och handla efter demokratiska
principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande”
Lpfö 98, 2:6, Uppföljning, utvärdering och utveckling ”att resultat av dokumentation,
uppföljning och utvärdering i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla
förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande”
3.Vi kommer att arbeta med barnens förhållningssätt till natur och miljö.
Lpfö 98: 2:1 Normer och värden ”förskolan ska eftersträva att varje barn utvecklar respekt
för allt levande och omsorg om sin närmiljö”
4.Vi kommer att utveckla de pedagogiska miljöerna.
Lpfö98, 2:2 Utveckling och lärande ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” +
”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
och redskap”
Metod:
1. Vi kommer att ha samlingar, både planerade samt spontana, där vi har fokus på rim- &
ramsor. Även under övriga aktiviteter på förskolan ska pedagogerna observera, notera samt
stötta barnen i deras aktiva dialog för att på ett adekvat sätt ge barnen en optimal
språkutveckling. Personalen kommer att föra relevanta samtal med barnen vid
matsituationerna där vikt och hänsyn tas till varje barns specifika behov. Vid dessa fasta
situationer ges spontana möjligheter för barnen att lyssna, berätta, diskutera och göra sig
förstådda.
Med hjälp av TRAS-materialet (TidigReflektionAvSpråkutveckling) kommer vi att gå igenom
varje barns språkutveckling. ”Tras” ger oss en ökad kunskap om densamma samt ett bra
underlag för vad vi behöver förstärka, förtydliga och arbeta mer med.
Fyra av våra barn kommer att ingå i en ”talgrupp” som träffas en gång i veckan under 20
minuter. Då är det fokus på uttal med hjälp av olika material och lekar.
Vi kommer att börja använda TAKK (Tecken för Alternativ och Komplitterande
Kommunikation) på förskolan. TAKK ska förstärka det talade ordet i det dagliga arbetet.
Förskolan kommer att börja använda surfplatta i barngruppen för att stimulera
språkutvecklingen ytterligare.
2. Vi kommer att göra barnen mer aktivt delaktiga i vårt dokumenterande. Vi vill helt enkelt
öka barnens inflytande över dokumentationerna. För att göra dokumentationerna pedagogiska
ska de ”ges tillbaka” till barnen. Barnen ska få vara med och påverka vad som ska
dokumenteras, på vilket sätt det ska presenteras samt delta i själva dokumenterandet. Den
pedagogiska dokumentationen ska spegla barnens utveckling och lärande.
Dokumentationerna kan finnas i många former t.ex. i text, bild och ljud.
Pedagogerna kommer att ha diskussioner och reflektioner kring pedagogisk dokumentation i
kompetensutbildningssyfte. Litteratur ska köpas in. Man kommer även att delta i
Förkolelyftet;” Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet” på
Malmö Högskola.
3.Vi ska ge barnen insikt om sin egen delaktighet i naturens kretslopp. (mat, återvinning,
källsortering)
Förskolan ska servera vegetarisk mat 1 g/ vecka, köpa in mer ekologiska, säsongsbetonade
och närproducerade produkter. Vi fortsätter att begränsa barnens sockerintag på förskolan
genom att i stor utsträckning koka egen sylt och mos, köpa in produkter med mindre socker i,
ha kalasdagar 1 g/ månad. Dessutom har vi varierade och genomtänkta frukostar, luncher samt
mellanmål.
Vi kommer att återanvända olika material i t.ex. ateljén.
Vi sopsorterar på förskolan. Det är i barnens vardag huvudsakligen papper vi vill lära dem att
slänga separat. De äldsta barnen deltar även i källsortering av plast, kartong, metall och glas.
De kommer att gå iväg till återvinningsstationen i vår närmiljö 1 g/ vecka. Under läsåret
kommer vi att börja sortera vårt matavfall, enligt Malmö kommuns föreskrifter.
4. Den pedagogiska miljön och materialet, i ”dramarummet” och utomhus, ska utvärderas och
förändras/ anpassas efter barnens intressen, lärande och utveckling.
10. Utvecklingsarbete;
Personalen ska utbildas i TAKK samt användande av surfplatta på förskolan.
Ett kompetensutvecklande arbete påbörjas i det systematiska kvalitetsarbetet med
gemensamma reflektioner kring vad dokumentation innebär och hur den ska utvärderas i det
dagliga arbetet.
Personalen deltar i en föreläsning om hur man kan tänka kring utforskande miljöer i
förskolan.
11. Föräldrasamverkan
Förskolan tar emot studiebesök från föräldrar som är intresserade av att veta mer om
förskolan och vår verksamhet.
Föräldrarna ska ges möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka
verksamheten i förskolan.
Varje familj erbjuds portfoliosamtal minst 1 g per år och ytterligare samtal om så önskas.
Varje barns utveckling dokumenteras. Föräldrarna ska ges möjligheter att tillsammans med
sitt barn och barnets primärpedagog reflektera över barnets utveckling och lärande. Alla
föräldrar bjuds in till föräldrarmöte 1-2 g per år.
Informationsbrev ska gå ut till föräldrarna kontinuerligt.
Daglig kontakt när föräldrar hämtar och lämnar sina barn.
12. Uppföljning av måluppfyllelse
I det systematiska kvalitetsarbetet ska
-förskolan fortlöpande följa upp sin verksamhet och utvärdera vissa målområden.
-förskolan fortlöpande följa upp barnens utveckling
Detta görs genom att
-verksamheten utvärderas genom att arbetslaget och föräldrarna ges möjlighet att bli hörda
i bl.a. portfoliosamtal och dagliga samtal med föräldrarna samt medarbetarsamtal mellan
förskolechefen och alla i arbetslaget
- pedagogerna för pedagogiska diskussioner utifrån de dokumentationer som görs.
Personalen kommer att samtala, reflektera och diskutera vid gemensamma planeringsträffar
(2 tim./v) samt vid arbetsplatsträffar (ung. 3 g/ termin).