Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

advertisement
Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård
Rutin Malmö stad
Fastställd:
2012-04-13
Reviderad:
2016-11-30
Innehållsförteckning
Inledning ............................................................................................ 3
Egenvård .................................................................................... 3
Ansvarfördelning......................................................................... 3
Processen vid läkemedelshantering kan indelas i fyra steg............... 4
1. Ordination ...................................................................................... 5
Ordinationshandling.................................................................... 5
Telefonordination ........................................................................ 5
Överkänslighet ........................................................................... 5
Leveranskontroll av dospåsar och original förpackning. ............. 6
Förlängning av ordination ........................................................... 6
Utbyte av läkemedel ................................................................... 6
Om anhörig/ närstående ordinerar ............................................. 6
Läkemedelshantering vid växelvård……………………………….6
2. Förberedelser för överlämnande av läkemedel ............................. 7
Uthämtning av läkemedel ........................................................... 7
Iordningställande av läkemedel .................................................. 7
Signeringslista för överlämnande av läkemedel ......................... 7
Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel ................ 8
3. Överlämnande av läkemedel ......................................................... 8
Sjuksköterskan ansvarar för ....................................................... 8
Delegerad personal ansvarar för ................................................ 8
Överlämnande av ”vid behovs” läkemedel ................................. 8
4. Förvaring av läkemedel ................................................................. 9
Region Skånes Läkemedelsförråd i kommunal hemsjukvård ..... 9
Kassation.................................................................................. 10
Läkemedel som ej längre är aktuella ska efter samtycke från
patienten kasseras och snarast återlämnas till apoteket. Dessa
läkemedel ska på ett tydligt sätt märkas ”Kassation”. ............... 10
Tillämpning i daglig verksamhet enligt LSS och
dagligverksamhet
enligt SoL......................................................................................... 10
Iordningställande av läkemedel ................................................ 10
Vid behovs läkemedel .............................................................. 10
Signeringslista .......................................................................... 11
Övrigt ........................................................................................ 11
Referenser ................................................................................ 11
2 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Inledning
Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar av
att hantera sina läkemedel. Bedömningen ska göras i samråd med patienten.
Beslut, datum, namn på ordinatören, ansvarsfördelningen ska dokumenteras i
patientjournalen.
Egenvård
Det är den förskrivande legitimerade yrkesutövaren i hälso- och sjukvården
som inom sitt ansvarsområde ska göra bedömningen om en åtgärd kan utföras
som egenvård.
Med egenvård menas när någon inom hälso-och sjukvården har bedömt att en
person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och
sjukvårdsåtgärd.
Ansvarsfördelning
Då förskrivaren bedömer att patienten inte klarar läkemedelshanteringen själv
kan detta överlåtas till ansvarig sjuksköterska. Övertag av ansvar för
läkemedelshantering sker t.ex. genom remiss eller SVPL. Det ska tydligt framgå
i dokumentationen under ordination läkemedelsbehandling vad ansvaret
omfattar. Sjuksköterskan kan efter bedömning delegera delmoment av
patientens läkemedelshantering enligt gällande rutiner.
Arbetsledare för omvårdnadspersonal med delegerade arbetsuppgifter ansvarar
för:
 att gällande författningar, riktlinjer och lokala rutiner är kända och
tillämpas
 att sjuksköterskan ges förutsättning för att fortlöpande informera och
handleda omvårdnadspersonalen i läkemedelshantering
 att avvikelser rapporteras, utreds, åtgärdas och återkopplas till
omvårdnadspersonal tillsammans med sjuksköterskan, enligt gällande
föreskrifter och rutiner
 att det finns rutin på nyckelhantering och att endast delegerad personal
har till gång till läkemedelsskåpen.
Studerande får iordningställa och överlämna patientdos under tillsyn av
legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor under specialistutbildning har ansvar
inom ramen för sin legitimation.
3 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Processen vid läkemedelshantering kan indelas i fyra steg
1
.
Förvaring av
läkemedel
Ordination
4
2
.
Förberedelser
för
överlämnande
av läkemedel
Överlämnande
av läkemedel
3
1. Ordination
 Ordinationsunderlag
 Telefonordination
 Överkänslighet
 Dosdispenserade läkemedel
 Förlängning av recept
 Utbyte av läkemedel
2. Förberedelser för överlämnande av läkemedel
 Uthämtning/leverans av läkemedel
 Iordningställande av läkemedel
 Signeringslista för överlämnande av läkemedel
 Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel
3. Överlämnande av läkemedel
 Överlämnande av läkemedel stående ordination
 Överlämnande av ”vid behov” läkemedel
4. Förvaring av läkemedel
 Patientens läkemedelsskåp
 Läkemedelsförråd
 Närförråd
 Kassation av läkemedel
4 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
1. Ordination
Ordinationshandling
Två typer av ordinationshandling förekommer, ordinationshandling utskriven
från Pascal eller ordinationshandling mall Malmö Stad.
Sjuksköterskan ansvarar alltid för att det finns en samlad bild av patientens
läkemedelsordinationer. Som underlag vid sammanställning i Malmö Stads mall
ordinationshandling finns tidigare ordinationshandling, recept, eller annan
dokumentation t.ex. remiss.
Medicinsk epikris är inte en ordinationshandling men ska i förekommande fall
jämföras med det aktuella ordinationskortet, det ska tydligt framgå när och
vem som ordinerat respektive läkemedel.
Sammanställt ordinationshandling ska kontrolleras och signeras av två personer
varav minst en ska vara sjuksköterska. En sammanställer och en kontrollerar.
Patientens läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt ansvarar för
ordination till enskild patient. En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter
om läkemedlets namn, beredningsform, styrka och dosering i antal/volym,
administrationssätt och ändamål samt tidpunkterna för överlämnande.
När ordinationshandling har sammanställs, ska ändamålet vara angivet. Skulle
ändamålet inte vara fastställt av läkare, ska sjuksköterskan ange ”ej angivet” på
läkemedelslistan.
Ordinationshandlingen ska finnas i original hos patienten.
Telefonordination
Läkare kan ordinera läkemedel per telefon. Sjuksköterska som tar emot
telefonordinationen, ska motläsa ordinationen för att få den bekräftad. Läkaren
ska snarast bekräfta ordinationen skriftligen. Sjuksköterskan dokumenterar
läkarens för- och efternamn, ordinerat läkemedel och tid samt datum för
ordinationen samt signerar.
Överkänslighet
Det är förskrivarens skyldighet att informera och dokumentera i
patientjournalen om patienten har en intolerans, överkänslighet och/eller
allergi. Legitimerad personal i kommunen för in i patientens journal den
infomation som förskrivaren själv inte kan dokumentera i kommunens
journalsystem.
Om överkänslighet/ allergin är förenad med risk för livshotande tillstånd
dokumenteras det under varning i Procapita, samt markeras på patientens
ordinationshandling med ordet ”VARNING”. Om intolerans, överkänslighet
eller allergi inte är förenat med livshotande tillstånd dokumenteras det under
överkänslighet. Vid överföring till annan huvudman ska det tydligt framgå att
patienten har en intolerans, överkänslighet eller allergi.
5 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Leveranskontroll av dospåsar och original förpackning.
Den som mottager leveransen ska tillse att läkemedlen förvaras inlåsta så att
obehöriga ej har åtkomst.
 Sjuksköterska ansvarar för leveranskontroll, genom att kontrollera att
första dygnets dospåsar och originalförpackning överensstämmer med
aktuellt ordinationshandling i Pascal.
 Sjuksköterska samt omvårdnadspersonal ska signera att
dosdispenserade läkemedel samt orginalförpacknigar överlämnats från
sjuksköterska till omvårdnadspersonal.
 Då dospåsarna levereras till patientens bostad, ska påsarna kontrolleras
mot patientens namn och personnummer och överensstämma med den
aktuella ordinationshandlingen. Kontrollen benämns som kontroll av
överlämnande av dospåsar och signeras i rutan för leveranskontroll på
signeringslistan för läkemedel. Momentet kan utföras av
läkemedelsdelegerad omvårdnadspersonal.
 Sjuksköterskan ansvarar för att aktuell ordinationshandling finns hos
patienten samt att gamla, inaktuella listor arkiveras. Om förändring i
ordinationshandling skrivs aktuell ordinationhandling ut från Pascal
och lämnas till patient.
Förlängning av ordination
När kommunens sjuksköterska har ansvar för patientens läkemedelshantering,
har sjuksköterskan även ett ansvar att påminna förskrivaren om förlängning av
recept samt uppföljning av läkemedelsordinationer. Med fördel lämnas
förlängning av recept i samband med ett personligt möte mellan sjuksköterska
och läkare.
Påminnelse ska dokumenteras i patientjournalen.
Utbyte av läkemedel
Utbyte av läkemedel sker enligt lagen om läkemedelsförmåner. Det innebär att
läkemedelsnamn som anges på apodospåse eller orginalförpackning inte alltid
stämmer överens med ordinationshandlingen. Sjuksköterskan svarar för
kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans samt göra
delegerad omvårdnadspersonal uppmärksam på detta genom att skriva på
ordinationshandlingen.
