Arbetsplan för förskolan Lilla jag läsåret 2014

advertisement
Arbetsplan för förskolan Lilla jag läsåret 2014-2015
Vår vision
På vår förskola ska vi ha ett varmt och öppet klimat där vi visar
respekt och tillit till varandra och där våra olikheter berikar
verksamheten.
En trygg, positiv och glädjefylld vardag där man blir lyssnad på
och respekterad för den man är.
Barnen ska bli trygga individer med bra självkänsla. De ska
utveckla empati och förstå att de i samspel med andra kan
påverka sin situation.
1
Normer och värden (Lpfö98/10 2.1)
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen
att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand
omfatta dem.
Prioriterade mål ur läroplanen för läsåret 2014-2015
Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar:
 Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa
andra.
Arbetsprocessen










Vi lyssnar på barnen och bemöter deras önskemål när det är möjligt.
Vi arbetar för att barnen ska ha valmöjligheter och lära sig konsekvenserna av
dem.
I lek uppmuntrar och stödjer vi barnen i att visa respekt för varandra och förstå
att det är viktigt att acceptera andra barns vilja.
Barnen får gemensamt ansvar för förskolans saker genom att hjälpas åt vid t.ex.
städning. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra att städa även de saker de
inte själva tagit fram.
Vi har regelbunden massage och avslappning för att lära barnen att koppla av i
vardagen. Barnen får även massera varandra för att lära sig att ta kontakt på ett
lugnare sätt och vara rädda om varandra.
Vi uppmuntrar barnen att prata lugnt med varandra och inte skrika, retas eller
skoja elakt.
I samlingar tränar vi på att lyssna på varandra, inte avbryta och vänta på sin tur.
Vi pratar med barnen om att visa respekt för levande ting ute i naturen, t.ex.
sniglarna vi har på gården.
Vid spontana rollekar uppmuntrar vi barnen och hjälper dem att utveckla det
genom att visa intresse och engagemang.
Vi ska använda oss av gruppstärkande och samarbetsövningar.
Frågeställningar
 Hur bemöter barnen varandra och miljön?
 Vilka konflikter uppstår och hur löser barnen dem?
Utveckling och lärande (Lpfö98/10 2.2)
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande
bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande.
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper
och färdigheter.
Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.
Den skall utgå från barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet av barnens tankar
och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
2
Prioriterade mål ur läroplanen för läsåret 2014-2015
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
 Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 Utvecklar intresse för förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Arbetsprocessen
 Vi bekräftar varje barn med namn när de kommer till förskolan.
 Vi arbetar med att barnen ska börja lösa konflikter själva i den mån det går
genom att använda sitt språk. Vi uppmuntrar barnen att själva säga ifrån istället
för att komma till personalen.
 Vi låter barnen prova själva och ger positiv feedback.
 Vi ska arbeta med experiment på olika sätt
 Barnen ges tid för att göra saker själva, t.ex. klä på sig, tvätta sig och duka av från
bordet.
 Vi ska ha ipadsen tillgängliga jämt för att kunna använda dem inne och ute i
naturen till att bland annat söka fakta och fotografera.
 Erbjuda olika aktiviteter utomhus, för att väcka barnens nyfikenhet.
Frågeställningar
 Vilka material/miljöer lockar barnen? Vilka material/miljöer används inte?
 Hur och när använder barnen sin kunskap om naturen och dess kretslopp?
Barns inflytande (Lpfö98/10 2.3)
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i
förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten
Prioriterade mål ur läroplanen för läsåret 2014-2015
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
 Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation.
 Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö.
Arbetsprocessen:
 Vi ska genom pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen utveckla
verksamheten utifrån deras intressen.
 Genom individ och gruppstärkande drama och övningar har vi som mål att få
barnen att ta ansvar för sina egna handlingar.
Frågeställningar
3


På vilket sätt har barnen haft delaktighet och inflytande i verksamheten?
Hur bemöts barnens tankar och åsikter?
Förskola och hem (Lpfö98/10 2.4)
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas
rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen
vara med och påverka verksamheten i förskolan.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande
Prioriterade mål ur läroplanen för läsåret 2014-2015
 Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten.
Arbetsprocessen
 Vi har ett föräldraråd.
 Vi använder föräldraenkäter.
 Vi ska lägga ut bilder på det vi gjort i fotoram i hallen och på hemsidan.
 Vi har regelbundet föräldrafika.
 Vi har föräldramöte med förväntansdokument.
 Det är alltid någon i hallen när föräldrar lämnar och hämtar
 Information om barnen måste strömma mellan personalen.
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö98/10 2.5)
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete medförskoleklassen,
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att
avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall
särskilduppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.
Prioriterade mål ur läroplanen för läsåret 2014-2015
 Vi vill att samverkan sker med personal i förskoleklass, skola och fritidshem för att
stödja barnens övergång till dessa verksamheter.
Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö98/10 2.6)
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras
lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande
över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande,
frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras
samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens
organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga
förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre
4
arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och
undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära,
utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat
som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt
barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas
fram.
Prioriterade mål ur läroplanen för läsåret 2014-2015
Förskollärare ska ansvara för:

Att utvärderingsmetoder och resultat av dokumentation, uppföljningar och
utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla
förskolans kvalitet och därmed barns möjlighet till utveckling och lärande.
Arbetsprocessen
 Vi använder lotusdiagram och dokumentationsmallar och dokumentationerna
ska diskuteras på måndagsmöten och planeringsdagar.
 Vi ska ha utvecklingsdagar 1ggn/månad där vi diskuterar dokumentation och
litteratur, planerar och reviderar de olika planer förskolan har.
 Vi har fasta diskussionsfrågor som vi använder vid dokumentation.
5
Bilaga 1.
Årsplanering för förskolan Lilla jag
Juli
Augusti
Plan mot diskriminering
och kränkande
behandling lämnas ut
till föräldrar för att få
deras synpunkter och
delaktighet.
På APT går vi igenom
egenkontrollsprogramm
et och reviderar det.
F.C. inventerar
fortbildningsbehov
utifrån
kvalitetsredovisningen.
September
Föräldramöte
Oktober
November
Vid föräldramötet
diskuteras plan mot
diskriminering och
kränkande
behandling som
sedan ska revideras
och
förväntansdokumen
t skrivs.
Nya ”planen”
fastställs och
läggs ut på
hemsidan.
Lägessamtal
Barnprat
På APT
börjar vi
göra en
kartläggnin
g inför
skyddsrond
er.
Februari
F-klass
kontaktar
oss kring
de barn
som ska
flyttas till
hösten.
Planering
för besök.
Barnprat
Barnintervj
ufrågor
genomförs
Barnintervjufr
ågor
genomförs
inför utv.
samtal.
Uppföljningssamtal
Lönesamtal
börjar
På augustis
planeringsdag skrivs
arbetsplan och andra
planer/policys
revideras.
Januari
Nytt
budgetår i
företaget
December
Koll av
arbetsplan
en inför
kvallitetsr
edovisnin
gen.
Mars
Utvecklingssamt
al genomförs(ej
blivande 6åringar)
April
Psykosocial
skyddsrond
Skyddsrond och
brandsyn.
Start för
medarbetarsamt
al och planering
för
fortbildningsins
atser.
Maj
Gårdsfest med
familjerna.
Föräldraenkät
Utvecklingssamt
al och
överskolningssa
mtal genomförs
med blivande 6åringar
Juni
Överskolningssam
tal blivande 6åringar med
förskoleklassperso
nal
Kvalitetsredovisni
ngen ska lämnas
in.
Maskerad och
föräldrafika som
avslutning
Planeringsdagar och APT sker regelbundet under året.
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards