PROV 8 Bioteknik 1. Vilken/vilka av de kemiska formlerna är rätt/rätta?

advertisement
Helsingfors universitet
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Urvalsprovet 30.5.2012
PROV 8
Bioteknik
För att svaret skall beaktas skall den sökande få minst 7 poäng för både A- och B-delen av
provet. Om A-delen ger mindre än 7 poäng lämnas B-delen obedömd.
DEL A, max 30 p. (svara på den gula blanketten):
För varje uppgift 1 - 30 är ett eller två av de fyra alternativen korrekt(a). För att ge en poäng
skall svaret vara fullständigt korrekt. Ett felaktigt svar ger dock inga minuspoäng. Välj det
korrekta alternativet/de korrekta alternativen bland följande påståenden:
1. Vilken/vilka av de kemiska formlerna är rätt/rätta?
a) Den kemiska formeln för aluminiumoxid är AlO3.
b) Den kemiska formeln för fosforsyra är H3PO3.
c) Molekylformeln för dietyleter är C4H8O.
d) Den förkortade strukturformeln för pentanal är CH3CH2CH2CH2CHO.
2. I vilka av följande föreningar finns det en kovalent bindning/kovalenta bindningar?
a) KCl
b) CH4
c) NH3
d) Na2O
3. Vilket/vilka av följande påståenden korrekt/korrekta?
a) Densiteten för is är större än densiteten för vatten.
b) Vattnets förångning är en endoterm reaktion.
c) Bindningarna i vattenmolekylen är opolära.
d) Vatten kan inte bilda vätebindningar.
4. Pyridin
a) innehåller syre
b) är en heterocyklisk förening
c) är plan
d) Molekylens alla kol är sp3-hybridiserade.
5. Genom att väga upp fast natriumfluorid framställdes en 2,1 % vattenlösning. Vattnets
densitet är 1,0 g/ml. Molmassan för natrium är 23,0 g/mol och för fluor 19,0 g/mol.
Lösningens koncentration är
a) 0,5 mol/l
b) 2,1 mol/l
c) 0,05 mol/l
d) 0,21 mol/l
6. Välj det rätta/de rätta alternativet/alternativen
a) 3-hexen uppvisar cis-trans-isomeri.
b) 4-heptanol har en asymmetrisk kolatom.
c) 1-penten och 2-penten är ställningsisomerer.
d) Butan och 2-metylbutan är kedjeisomerer.
7. Vilken reaktionstyp är det fråga om när propen omvandlas till propan?
a) addition
b) hydrolys
c) kondensation
d) hydrering (hydrogenering)
8. Ammoniak framställs industriellt av kväve och väte med Haber-Bosch-metoden.
I jämvikt är reaktionen följande:
N2(g) + 3H2(g) 2NH3 (g); H= -92 kJ/mol
Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) En höjning av temperaturen ökar bildningen av reaktionsprodukt.
b) Reaktionen är endoterm.
c) Användning av en katalysator gör att reaktionen sker långsammare.
d) En ökning av trycket genom att minska volymen, ökar bildningen av produkt.
9. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Cellulosa bildas av -bundna glukosenheter.
b) I proteiner finns peptidbindningar.
c) Sackaros är en monosackarid.
d) Amylos är förgrenad stärkelse.
10. Oxidationen av järn sker enligt följande reaktionsformel:
aFe + bO2 cFe2O3. Den balanserade reaktionens koefficient a är
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
11. Vilket/vilka av följande påståenden är korrekt/korrekta?
a) Elektronegativiteten växer när man rör sig från vänster mot höger i det
periodiska systemet.
b) Alkalimetallernas oxidationstal är +II.
c) En atoms storlek växer när man i perioden rör sig nerifrån uppåt.
d) Metallerna befinner sig på högersidan i det periodiska systemet.
