långvarigt nedsatt

advertisement
Försäkring vid sjukdom
och invaliditet
www.gu.se
Ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom
SJUKLÖN enligt SLL
Till dag 14
Förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare
SJUKPENNING enligt 24-28 kap. SFB
Från dag 15 till dag 365, i vissa fall längre
SAMORDNINGSREGLER
27 kap. 9 § SFB: Under den tid som sjuklön utgår är rätten
till sjukpenning upphävd
27 kap. 34 § SFB: Ingen sjukpenning om man får hel sjukeller aktivitetsersättning
www.gu.se
Sjuklön - SLL
1 § - arbetstagare har rätt till sjuklön = lön och andra
anställningsförmåner
2 § - lagen är huvudsakligen tvingande
3 § - sjuklön normalt från första anställningsdagen
4 § - sjukdom  nedsatt arbetsförmåga, SFB:s
sjukdomsbegrepp tillämpas
5 § - undantag vid brott eller lämnande av oriktig uppgift
www.gu.se
Sjuklön -SLL
6 § - karensdag, därefter ersättning med 80 % av
anställningsförmånerna (inget inkomsttak), högriskskydd
7 § - sjuklöneperioden 1 + 13 dagar,
återinsjuknanderegeln i tredje stycket
8 § - om sjukanmälan och krav på sjukintyg från läkare
(se även 10 a §)
27 § - forum: TR och AD
www.gu.se
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
SGI är beräkningsunderlag för sjukpenningen
SGI är den årliga inkomst i pengar som den försäkrade kan antas
komma att få för eget arbete (25 kap. 2 § SFB), dock max 7,5
basbelopp (25 kap. 5 § SFB)
För att SGI ska kunna fastställas krävs enligt 25 kap. 3 § SFB:
- försäkrad för arbetsbaserade förmåner, se 4 och 6 kap. SFB
- Inkomsten kommer från arbete i Sverige
- inkomsten kommer från arbete som kan antas vara minst 6
månader eller vara årligen återkommande
- inkomsten kan antas uppgå till minst 24 % av basbeloppet
www.gu.se
Rätten till sjukpenning
Rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med
minst en fjärdedel, 27 kap. 2 § SFB
SJUKDOM – ”onormalt kropps- eller själstillstånd som ej sammanhänger
med den normala livsprocessen”
Vid bedömningen av sjukdom ska bortses från arbetsmarknadsmässiga
etc. förhållanden, den s.k. renodlingen i sjukförsäkringen, 27 kap. 3 §
SFB
ARBETSFÖRMÅGA – administrativt avgörande från Försäkringskassan,
förmågan prövas i enlighet med rehabiliteringskedjan
www.gu.se
Sjukpenning; ersättningsnivåer och förmånstid
Sjukpenning lämnas på normalnivå eller fortsättningsnivå, 27 kap. 19 § SFB
Normalnivå: 80 % av SGI x 0,97 (28 kap. 7 § 1 p. SFB)
Fortsättningsnivå: 75 % av SGI x 0,97 (28 kap. 7 § 2 p. SFB)
Förmånstid för sjukpenning på normalnivån
- 364 dagar (27 kap. 21 § SFB)
- därefter om allvarlig sjukdom (27 kap. 23 § SFB)
Förmånstid för sjukpenning på fortsättningsnivån
- 550 dagar (27 kap. 24 § SFB)
- därefter om arbetsskada, intagen på sjukhus etc., förlust av
verklighetsuppfattningen, risk för allvarlig försämring av sjukdomen eller
oskäligt (27 kap. 24 a § SFB)
www.gu.se
Bedömning av arbetsförmågans nedsättning
Rehabiliteringskedjan
Förmågan att arbeta prövas :
- dag 1-90 mot det vanliga arbetet (27 kap. 46 § SFB)
- dag 91-180 mot annat arbete hos arbetsgivaren (27 kap. 47 § SFB)
- dag 181-365 mot sådant förvärvsarbete som är normalt
förekommande på arbetsmarknaden om det inte finns särskilda skäl
mot detta eller det i annat fall kan anses oskäligt (27 kap. 48 § SFB),
och
- från och med dag 366 mot sådant förvärvsarbete som är normalt
förekommande på arbetsmarknaden om det inte kan anses oskäligt
(27 kap. 49 § SFB).
www.gu.se
Ersättning för inkomstbortfall vid invaliditet
Regler i 32 – 37 kap. SFB
När en försäkrads arbetsförmåga är långvarigt nedsatt utgår
ersättning i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning, 33
kap. 2 § SB
SJUKERSÄTTNING
- Ålder 30 till 65 (33:16)
- Arbetsförmågan nedsatt med
minst en fjärdedel (33:5)
- Stadigvarande nedsatt
arbetsförmåga (33:6)
- Lämnas tills vidare (33:4)
AKTIVITETSERSÄTTNING
- Ålder 19 till 30 år (33:18)
- Arbetsförmågan nedsatt med
minst en fjärdedel (33:5)
- Arbetsförmågan nedsatt i minst
ett år (33:7)
- Lämnas för viss tid (33:4)
www.gu.se
Inkomstrelaterad ersättning vid invaliditet
Arbetsbaserad förmån
Rätt till inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning om
fastställts PGI, 34 kap. 2 § SFB
Den inkomstrelaterade ersättningen utges med 64 % av
antagandeinkomsten, 34 kap. 12 § SFB
Jämför sjukpenningen: 80 % av SGI
www.gu.se
Ersättning på garantinivå vid invaliditet
Bosättningsbaserad förmån
Rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning om den försäkrade saknas
inkomstrelaterad ersättning alt. den inkomstrelaterade
ersättningen understiger garantinivån, 35 kap. 2 § SFB
Hel sjukersättning på garantinivån utgår med 2,40 gånger
prisbasbeloppet, 35 kap. 18 § SFB
Aktivitetsersättning på garantinivån är åldersrelaterad, 35 kap.
19 § SFB
- 2,10 ggr pbb < 21 år
- 2,15 ggr pbb 21-23 år, etc.
www.gu.se
Download