Kunskapsteori och ontologi

advertisement
1900-talet
Kunskapsteori och ontologi
Bakgrund
• Analytiska och fenomenologiska inriktningar
• Vetenskaplig ambition
• Idéhistorisk kontinuitet och förändring
• - positivismen (Comte)
• - ”existentialismen” (Kierkegaard)
Logisk positivism
• Syntes: klassisk empirism och formell logik; att bekräfta
kunskapen; att förstärka påståenden om verkligheten
• Russels atomism: relationen mellan verklighet och
språk —en-till-en (enkla, avgränsade fakta—enkla
avgränsade uttryck)
• Kognitiv meningsfulla satser
• Värdeomdömen, frågor, poetiska formuleringar, etc.
Logisk positivism
• Kunskapsmässigt meningsfulla påståenden:
• - inom formalvetenskapen (logik, matematik)
• - inom erfarenhetsvetenskaperna (fysik, etc)
• Metafysik, etik, teologi
• Wien kretsen: verifierbarhetskriteriet
• Nyansering av metafysiska påståenden—spelar
en viktig roll i vårt liv
• Politisk engagemang
Analytisk filosofi
•
•
•
•
Karl Popper: falsifierbarhetskriteriet
”Kritisk rationalism”
Kritik av den induktiva metoden
Den deduktiva testmetoden: hypoteser testas
empiriskt först när de lagts fram
• The Logic of Scientific Discovery (1934)
• - ”context of discovery” (kan variera)
• - ”context of justification” (falsifierbarhet)
Paradigmskifte
• Thomas Kuhn: vetenskapshistoriskt perspektiv
• Normal vetenskap—vetenskapliga revolutioner
• Paradigm—paradigmskifte (inkomensurabilitet)
• Relativism?
Fenomenologi
• ”Läran om fenomenen”: att beskriva händelser
såsom de framträder.
• Edmund Husserl: filosofi som sträng vetenskap
• Kritik av empirismen: begreppet ”erfarenhet”
utvidgas (logisk insikt, m m)
• Medvetandet—riktat—intentionalitet—
medvetandeakten och objektet
• Kunskap—eidetisk reduktion/epochéinsikt
• Idealism?
Fenomenologi/Existentialism
• Martin Heiddeger
• ”Varat”—”intet”—”att bli till”
• Återgång till försokratikerna (kritik av
platonismen och post-sokratikerna)
Existentialismen
• ”Existensen föregår essensen” (jf aristotelisk
thomism)
• Sartre: friheten—meningskonstituerande
• Val (jf Kierkegaard)—att konstituera väsendet
• Annars: att leva i ”mauvais fois”/”ond tro”
• Engagemang
Existentialismen
• Simon de Beauvoir
• ”Man kommer inte till världen som kvinna,
man blir det”.
• Kritik av den biologiska determinismen
• Engagemang
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards