Ny underhållsfri lösning för svavelväteproblem framtagen av Xylem

advertisement
PRESSMEDDELANDE FRÅN XYLEM
Ny underhållsfri lösning för svavelväteproblem framtagen av
Xylem
Xylem lanserar en helt ny, patenterad lösning för reducering av svavelväte kallad Odomin! Alla
som sysslar med avloppsvatten vet att olägenheter uppstår vid långa uppehållstider innan
avloppet kommer till reningsverket för behandling och rening. I dessa fall uppstår giftigt och
korrosivt svavelväte som bland annat innebär allvarliga arbetsmiljöproblem och luktproblem för
närboende.
För att tillgodose behovet av kostnadsfri svavelvätereducering har nu Odomin utvecklats av Xylem. Svavelreuceraren Odomin
kommer primärt användas före samlingsstationer för pumpstationsområden för att reducera halten av svavelväte. Odomin sänker
svavelvätehalten med minst 10 gånger och ger dessutom en kraftigt förbättrad arbetsmiljö för driftpersonalen som slipper utsättas
för skadliga halter av svavelväte.
Odomin kräver minimalt med underhåll till skillnad mot konventionella lösningar där behov av tillsättande av dyra kemikalier
samt frekvent underhåll krävs.
Principskissen för Odomin ser ut som ovan. Man placerar Odomin svavelvätereduceringstank före den ”vanliga” konventionella pumpstationen t ex vid en
samlingsstation för ett pumpstationsområde. Därigenom reduceras svavelvätenivåerna minst 10ggr innan pumpstationen, men ofta mer (tex från 250ppm till
25ppm).
Om Xylem
Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten
för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder
genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens
mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder
dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet
av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.
Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom
vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen. För mer information, besök oss på
www.xyleminc.com/se
Download