12. Vilket av följande tal anger pH-värdet för en 1,0 mmol KOH-lösning, vars volym är 1,0 l?
a) 3
b) 11
c) 17
d) 14
13. Vilken/vilka av följande vattenlösningar bildar en buffertlösning?
a) HCl + NH4Cl
b) CH3COOH + CH3COONa
c) NH3 + CH3COOH
d) HNO3 + NaNO3
14. Vid oxidering av pentanal fås
a) pentansyra
b) 1-pentanol
c) pentanon
d) cyklopentanon
15. I kalciumdivätefosfat Ca(H2PO4)2
a) är oxidationstalet för kalciumin -II
b) är oxidationstalet för väte +II
c) är oxidationstalet för fosfor +V
d) är oxidationstalet för syre +IV
16. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) vid konjugation mellan bakterier överförs mindre bitar av DNA men inga
fullständiga gener
b) det DNA som överförts genom konjugation försvinner alltid snabbt ur
mottagarcellen
c) plasmider kan överföras genom konjugation
d) konjugation är det enda sätt på vilket bakterier kan uppta DNA från sin
omgivning
17. Antibiotika (mikrobmediciner)
a) lämpar sig väl för att bota sjukdomar förorsakade av virus
b) lämpar sig väl för att bota sjukdomar förorsakade av bakterier
c) förbättrar funktionen hos människans tarmbakterier
d) kan ersätta bristfällig hygien på sjukhus
18. I växternas fotosyntes ingår
a) en oxidations-reduktionsreaktion
b) en ljusreaktion som förbrukar koldioxid
c) en mörkerreaktion som förbrukar vatten och koldioxid
d) en mörkerreaktion med glukos som slutprodukt
19. Cellmembranet
a) består främst av enkla organiska molekyler uppbyggda av väte, kol och syre
b) släpper igenom små och laddade molekyler från en högre koncentration
mot en lägre
c) förhindrar gaser att tränga in i eller ut ur cellerna
d) kan släppa igenom vatten från en svagare till en starkare lösning
20. I det endoplasmatiska nätverket
a) sitter mitokondrier fästa
b) framställs och modifieras proteiner
c) uppträder samma strukturella drag som i cellmembranet
d) framställs lipider
21. Eukaryota celler
a) är till sin diameter ungefär 10 gånger större än prokaryota celler
b) är en struktur som kännetecknar t.ex. arkéer, alger, svampar och växter
c innehåller gener som kan befinna sig i kromosomer, kloroplaster och/eller
mitokondrier
d innehåller en cellkärna som omges av ett enskiktat kärnmembran
22. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Virus har mitokondrier
b) Cyanobakterier har mitokondrier
c) Inuti kloroplasterna finns det bakterier
d) Kloroplasterna har sannolikt utvecklats ur bakterier
23. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) En population är ett organismsamhälle som lever inom ett bestämt område
b) I naturen hämmar miljöns motstånd populationens tillväxthastighet när
populationstätheten tilltar
c) En populations täthet kan bara tillfälligt överskrida miljöns bärförmåga
d) Förändringar i miljön förorsakar bara mindre variationer i populationernas
storlek
24. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Av glukos kan växterna framställa stärkelse, fett, cellulosa, koldioxid och
vatten
b) En sackarosmolekyl består av två glukosmolekyler
c) Glykogen är en sockrad gen
d) I stärkelse ingår fruktos
25. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Vid mjölksyre- och alkoholjäsning uppstår det som en mellanprodukt
pyruvat
b) Mjölksyrejäsning förekommer bara hos mjölksyrebakterier
c) Vid syrebrist upphör muskelcellernas energiförsörjning
d) Alkoholjäsning förekommer bara hos jästsvampar
26. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Osmos kräver ett semipermeabelt (halvgenomträngligt) membran
b) Vid osmos rör sig vattnet alltid från den starkare mot den svagare lösningen
c) För osmos behövs energi producerad av cellerna
d) Genom osmos rör sig vatten från rotcellerna till marken om lösningen i
marken är mer koncentrerad än den inuti cellerna
27. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Det amylas som spjälkar kolhydrater utsöndras i magsäcken
b) Den gallvätska som utsöndras av levern behövs för nedbrytning av proteiner
c) Bukspottkörteln producerar K-vitamin för tjocktarmens bakterier
d) I tjocktarmen upptas vatten i blodomloppet
28. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Bilirubin är en avfallsprodukt som bildas när vita blodkroppar bryts ner och
avsöndras i urinen
b) Då levern bryter ner giftiga föreningar avgår en del av produkterna genom
tarmkanalen
c) Levern framställer inte kolesterol
d) Verksamheten i levern skapar värme
29. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Utan UV-strålning och kolesterol kan människan inte producera D-vitamin
b) Vid rakitis upptar kroppen alltför mycket kalcium från tarmkanalen
c) Det ingår inte kolesterol i människans cellmembran
d) Det D-vitamin som påverkar ämnesomsättningen uppkommer inte förrän i
levern och njurarna
30. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt/rätta?
a) Genom nitrifikation uppstår salpetersyra och därmed sura nedfall
b) Den begränsade tillgången på fosfor hämmar allmänt växternas tillväxt både
på land och i sjöar
c) Den största kväve- och fosforbelastningen härrör från fjärrnedfall
d) Eutrofieringen är ett problem i både Östersjön och Finlands sjöar
Download