Utredande text – Preventivmedel KLAR

advertisement
”Det är inte normalt för tjejer att köpa kondomer”
1. Syfte och frågeställning
kondomer. Anledningen till att de väljer att
Tonårsgraviditeter är ett utbrett problem i
sälja kondomer är att de är en viktig
Nicaragua och på kvinnosjukhuset Bertha
inkomstkälla. I de butiker som inte säljer
Calderón i Managua är 4 av 10 av de
kondomer kunde vi få förklaringen att ”nej,
födande kvinnorna tonåringar under 15 år.
jag går i kyrkan”. De butiker som säljer
Många av dessa fall sägs bero på sexuella
kondomer berättade för oss att det
övergrepp (Roxana Ortiz och Lisa Hanson,
framförallt är killar i åldern 18-25 år som
2008-07-15), men också bristande kunskap
köper preventivmedlet. Tjejer kommer
om preventivmedel (Anna Knöfel
mycket sällan och köper kondomer. Om de
Magnusson, 2009, s.13).
gör det stämplas de som prostituerade eller
som otrogna. ”Det är inte normalt för tjejer
I Nicaragua kan man köpa preventivmedel i
att köpa kondomer” säger José Ramón
mataffären, på apoteket, i kiosker. Man kan
Moreno Mendoza 49 år, som äger en av
även få preventivmedel gratis på
butikerna. 23-åriga Hermis Abel Gutienez
vårdcentralen. Trots detta är användningen
Vonegas, en invånare i området, sa att
liten. Med tanke på detta och det faktum att
kvinnor som köper kondomer får "för
tonårsgraviditeter är så pass vanligt tyckte vi
mycket färg" – ett dåligt rykte, eftersom det
att det också var intressant att undersöka
betyder att de har sex utanför äktenskapet.
användningen av och attityder kring
preventivmedel. Vår frågeställning är: Hur
Många tycker också att det är pinsamt att
ser användandet av och attityderna kring
köpa preventivmedel. Det kan hända att en
preventivmedel ut?
man som ska köpa kondomer känner sig
tvungen att viska på grund av rädsla för att
2. Avhandling
folk skall se vad han köper eftersom det kan
För att kartlägga användandet av
skapa otrohetsrykten, säger kioskägaren José
preventivmedel i vårt område Oscar Gámez
säger. ”En man skulle bara använda kondom
II pratade vi med kioskägare i området,
med en prostituerad, inte med sin fru”, säger
sköterskor på vårdcentralen och en
han. Dessutom är användandet av
apotekare. I tre av de tio kiosker vi besökte
preventivmedel en ekonomisk fråga – att
säljs preventivmedel, men då endast
köpa en kondom i Nicaragua kostar lika
mycket som att åka buss. I Sverige är det
Perez Amador (översjuksköterska). Hon
inget problem att ha råd med preventivmedel
berättade att det är vanligt att kvinnor
innan man är 23 år då man får p-piller
använder preventivmedel utan mannens
subventionerat, och kondomer delas ut gratis
vetskap, ofta för att undvika graviditet när de
på ungdomsmottagningar. I Nicaragua kan
redan fött flera barn. Ett enkelt sätt att göra
man få gratis preventivmedel hos
detta i smyg är att ta en p-injektion gratis på
organisationen Xilonem (se texten om
vårdcentralen, de räcker i antingen en eller
sexualutbildning) och på vårdcentralen. På
tre månader.
vårdcentralen är det ofta flera timmars kö,
vilket resulterar i att folk väljer bort detta
Användandet av p-piller är dock begränsat
alternativ. (Ivania Rivera, boende i Estelí).
till inomäktenskapliga relationer. Eftersom
det hos tjejer finns en rädsla att någon skulle
I en relation i Nicaragua är det vanligt att det
få reda på att de hade sex innan äktenskapet
är mannen som har mest att säga till om när
om de förvarade p-piller hemma hos sig eller
det gäller såväl skydd vid samlag som andra
köpte p-piller på ett apotek. Eftersom tjejer
regler i hushållet (Hermis Abel Gutienez
som har sex innan äktenskapet döms hårt av
Vonegas, boende i Oscar Gámez). Under en
omgivningen vågar de inte förvara
intervju med Xilonem fick vi veta att det är
exempelvis p-piller i sitt rum, eller köpa dem
vanligare att kvinnor tar initiativet till att
offentligt. ”Om en mor skulle hitta p-piller
använda preventivmedel eftersom hon ofta
hos sin dotter skulle hon döda henne” säger
får ta allt ansvar vid en eventuell graviditet.