Om anhörig/ närstående ordinerar
Om anhörig eller närstående med förskrivningsrätt, vill ändra i patientens
läkemedelsordination, ska detta följa samma rutiner som vid övriga
ordinationer.
Förskrivaren ska skriftligt ange ordinationen i patientens ordinationshandling,
underrätta patientansvarig läkare om åtgärden samt i förekommande fall
utfärda recept.
Läkemedelshantering vid växelvård
Patienten ska vid ankomsten ha med sig tom dosett och aktuella läkemedel i
originalförpackningar eller dosexpedierade läkemedel samt aktuell
ordinationshandling. Om aktuell ordinationshandling inte finns, ska
sjuksköterskan kontakta patientansvarig läkare för att få aktuell
ordinationshandling. Då patienten inte har dosexpedierade läkemedel ska
6 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
ordinationen sammanställas på ordinationshandling. Den skall uppdateras vid
varje tillfälle patienten anländer till växelvårdsplatsen. Om närstående
administrerar läkemedel i dosetten skall detta anges i ordination
läkemedelsbehandling.
Överlämnande av läkemedel sker i övrigt enligt gällande rutiner.
2. Förberedelser för överlämnande av läkemedel
Uthämtning av läkemedel
Uthämtning av läkemedel från apotek ska hanteras av personal som är
delegerad för läkemedelshantering.
Iordningställande av läkemedel
Iordningställandet ska utföras enligt ordinationhandling från Pascal eller mall
ordinationshandling från Malmö Stad.
Vid iordningsställande i dosett ska denna vara märkt med patientens namn och
personnummer. Alla dosetter ska märkas med datum. Läkemedel får inte delas
upp i dosett för mer än två veckor åt gången, då vissa läkemedel inte kan
garanteras hållbarhet utanför originalförpackningen i mer än två veckor.
Läkemedel som dispenserats i läkemedelspåsar får endast användas i 14 dagar,
därefter ska läkemedlet kasseras. Ex. läkemedelspåsar som skickats med från
sjukhuset
Om läkemedel iordningställs i t.ex. endosförpackningar (medicinmugg eller
kuvert) ska dessa vara märkta med namn, personnummer, läkemedlets namn
och styrka, när läkemedlet är uppdelat samt batchnummer/lotnummer.
Iordningställandet ska dokumenteras på avsedd plats på signeringslistan för
läkemedel.
Observera att det får endast finnas en bruten orginalförpackning per läkemedel
åt gången som ska vara märkt med öppningsdatum. Blisterkartor ska hanteras
obrutna. Vid ändring av ordinationen i dospåsar ska allt resterande läggas över
i dosett för aktuell period
Tablett. Waran ska iordningsställs i separat dosett . Tablett Pradaxa
iordningsställs i särskild dosett som hämtas kostnadsfritt från apoteket.
Patienter med dosdispenserade läkemedel bör alltid ha två dosetter i reserv.
Signeringslista för överlämnande av läkemedel
När sjuksköterskan ansvarar för patientens läkemedelshantering ska
signeringslista för överlämnande av läkemedel upprättas av ansvarig
sjuksköterska. En signeringslista/månad. På signeringslistan ska
sjuksköterskans hela namn och årtal/datum stå, förutom patientens namn och
personnummer. Utbyte av ifylld signeringslista, hos patienten kan utföras av
läkemedelsdelegerad omvårdnadspersonal.
Överlämnandet ska signeras för varje typ av dispensering (dosett, dospåsar ),
för varje beredningsform och klockslag. Vid fler än en dospåse per klockslag
skrivs antal dospåsar/klockslag.
Skriv ut preparatnamnet på signeringslistan endast då det finns flera preparat i
samma grupp som t.ex. ögondroppar. Samlingsnamn som t.ex. tarmreglerande
och injektioner kan skrivas. Har patienten två sorters insulin skrivs namnet ut,
ej antal enheter enligt ordinationen.
Befintliga koder på signeringslistan ska användas för att skriva på
signeringslistan då läkemedel ej kan ges av någon anledning.
Signaturförtydligande ska skrivas på varje signeringslista.
I fältet ”Aktuell information” kan t.ex. anges om läkemedlen får krossas.
7 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel
Sjuksköterska upprättar och ansvarar för förbrukningsjournal narkotika gr II –
V, varje uttag från originalförpackning ska dokumenteras i avsedd
förbrukningsjournal. Kontrollräkning ska ske minst en gång i månaden
När förbrukningsjournalen är fulltecknad överförs behållningen till ny
förbrukningsjournal efter kontrollräkning och signering av två personer varav
en sjuksköterska. Avslutad eller fulltecknad förbrukningsjournal förvaras i
patientjournalen.
3. Överlämnande av läkemedel
Läkemedel ska i normalfallet överlämnas i patientens bostad. Alla undantag
från detta bedömer, planerar och dokumenterar ansvarig sjuksköterska. Vid
överlämnandet ska läkemedel kontrolleras mot ordinationshandlingen och
patientens identitet kontrolleras så att iordningställd dos tillförs rätt patient vid
rätt tidpunkt.
Överlämnandet ska dokumenteras på avsedd plats på signeringslista.
Sjuksköterskan ansvarar för
 att upprätta signeringslista
 att kontrollera att delegerad personal signerar enligt anvisningar för
läkemedelshantering
 att åtgärda, rapportera, komplettera och följa upp en utebliven
signering
 att kontrollera att signaturer finns vid signaturförtydligande
Delegerad personal ansvarar för
 Basal handhygien
 Identitetskontroll
 Datum och klockslag
 Kontrollera signeringslistan så att läkemedel inte redan är överlämnat.
 Ta fram samtliga läkemedel som ska överlämnas vid aktuellt tillfälle
 Kontrollera antal läkemedel mot ordinationshandling.
 Överlämna läkemedel till patienten samt se till att patienten dricker
minst ett halvt glas vatten isamband med läkmedelsintag, samt att
patienten inte ligger ned.
 Signera på signeringslista.
Om något är oklart i samband med överlämnande av läkemedel,
ordinationshandling eller signeringslista, ska alltid sjuksköterska kontaktas
innan läkemedlet överlämnas.
Överlämnande av ”vid behovs” läkemedel
Sjuksköterska ansvarar för
 Att upprätta ordination vidbehovs läkemedel i patientjournalen,
Procapita.
 Att upprätta sigeringslista för vid behovs läkemedel. En lista per
läkemedel gällande läkemedel.
8 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad



Att kontrollera att delegerad omvårdnadspersonal signerat enligt
anvisning
Att följa upp effekt av vidbehovs läkemedel samt dokumentera
effekten.
De läkemedel som måste ges omedelbart vid vissa akuta situationer
innan sjuksköterska kontaktas ska dokumentaras i Procapita samt
tydligt informeras till omvårdnadspersonalen.
Delegerad omvårdnadspersonal ansvarar för
 Att kontakta tjänstgörande sjuksköterska innan läkemedel vid behov får
överlämnas.
 När sjuksköterskan tagit ställning till om vid behovs läkemedel ska
överlämnas, ska delegerad personal överlämna läkemedel enligt rutin.
 Om vidbehovsläkemedel vid akuta situationer får ges innan kontakt
med sjuksköterska ska alltid tjänstgörande sjuksköterska kontaktas
efteråt.
5. Förvaring av läkemedel
Förvaring av läkemedel i patienten hem.
Läkemedel ska förvaras på en säker plats i patientens bostad. Läkemedel ska
förvaras så att det inte finns risk för att obehöriga kan komma åt dessa.
Sjuksköterskan måste i varje enskilt fall göra en riskanalys gällande förvaring av
läkemedel. I de fall sjuksköterskan finner en risk med att läkemedel inte
förvaras inlåsta, ska patienten eller anhöriga informeras och läkemedelsskåp ska
inhandlas. Om patienten eller anhöriga inte har möjlighet att inhandla
läkemedelsskåp ska patienten erbjudas att låna ett läkemedelsskåp.
När det finns ordination på narkotikaklassade läkemedel där kommunen har
ansvar över patientens läkemedelshantering bör det alltid finnas ett låst
läkemedesskåp.
Läkemedel ska förvaras enligt anvisning på läkemedelsförpackningen.
Läkemedelsskåp ska städas regelbundet.Städningen av läkemedelsskåp kan
noteras på en checklista i skåpet för att ange när det senast gjordes.
Region Skånes Läkemedelsförråd i kommunal hemsjukvård
Det ska finnas minst ett läkemedelsförråd i varje stadsområdesförvaltning. För
kvalitetsgranskning av läkemedelsförrådet ansvarar Region Skåne.
Kvalitetsgranskningen utförs som egenkontroll av läkemedelsansvariga
sjuksköterskor (LASK) i stadsområdesförvaltningen.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det upprättas rutiner kring
hanteringen av läkemedelsförråd
Läkemedel ska förvaras enligt anvisning på läkemedelsförpackningen.
