DEL 2, BIOLOGIFRÅGOR, maximum 15 poäng (besvaras på den

DEL 2, BIOLOGIFRÅGOR,
maximum 15 poäng (besvaras på den gula svarsblanketten)
I varje punkt (16-30) är ett eller två av fyra givna alternativ rätt. Man får ett poäng om punkten är helt rätt
besvarad. Felaktiga svar ger inte minuspoäng. Välj det/de rätta alternativet av de nedanstående
påståendena.
16. Vilket/vilka av de följande påståendena är rätt?
a) Endast svampar producerar sporer.
b) Svamparna tillhör växtriket.
c) Mögel och jäst representerar eukaryota urdjur.
d) Svamphyfer kan bilda fruktkroppar, dvs. svampar.
17. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Grundareffekten förklarar förekomsten av sällsynta ärftliga sjukdomar hos finnarna.
b) Variation som förorsakas av miljön är ärftlig.
c) Alleler är olika former av samma gen som kodar en viss egenskap.
d) Genmutationer ökar den genetiska variationen endast i populationer som förökar sig könlöst.
18. Vilken eller vilka av nedanstående mikrobiella tillämpningar kräver syrefria förhållanden?
a) Användning av bagerijäst för att jäsa deg.
b) Alkoholjäsning med jäst vid tillverkning av öl och vin.
c) Produktion av biogas med hjälp av rötningsbakterier
d) Kompostering av köksavfall.
19. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Växternas blad ser gröna ut för att kloroplasterna bäst absorberar den gröna våglängden.
b) Växterna tar genom fotosyntesen tillvara 1-2% av den solstrålning som når jorden.
c) Kloroplaster förekommer endast i växternas blad.
d) Fenomenet osmos förklarar vattnets transport från jordmånen till rötternas celler.
20. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Proteiner består av 64 olika aminosyror.
b) I celler med cellkärna sker proteinsyntesen på mitokondriernas yta.
c) Djur får de aminosyror som behövs för proteinsyntesen ur proteinhaltig föda.
d) Under proteinsyntesen avlägsnar sig DNA:t och generna ur de eukaryota cellernas kärna.
21. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Vid kodominant nedärvning producerar en heterozygots bägge alleler sin egen genprodukt i
organismen.
b) Vid kodominant nedärvning är heterozygotens fenotyp är ett mellanting av de olika allelerna.
c) Om det i genomet förekommer en letalallel i dubbel uppsättning så är djuret livsdugligt.
d) Människans AB blodgrupp är ett exempel på intermediär nedärvning.
22. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Atmosfären innehåller mycket kväve (N2), 78%, och är därför lätt tillgängligt för organismerna.
b) Kväve förekommer endast i några av cellens proteiner.
c) Växterna upptar det kväve de behöver för sin tillväxt antingen i form av ammonium- eller nitratjoner.
d) Baljväxter kan utföra biologisk kvävefixering i symbios med kvävefixerande bakterier.
23. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Djurens hår och fjädrar ger inget skydd alls mot UV-strålning.
b) I cellerna förekommer det reparationsmekanismer, som kan reparera de mutationer som UVstrålningen förorsakar.
c) Ozonlagrets uttunning i stratosfären ökar UV-C-strålningen.
d) Långvågig UV-A-strålning är den skadligaste formen av UV-strålning.
24 Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Parasiten vinner på att värdorganismen dör snart efter att den blivit smittad.
b) Ingendera arten vinner på kommensialism, dvs. ett "bordsgranne förhållande"
1
c) Rovdjur är, vad gäller närings- och energiupptag, heterotrofa organismer.
d) Om två arter har väldigt likartade ekologiska nischer, kan följden bli undanträngande konkurrens.
25. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Enzymets effekt förhindras då en inhibitor i stället för ett substrat binds vid enzymets aktiva
centrum.
b) Enzymer minskar den mängd energi cellen behöver för att sätta igång en kemisk reaktion.
c) Enzymerna börjar denatureras, dvs. förlora sin struktur då människans temperatur sjunker under
35˚C.
d) Enzymerna fungerar inte, om förutom substratet en kofaktor binds vid enzymets proteindel.
26. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Matens smakförnimmelse beror enbart på funktionen i tungans smaksinnesceller.
b) Sinnescellerna registrerar alla yttre impulser som når människans kropp.
c) Med undantag för smärta vänjer sig de övriga sinnena på en fortgående retning.
d) Näthinnan har flera tappceller som fungerar i klart ljus än stavceller som fungerar i svagt ljus.
27. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Mängden hormoner i blodet hålls på rätt nivå genom feedback-reglering.
b) Vattenlösliga hormoner diffunderar direkt från blodet genom cellmembranen in i cellerna.
c) De hormoner hypothalamus utsöndrar styr hypofysens hormonverksamhet.
d) Köns- och sköldkörtelhormonerna är vattenlösliga.
28. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Blodet som kommer till lalveolerna innehåller mindre koldioxid än luften i lungblåsorna.
b) Ett tätt nätverk av kapillärer omger utsidan av de 300 milj. alveoler som finns i lungorna.
c) De röda blodkropparna transporterar syre till Golgi-apparaten i vävnadernas celler, där cellandningen
sker.
d) Andningscentret får uppgifter om lungornas utvidgningstillstånd samt blodets syrehalt och pH.
29. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
a) Utvecklingsgenerna som styr människans individutveckling avviker från de övriga ryggradsdjurens.
b) När människofostret är 8 veckor gammalt har alla dess organ bildats.
c) Individutvecklingen som börjar med befruktingen består av embryo-, gastrula- och fosterstadierna.
d) Genom placentan kan endast de för det växande fostret nödvändiga ämnena passera från modern.
30. Vilket eller vilka av följande påståenden är rätt?
Eukaryota organismer
a) Genvariationen mellan individer är större än variationen på repeterade sekvenser utanför generna.
b) Alla gener i cellerna är hela tiden aktiva.
c) Största delen av allt DNA innehåller genetisk information.
d) DNA:s repeterade sekvenser används vid identifikation av individer.
2