Nereyda Castillo Palacios (grundare och
Hermis Abel Gutienez Vonegas berättar
organisatör på Xilonem). Men trots att det är
även att män som har sex utanför
relativt legitimt för gifta par att använda
äktenskapet kan lämna kvinnan om hon blir
preventivmedel för att begränsa antalet barn,
gravid om han inte vill ta ansvar för att
finns, som José (butiksägare i Oscar Gámez
barnet och kvinnan ska klara sig själv. Det
II) berättade för oss, en del problem med
ställs inte heller några krav från samhället på
misstänksamhet mot gifta män som köper
att han skall ta något ansvar vid en eventuell
kondomer. En mans status avgörs inte bara
graviditet.
av hans kvinnoerövringar, som enligt
National Encyklopedin (Machismo, 2011-
På vårdcentralen pratade vi med Lic. Eda
02-24) är en del i definitionen av machsimo,
utan också hur fertil han själv och hans
tre gånger i veckan när de haft oskyddat sex.
kvinna är. Eftersom fertilitet generellt sett
De vågar inte köpa preventivmedel utan
ger status i samhället, kan även detta vara ett
använder istället dagen-efter-piller som
skäl att välja bort att använda
preventivmetod. Apoteket är det enda stället
preventivmedel, berättar Manuel de Jesus
där kvinnor kan få tag i dagen-efter-piller
Seillais (boende i Oscar Gámez II).
eftersom hälsovårdscentralen inte vill dela ut
dem. Lic. Eda Perez Amador säger att
Kvinnan förväntas att inte ha sex innan
hälsovårdscentralen generellt är
äktenskapet – därför kan hon inte köpa
misstänksamma mot pillren sedan det
preventivmedel innan hon är gift. När hon
förekommit fall där flickor fått barn trots att
väl är gift får hon inte ”ligga runt” – hon
de tagit pillren. Ana Cecilia López
klassas som ”hora” om hon köper
Hernández berättar också att många, trots att
preventivmedel. En stor del av kvinnans
det inte stämmer, tror att dagen-efter-piller
identitet blir som sagt i och med giftermålet
är illegalt eftersom det enligt katolska
att vara mamma och att föda barn – det finns
kyrkan är en synd att använda dem. Enligt
då inte heller något utrymme för kvinnan att
kyrkan har användningen av dagen-efter-
köpa preventivmedel. Alltså kan en kvinna
piller samma effekt som en abort – ett redan
aldrig under sin livstid köpa kondomer utan
existerande liv dödas.
att gå utanför normen för vad en bra och
riktig kvinna är. Denna idealbild stärks och
Jens Klitgaard (redaktör på UMO,
hålls vid liv i och med att bilden delas av
ungdomsmottagningens hemsida) skriver på
både katolska kyrkan med sitt starka
hemsidan, att kondom och andra
inflytande och av den traditionella
preventivmedel är ett viktigt medel för att
machismokulturen. Rädslan för att köpa
undvika oönskade graviditeter. Att använda
kondomer och få dåligt rykte leder för
preventivmedel visar att man bryr sig om sin
många kvinnor till graviditet vid ung ålder
partner och att det blir lättare att njuta av sex
eller en risk att drabbas av könssjukdomar.
om man slipper oroa sig för graviditet och
könssjukdomar, som enligt Edgar Antonio
Apotekaren Ana Cecilia López Hernández
Perez Rodriguez (Ansvarig för frågor om
som vi pratade med berättade att det finns
sexuella rättigheter på Xilonem) är ett utbrett
tjejer som köper dagen-efter-piller upp till
problem i Nicaragua, precis som i Sverige.
sektorn som har de lägsta lönerna. Detta
Enligt svenska RFSU (Riksförbundet för
håller tillbaka landets ekonomi då en stor
sexuell upplysning) bör varje skola erbjuda
samhällsgrupp inte har möjlighet att bidra
en sexualundervisning som tar upp genus,
till den ekonomiska utvecklingen (Roxana
relationer och ger information om
Ortiz, 2008-07-15).
preventivmedel (Hans Olsson, 2010-01-27).
Sexualundervisningen i Nicaragua är dock
Tonårsgraviditeter ses som ett stort problem
mycket bristfällig och ger läraren lösa tyglar
i Nicaragua, men i nuläget jobbar regeringen
vilket medför att de ungas kunskap varierar
inte i förebyggande syfte utan endast med att
mycket från skola till skola (Amayda Huele
hjälpa dem som redan har blivit gravida. Det
Pérez, lärare). Detta ser både Xilonem och
finns ett speciellt program som går ut på att
den katolska prästen Ricardo Sivénes som
lära nyblivna mammor olika enklare yrken
ett problem. Sivénes säger att någon måste
som att laga mat och sy så att de skall kunna
undervisa ungdomar om sex men att han inte
försörja sig, berättar Oscar Gámez II:s CPC-
vet vem som skulle kunna göra det – kyrkan
ledare Fabian Castillo. Sjukdomen Hiv/aids
är ju principiellt mot preventivmedel och
är också något som i samhället ses som ett
kan därför inte heller ställa sig bakom att
allvarligt problem, men hur detta ska
skolorna pratar om det.
åtgärdas tas enligt Xilonem aldrig upp
djupare än på ett samhälleligt plan. Det är
Enligt en artikel Roxana Ortiz skrivit för
Svalorna Latinamerika (2008-07-15) hoppar
många ungdomar i Nicaragua av skolan
tidigt, i dagsläget är det många flickor som
inte fullföljer sina studier på grund av
uteslutet att på regeringsplan prata om de
positiva effekter preventivmedelsanvändning
kan ha. Detta på grund av den katolska
kyrkans starka inflytande, både i politiken
och på samhällsnormerna.
graviditet. 30 % av de tjejer som hoppar av
skolan gör det på grund av att de blir med
Som Stefan de Vylder påpekar i sin bok
barn. Trots att de har möjligheten att
”Utvecklingens drivkrafter, om fattigdom,
fortsätta sina studier senare i livet finns
rikedom och rättvisa i världen” (2006) är
bidrar graviditeten till att det för många kan
mänskligt kapital, det vill säga ”kunskaper
vara svårt att ta den chansen. Istället får de ta
och färdigheter som gör att människan
första bästa jobb, ofta inom den informella
förmår utnyttja naturen och tekniken till att
producera varor och tjänster” (de Vylder,
bara använder utanför äktenskapet.
s.13) en av de aspekter som krävs för att
utveckla ett land, både mänskligt och
Skolan erbjuder en mycket bristfällig och
ekonomiskt. Men för att få människor att
ojämn sexualundervisning som inte alltid tar
använda preventivmedel behövs inte bara
upp preventivmedel. Unga nicaraguaners
upplysning om att det har en viktig roll i
bristande kunskap om preventivmedel leder
bekämpandet av könssjukdomar som
som sagt till fortsatt spridning av
hiv/aids och att tidiga graviditeter leder till
könssjukdomar och tidiga graviditeter. Trots
problem för såväl individen som samhället.
de uppenbara brister både Xilonem och den
För att lyckas genomföra en reell förändring
katolska prästen Ricardo Sivénes såg i
i människors beteende behövs ett
sexualundervisningen, är detta inget som
ifrågasättande av de rådande normerna.
uppmärksammas av regeringen. Att staten
inte jobbar förebyggande mot
3. Sammanfattning och Slutsats
tonårsgraviditeter kan bero på att de har ett
Preventivmedel används inte i speciellt stor
inofficiellt samarbete med den katolska
utsträckning i Nicaragua, detta beror på
kyrkan. Kyrkan är emot preventivmedel och
såväl samhälliga ideal som att många inte
det är därför svårt för staten att förespråka
har tillräckligt mycket kunskap om
och undervisa om sådant då detta skulle
preventivmedel.
riskera relationen med kyrkan och därmed
Det kan vara svårt för människor att ta till
makten.
sig argument om fördelarna med
kondomanvändning då ämnet är så
Den nuvarande synen på preventivmedel är
tabubelagt. Även om man insett värdet av att
starkt grundad i både den katolska kyrkan
använda kondom är det svårt att köpa dem
och i machismo. Denna ärvs vidare mellan
eftersom man är väl medveten om att risken
generationer och har även starkast inverkan
för att bli dömd av omgivningen är stor. Att
på unga. På grund av det tabu som gäller
konsumera preventivmedel blir speciellt
sexualitetsfrågor är det svårt för ungdomarna
svårt för kvinnor då en kvinna enligt både
att få information om preventivmedel, både
den kristna normen och machismo endast
hemifrån och från skolan. Det medför att
skall ha sex inom äktenskapet,
unga fortsätter att experimentera sexuellt.
preventivmedel ses allmänt som något man
Konsekvenserna blir att många unga kvinnor
fortsätter att bli gravida och att sexuellt
överförbara sjukdomar, vilket leder till ett
överförbara sjukdomar sprids.
friskare och mer arbetsförmöget folk. Men
de starka normer och ideal som både kvinnor
Eftersom preventivmedel förebygger både
och män förväntas leva upp till försvårar en
oönskade graviditeter och könssjukdomar är
förändring i riktning mot ett ökande
det en viktig faktor för att samhället skall
användande av preventivmedel. För att
utvecklas. Färre oönskade graviditeter i tidig
förändra detta krävs ett ifrågasättande av
ålder leder till en ekonomisk utveckling då
könsnormerna. Idag ges inte detta utrymme
fler medborgare får möjlighet att arbeta.
av varken religiösa ledare eller regeringen.
Samtidigt minskar spridningen av sexuellt
Källor:
Tryckta källor:
Anna Knöfel Magnusson, 2009, Globala Studier, Vad gör Sverige när EU sviker? Sexualitet,
rättigheter och bistånd, Forum Syd
Hans Olsson, 2010-01-27, Tio vanliga frågor från lärare, RFSU,
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Planera/Tio-vanliga-fragor-fran-larare/
Jens Klitgaard, UMO, Varför kondom? http://www.umo.se/Sex/Skydd-motkonssjukdomar/Kondom/Varfor-kondom1/
Lisa Hanson och Roxana Ortiz, 2009, FAKTA: abort och preventivmedel i Nicaragua, Svalorna,
http://www.google.se/search?q=preventivmedel+nicaragua&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a, första träffen på google
National Encyklopedin, 2011-02-24, Machismo, http://www.ne.se/lang/machismo
Roxanna Ortiz, 2008-07-15, Må varken mamma eller gud få reda på detta,
http://www.latinamerika.nu/ma-varken-mamma-eller-gud-fa-reda-pa-detta
Stefan de Vylde, 2006, ”Utvecklingens drivkrafter, om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen”
Otryckta källor:
Amayda Huele Pérez, lärare i Convivencia y Civismo, 2011-01-27
Ana Cecilia López Hernández, apotekare, 2011-01-24
Edgar Antonio Perez Rodriguez, ansvarig för frågor om sexuella rättigheter på Xilonem, 201101-19
Fabian Castillo, ledare för CPC-kontoret i Oscar Gámez 2, 2011-01-21
Hermis Abel Gutienez, boende i Oscar Gámez 2, 2011-01-20
Ivania Rivera, boende i Estelí, 11-01-18
José Ramón Moreno Mendoza, butiksägare i Oscar Gámez, 2011-01-24
Lic. Eda Perez Amador, översjuksköterska på Vårdcentralen i Oscar Gámez II, 2011-01-24
Manuel de Jesus Seillais, boende i Oscar Gámez II, 2011-01-21
Nereyda Castillo Palacios, grundare på Xilonem, 2011-01-19
Ricardo Sivénes, präst i Katolska Kyrkan, 2011-01-25
Download