Rehabiliterings-processen

advertisement
Rehabiliteringsprocessen
Om man blir sjuk
• Ersättningar (SFB, Sjuklönelagen, AB 28 §)
• Rehabilitering (SFB)
• Den arbetsrättsliga processen (LAS, AML)
• Det fackliga stödet
Avsiktsförklaring av parterna
19 augusti 2016
• Avsikten handlar om att utveckla och genomföra
åtgärder för att säkerställa ett förebyggande
arbetsmiljöarbete och i förlängningen ett friskt arbetsliv,
god arbetsmiljö, förbättrade rehabiliteringsinsatser och
snabbare och hållbar återgång i arbete för de som är
sjukskrivna.
Sjuklöneperiod
• Dag 1-14
• Dag 1 karensdag
• Återinsjuknanderegeln
• Högriskskydd
När har man rätt till sjuklön?
• När man ”på grund av sjukdom helt eller delvis saknar
arbetsförmåga i det ordinarie arbetet eller annat tillfälligt
arbete som arbetsgivaren erbjuder”. SFB
• ”Arbetstagare som inte kan arbeta på grund av sjukdom,
olycksfall eller arbetsskada har en avtalsenlig rätt till
ledighet så länge arbetsoförmågan finns kvar” AB 28
Hur styrker man detta?
• Genom en skriftlig försäkran (om arbetsgivaren begär
detta) I princip omedelbart enligt AB 28 § mom 3.
• Genom att fr.o.m. dag 8 lämna ett läkarintyg till
arbetsgivaren.
• Om det finns särskilda skäl (t.ex. upprepad
korttidsfrånvaro) kan arbetsgivaren begära läkarintyg
innan dag 8. At betalar intyget enligt AB.
Försäkran/Läkarintyg?
• Den anställde behöver inte redovisa diagnos o.d.
• Men den anställde skall i den skriftliga försäkran tala om
varför hon/han inte kan arbeta
• Tystnadsplikt för uppgifter man får reda på vid hantering
av sjukskrivningsärenden – straffansvar
Ersättning
Viktiga länkar
• Ersättningskollen
• Ändra uppgifter
• Extra ersättning
• Mer fakta
Om man blir sjuk
• Ersättningar (SFB, Sjuklönelagen, AB 28 §)
• Rehabilitering (SFB, AML)
• Den arbetsrättsliga processen (LAS, AML)
• Det fackliga stödet
Arbetsanpassning och rehabilitering
(AFS 1994:1)
• 4 § Arbetsgivaren skall fortlöpande ta reda på vilka behov av
åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland
arbetstagarna.
• 5 § Arbetsgivaren skall så tidigt som möjligt påbörja arbetet med
arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har
behov därav.
• 7 § Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten skall
organiseras så att den kan ske i samarbete med de enskilda
arbetstagare som berörs av åtgärderna samt med deras
företrädare i arbetsmiljöfrågor.
Vad säger då AML om arbetsanpassning?
• Arbetsgivaren ska fortlöpande anpassa arbetsmiljön i
förhållande till den enskilda arbetstagarens
förutsättningar bland annat genom:
-tekniska hjälpmedel
-förändringar i arbetsorganisationen/ arbetsfördelning
-arbetstider
• Och ena sidan vidsträckta skyldigheter för Ag men det finns åtskilliga
arbetsrättsliga begränsingar…
Arbetsrättsliga begränsningararbetsanpassning
• Arbetskamraterna får inte komma till skada (AD
1993:42)
• Arbetsgivaren behöver inte utvidga verksamheten genom
nya verksamhetsgrenar eller omorganisation (AD
2006:83)
Forts. Rehabkedjan och arbetsgivarens ansvar…
• Efter 180 dagars sjukdom; At prövas mot annat arbete på
arbetsmarknaden…
• Kan At försörja sig genom annat arbete - ingen
sjukpenning.
• DFA-kedjan. (Diagnos, funktion, aktivitet) Nu ställer
sjukförsäkringens regler högre krav på de medicinska
underlagen än tidigare.
Sjuklön enligt AB 28 § Mom. 9
• Ges till arbetstagare när FK beslutat dra in sjukpenning
på normalnivå med motiveringen att at bedöms kunna
”försörja sig själv genom normalt förekommande arbete
på arbetsmarknaden” trots sjukdomen.
• Kan påverka arbetstagarens SGI. Anmälan till
Arbetsförmedlingen krävs som aktivt arbetssökande.
Sjuklön
• Den sjukskrivne får ingen ersättning från Fk
• Den sjukskrivne får avslag på sjuklön från ag
• Försäkringskassan sätter ner SGI:n till 0.
• Den sjukskrivne är sjuk.
Vad gör man?
Om man blir sjuk
• Ersättningar (SFB, Sjuklönelagen, AB 28 §)
• Rehabilitering (SFB)
• Den arbetsrättsliga processen (LAS, AML)
• Det fackliga stödet
Dilemma…
• För sjuk för att efterleva anställningsavtalet, men
tillräckligt frisk för att försörja sig genom annat arbete…
Vad händer då?
Omplacering enligt LAS
Kriterier:
- Arbetet ska vara ledigt
- Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer
(AML tar sikte på Arbetsanpassning. Vissa moment lyfts
bort och ersätts men ”arbetet” är detsamma.)
Vägs ände…
Uppsägning
• Saklig grund- personliga skäl eller arbetsbrist
Huvudregel enligt LAS:
• Sjukdom är inte saklig grund för uppsägning, kan inte göras då
AT uppbär sjukpenning/rehabiliteringsersättning och befinner
sig i rehabiliteringsåtgärder.
Bedömning av saklig grund vid sjukdom:
• At kan ej utföra arbete av någon betydelse och dessutom
skall nedsättningen vara bestående och Ag har
genomfört:
1. Rehabilitering
2. Arbetsanpassning
3. Omplaceringsutredning
Om man blir sjuk
• Ersättningar (SFB, Sjuklönelagen, AB 28 §)
• Rehabilitering (SFB)
• Den arbetsrättsliga processen (LAS, AML)
• Det fackliga stödet
Rätt till fackligt stöd
Påminn sjukskrivna medlemmar om:
- De har rätt till fackligt stöd
- De ska eventuellt ha reducerad medlemsavgift
Download