Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15

Allmänmedicin innefattande allmän
och speciell farmakologi, 15
högskolepoäng
Provmoment:
Ladokkod:
62DA01(version3)
Tentamen ges för:
DSK 06 + fristående
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid: 9.30-12.30
2012 12 15
Hjälpmedel: Inga
Totalt antal poäng på tentamen:
Allmän farmakologi + Speciell farmakologi, 21 p på
respektive tentamen
För att få respektive betyg krävs:
tentamen
Godkänd 14 poäng Väl Godkänd 17 poäng, på respektive
Allmänna anvisningar:
På varje multiple choice fråga (flervalsfråga) kan ett eller flera
rätta svar vara rätt.
För att få full poäng (2p) krävs helt rätt svar.
För att få delpoäng (1p) krävs 50 % rätt, O poäng vid endast ett
eller inget rätt.
Markera rätt(a) svaren tydligt.
Telefon kl 9.30-10.00 Lise-Lott Berg 073 6483559, Annikki Jonsson 033 4354718
Tentamen nr 3 lördag 15/12 kl 9.30-12.30 DSK HT 2012
Allmän farmakologi
1. Farmakologi kan delas in i två undergrupper, farmakodynamik och
farmakokinetik.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer för dessa två grupper? (2p)
A. Farmakodynamik beskriver hur ett läkemedel påverkar kroppen.
B. Farmakodynamik beskriver hur kroppen påverkar läkemedlets omsättning.
C. Absorption, distribution och elimination är viktiga processer inom farmakokinetik.
D. Genom att studera en graf där man avsatt ett läkemedels koncentration över tid så
kan man få en uppfattning om ett läkemedels farmakokinetik.
2. Vid utvecklingen av ett läkemedel så krävs det att man testar läkemedlet på
människor innan det kan börja säljas.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer när det gäller utvecklingen av
läkemedel? (2p)
A. Ett läkemedel måste godkännas av läkemedelsmyndigheten i Sverige eller i EU för
att få marknadsföras.
B. Fas I studier utförs på ett begränsat antal friska friviliga.
C. Det är inte längre nödvändigt att utföra djurförsök för att få ett läkemedel godkänt.
D. Fas IV studier genomförs efter att läkemedlet har släppts ut på marknaden.
3. Ett läkemedel kan absorberas över ett tarmmembran på två olika sätt. Detta sker
antingen via passiv diffusion eller via en aktiv transportmekanism.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer när det gäller passiv diffusion? (2p)
A. Passiv diffusion underlättas av en liten molekylstorlek.
B. Drivs av en skillnad i koncentration över membranet så att absorptionen sker.
C. Absorptionen kan påverkas av andra ämnen, t ex samtidigt födointag.
D. Absorption sker via passiv diffusion för de flesta läkemedel.
4. Distributionsvolym är ett mått som används för att beskriva hur ett läkemedel
distribueras i kroppen.
Vilket/vilka påståenden stämmer för ett läkemedel som har en hög
distributionsvolym? (2p)
A. Läkemedlet har troligen mer fettlösliga egenskaper än vattenlösliga.
B. Det mesta av läkemedlet finns ute i kroppens vävnader.
C. Läkemedlet har förutsättningar för att ha en långhalveringstid.
D. Svårt att avlägsna från kroppen vid tex en överdosering.
5. Ett läkemedels halveringstid är ett praktiskt användbart begrepp.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer när det gäller begreppet
halveringstid? (2p)
A. Halveringstiden styrs av läkemedlets biotillgänglighet och clearance.
B. Genom halveringstiden så kan man få en uppfattning om hur lång tid det tar för att
ett läkemedel skall försvinna från kroppen.
C. Halveringstiden ger en vägledning hur lång tid det tar innan man når
jämviktskoncentration.
D. Halveringstiden styr vanligen hur ofta man behöver dosera ett läkemedel.
6. Läkemedel elimineras huvudsakligen via lever och njurar. Vilket organ som står
för eliminationen styrs bland annat av läkemedlets fett- resp vattenlöslighet.
Vilket/vilka av nedanstående påståenden stämmer? (2p)
A. En Fas-2 reaktion i levern gör ett fettlösligt läkemedel så pass vattenlösligt så att
det går att eliminera via njurar eller galla.
B. En pro-drug är ett läkemedel som är så fettlösligt att det måste metaboliseras för att
kunna elimineras.
C. Vattenlösliga läkemedel kan oftast elimineras oförändrat via njurarna.
D. En Fas 1 reaktion gör läkemedlet mer fettlösligt.
7. Ett läkemedel kan fungera som en ligand till en receptor och påverka den genom
att ha en agonistisk eller antagonistisk verkan.
Vilka/vilket påståenden stämmer när det gäller agonister och antagonister? (2p)
A. En antagonist har affinitet till en receptor och ger en full egeneffekt.
B. En icke kompetitiv antagonist binder inte till samma bindningställe som agonisten.
C. En partiell agonist har affinitet till en receptor och ger en full egeneffekt.
D. En full agonist binder alltid irreversibelt till en receptor.
8. Östrogen är ett exempel på ett läkemedel som genomgår enterohepatisk
cirkulation.
a) vad menas med enterohepatisk cirkulation?
b) hur kan denna process störas/påverkas av andra medel?