Läkemedelsskåp ska städas regelbundet. Städningen av läkemedelsskåp kan
noteras på en checklista i skåpet för att ange när det senast gjordes.
9 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Kassation
Läkemedel som ej längre är aktuella ska efter samtycke från patienten kasseras
och snarast återlämnas till apoteket. Dessa läkemedel ska på ett tydligt sätt
märkas ”Kassation”.
Vid kassation av narkotika gr II -V ska mängden dokumenteras i
patientjournalen av den sjuksköterska som ansvarar för att återlämna
narkotikan till Apoteket. Två personer, varav minst en sjuksköterska ska
signera i narkotikajournalen som därefter avslutas.
Då patient avlidit kan sjuksköterskan erbjuda anhöriga att ta hand om
överblivna läkemedel för kassering.
Eftersom patientens samtliga läkemedel tillfaller dödsboet, kan anhöriga som
så önskar, själv ombesörja kassationen.
Tillämpning i dagligverksamhet enligt LSS och
dagverksamhet enligt SoL
Den sjuksköterska som ansvarar för patientens läkemedelshantering, ansvarar
också för att en kopia på aktuell ordinationshandling finns på
dagverksamheten/dagligverksamhet LSS.
Personalen på dagverksamheten/dagligverksamhet LSS ansvarar för att den
inaktuella kopian makuleras.
Ordinationshandlingen ska innehålla uppgift om telefonnummer till
patientansvarig sjuksköterska och/eller hemsjukvårdens akuttelefon.
Vid oklarheter beträffande läkemedelshanteringen ska personal kontakta
patientansvarig sjuksköterska där patienten bor.
Iordningställande av läkemedel
Läkemedel ska iordningsställas i dosett eller dosdispenseras enligt rutin. Om
möjligt bör dospåsar beställas separat för vistelserna på dagverksamhet/daglig
verksamhet LSS.
Dosett och dospåsar för en vecka får förvaras på dagverksamheten/daglig
verksamhet LSS.
Dospåsar och andra läkemedel som inte finns i dosett ska skickas i särskild låda
för läkemedel till dagverksamheten/dagligverksamhet LSS. Lådan ska vara
märkt med patientens namn och personnummer.
Läkemedel ska förvaras inlåst i särskilt skåp för endast läkemedel.
Vid behovs läkemedel
Då det finns ordinerat läkemedel vid behovs ska detta skickas med patienten
till dagverksamheten/daglig verksamhet LSS. Läkemedlet ska vara märkt med
patientens namn och personnummer. Patientansvarig sjuksköterska upprättar
en ordinationshandling och skickar med den dos som kan behövas för två
veckor.
När det uppstår behov att överlämna vid behovs läkemedel kontaktas
patientansvarig sjuksköterska eller hemsjukvården som bedömer om vid
behovs läkemedel ska överlämnas.
Patientansvarig sjuksköterskas telefonnummer ska anges på
ordinationshandlingen.
Sjuksköterskan dokumenterar i journalen. Personal på dagverksamheten/daglig
verksamhet LSS överlämnar vid behovs läkemedel, signerar och informerar
boendet/personal.
10 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Signeringslista
Varje patient ska ha en signeringslista respektive ”signeringslista för
överlämnande av vidbehovsmedicin”. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar
för upprättandet av signeringslista.
När listorna är fulltecknade skickas de till patientens ansvariga sjuksköterska
för arkivering.
Övrigt
Överblivna läkemedel eller läkemedel som har blivit gamla, ska återlämnas till
boendet i läkemedelslådan, tydligt märkt med ”Kasseras/kassation”. Informera
boendet om detta och gör en notering i Life Care/Procapita LSS.
När nya patienter introduceras i dagverksamheten/dagligverksamhet LSS eller
när patient byter verksamhet ska ansvarig sjuksköterska i det stadsområde där
verksamheten är belägen medverka till att lägga upp säkra rutiner för
läkemedelshantering. Detta med anledning av att denna sjuksköterska ansvarar
för delegeringarna. Detta kräver därför en dialog mellan sektionschef inom
dagverksamhet/dagligverksamhet LSS och delegerande sjuksköterska.
Avvikelser hanteras enligt gällande rutiner för Malmö Stad.
Referenser
SOSFS 2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälsooch sjukvården
SOSFS 2009:6 Föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
SOSFS 2011:9 Föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
11 │ Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård – Rutin Malmö Stad
Download