(4p)
Svar:
a)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
9. Vad menas med lokal, respektive systemisk administrering av läkemedel? (2p)
Svar:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
10. I FASS finns ett klassifikationssystem för interaktioner. Vad innebär
beteckningen C4? Vilket påstående stämmer? (1p)
A.
C: Interaktionen kan kräva dosanpassning.
4: Interaktionen är dokumenterad i kontrollerade studier på relevant
patientmaterial.
B.
C: Interaktionens kliniska betydelse är ännu ej fastställd.
4: Interaktionen är väl dokumenterad på friska frivilliga och/eller i pilotstudier
på patienter.
C.
C: Kombinationen bör undvikas.
4: Interaktionen är otillräckligt dokumenterad.
D.
C: Plasmaproteinbindning.
4: Interaktionen har sannolikt ingen betydelse.
Max poäng 21
Godkänd 14 poäng
Väl Godkänd 17 poäng
Lycka Till!
Speciell farmakologi
1. Parietalcellen har en central roll i regleringen av saltsyrahalten i magsäcken.
Parietalcellen står under kontroll av flera reglerande hormoner och
signalsubstanser. Ge exempel på en kroppsegen substans som stimulerar och en
som hämmar saltsyraproduktionen. (2p)
Svar:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2. Vid utsättning av protonpumpshämmare kan man drabbas av ”rebound
hypersekretion”.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer för rebound hypersekretion? (2p)
A. Genom nedtrappning av läkemedlet kan detta undvikas.
B. För protonpumpshämmare uppkommer rebound hypersekretion omedelbart efter
utsättning.
C. Kan förekomma också för H2-receptorantagonister.
D. När behandling med antacida avslutas kan rebound hypersekretion uppstå.
3. Ibuprofen är ett vanligt förekommande NSAID/COX-hämmare som ingår i
förskrivningsrätten.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer för ibuprofen? (2p)
A. Ibuprofen påverkar cyklooxygenas (COX) reversibelt.
B. Har endast en mild antiinflammatorisk effekt.
C. Skall undvika att ges till patienter med hjärtsvikt.
D. Påverkar endast COX-2.
4. Paracetamol är ett vanligt läkemedel för behandling av olika smärttillstånd.
Vilka/vilket påstående stämmer för paracetamol? (2p)
A. Har goda analgetiska, antiinflammatoriska och antipyretiska egenskaper.
B. Tolereras väl vid terapeutiska doser.
C. Stor risk för allvarlig leverskada vid överdosering.
D. Maxdos är 8 tabletter på 500 mg per dag.
5. Ett av de vanligaste läkemedlen som man använder mot förstoppning är laktulos.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer? (2p)
A. Laktulos tillhör gruppen bulkmedel.
B. Gasbesvär är en vanlig biverkan.
C. Osmotiskt verkande medel och bulkmedel verkar huvudsakligen genom att öka
tarmvolymen.
D. Laktulos tillhör gruppen osmotiskt verkande medel.
6. Nasala steroider är ett behandlingsalternativ vid allergisk rinit.
Vilka/vilket påstående stämmer för denna preparatgrupp som används vid
denna indikation. (2p)
A. Ger en mycket snabb effekt på allergiska symptom, ffa nästäppa.
B. Ökad dosering initialt.
C. Har god effekt på rinnsnuva.
D. Minskar antal inflammatoriska celler på platsen för inflammationen.
7. Perorala antihistaminer såsom Tavegyl och Loratadin har flera olika
användningsområden.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer när det gäller perorala
antihistaminer? (2p)
A. Effekten kommer vanligtvis inom 1 timma.
B. Alla antihistaminer passerar blod-hjärn barriären.
C. Alla antihistaminer är receptfria.
D. Trötthet är en vanlig biverkan för perorala antihistaminer.
8. Vad menas med rinitis medicamentosa? Ange ett exempel på preparat som kan
ge upphov till denna åkomma: (3p)
Svar:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
9. Läkemedel som ges på huden brukar delas in efter deras konsistens. De
vanligaste topikala beredningsformerna är salva respektive kräm:
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer? (2p)
A. En kräm är mer lättarbetad och kladdar mindre än en salva.
B. En salvbas består vanligen av tre huvudkomponenter, olja, vatten och
emulgeringsmedel.
C. En salva och en kräm har en hållbarhet på sex månader efter öppnande om inget
annat står i bipacksedeln/förpackningen.
D. En salva som innehåller samma mängd av en viss sorts glukokortikoid ger ofta
bättre effekt än motsvarande kräm.
10. Malin Andersson har en flicka på 6 år som har problem med torr hud i samband
med eksembehandling. Hon har blivit rekommenderad att använda
mjukgörande ofta för att hålla eksemet i schack. Malin frågar om hon kan
använda samma kräm som hon själv använder. Hon använder Fenuril sedan
länge (Karbamid + koksalt). Du är tveksam till detta.
Varför tvekar du? Finns det någon mjukgörare som passar barn? (2p)
Svar:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Max poäng 21
Godkänd 14 poäng
Väl Godkänd 17 poäng
Lycka Till!