file 4 AM_sv_red

advertisement
Automag
Självrenande helautomatiskt
magnetfilter
Fördelarna med automatisk
magnetfiltrering
Inga förbrukningsartiklar behövs
Automag behöver bara liten mängd tryckluft för att driva filtreringsprocessen. Du
behöver inte filterpatroner eller andra filtermaterial.
Helt självständig
Låter operatörerna koncentrera sig på deras huvuduppgifter. Automag kan
användas kontinuerligt för dygnet-runt-drift och kräver inga åtgärder från
operatören.
Ingen förlust av vätska
Vid användning tillsammans med en renspolningsanordning för renad vätska
producerar Automag efter rengöringsprocessen en halvtorr ”smutskaka”, som kan
återvinnas. Till skillnad från patronfilter där vätskan följer med det förorenade
filtret.
Ingen tryckökning
Även fullt mättad med föroreningar, ökar ej mottrycket i Automag, vilket i regel
kan orsaka läckage på filterelement. Automags konstruktion garanterar konstant
tryck.
Inget underhåll
De enda rörliga delarna i Automag är de magnetiska stavarna. Stavarna befinner
sig i hylsor av rostfritt stål. Vätskan kommer inte i kontakt med några rörliga
delar.
Ultrafiltrering
Automag avlägsnar partiklar mindre än 1 mikron, vilket förbättrar ytfinhet och
måttnoggrannhet på bearbetade detaljer.
Programerbart styrsystem
Alla Automag kan levereras med en programmerad PLC som samverkar med
maskin och hjälputrustning. Den gör det möjligt att flera Automag-enheter kan
fungera parallellt.
Automag självrenande magnetfilter
Magnetfilter Automag används
effektivt för:
Automag magnetfilter från Eclipse Magnetics tillverkas av kraftfulla
sällsynta jordartsmetaller ’Rare Earth’ - magnetiskt material för att
åstadkomma högsta kvalitet, effektivitet och verkningsgrad för
produktion och efterbehandling.
■ Slip- och heningsmaskiner
Helt automatiserad, självrengörande filter som effektivt avlägsnar alla,
magnetiska partiklarna mindre än 1 mikron från skär- och tvättvätskor
och oljor. Garanterar att det alltid finns ren vätska vid skäreggen, vilket
ger bättre ytor och måttnoggrannhet.
■ kuggbearbetning
Inget förbrukningsmaterial behövs i motsats till patronfilter och andra
filterelement. Filtret behöver inga åtgärder från användaren.
Automag behöver bara små mängder komprimerad luft för att driva
filtreringsprocessen. Driftkostnader är därmed mycket låga.
■ härdning
Filtret ska löna sig inte om några år, men om några månader.
■ CNC-maskiner
■ finbearbetning
■ industritvättar
■ verktygsslipning
■ djuphålsborrning
■ pumpskydd
i följande industrisektorer
■ maskinverktyg
■ industriell tillverkning
Automag kan användas i många andra produktionsområden – som en
del av ett industriellt vätskesystem eller karosseritvätt innan målning.
Och i varje annat område som behöver filtrerad vätska.
■ biltillverkning
Levereras med 6 alternativt 12 magnetstavar.
■ olja
■ hydraulik
■ sjöfart
■ transport
■ vatten
■ gruv-, bygg- och jordbruksmaskiner
FUNKTION
Förorenad vätska passerar inloppsporten, där den
sprids i första filtreringssektionen. Vätskan
passerar omkring högpresterande magnetiska
stavar tillverkade av sällsynta jordartsmetaller,
vilka avlägsnar smutspartiklar från vätskan.
Vätskeflödet saktar ned och passerar till den
andra filtreringssektion där ytterligare filtrering
sker.
Föroreningarna fastnar på stavarnas stålhylsor.
Den filtrerade vätskan strömmar genom
utloppsporten i retur till vätskesystemet.
Flödeskedjan samt magnetstavarnas geometriska
placering, garanterar en kontrollerad samling av
föroreningar, så att filtret inte kan blockeras.
Renspolningsprocessen är helt automatiserad.
Stavarna höjer sig från hylsorna och en
växlingsventil blir samtidigt aktiverad. Vätskan
pumpas genom filtret och spolar med sig de
föroreningar som satt på hylsorna.
Första
filtreringssektion
Andra
filtreringssektion
Stålhylsor
Magnetiska
stavar
växlingsventil
Upplösta
föroreninga
r
Samling av
föroreningar
Vid användning Föroreningar dras till
kärnornas hylsa. Renad vätska i retur till
vätskesystemet.
Renspolning Tryckluft höjer upp stavarna från
hylsorna och växlingsventilen blir samtidigt
öppnad. Smutspartiklar upplösas och spolas för
avfallshantering.
Konfiguration av vätskeflöde
Den unika flödeskonfigurationen med dubbla kammare garanterar
maximal effektivitet på filtreringen. Vätskan saktar ned i Automag
och sprids jämnt över de magnetiska stavarna.
Magnetiska stavar
De magnetiska stavarna tillverkas av järn, bor och sällsynt
jordartsmetall neodym, som är för närvarande det starkaste
tillgängliga permanentmagnetmaterialet. Vid installation med polära
hubbar skapas de högintensiva magnetfälten, vilka kan dra till sig
även de minsta partiklar som är mindre än 1 mikron.
Varje stav befinner sig i en hylsa av rostfritt stål. Stavarna hålls
samman i en rörlig "skyttel" enhet. Renspolningen utförs av liten
mängd tryckluft som höjer upp skytteln från hylsorna. De
smutspartiklar som har hållits av magnetfälten på hylsans yta
upplösas, vilket gör att de kan avlägsnas från enheten.
Renspolning
Växlingsventilen öppnas automatiskt som en del av
rengöringsprocessen. Den riktar vätskan till uppsamlingsbehållaren för föroreningar. En mindre mängd vätska passerar
genom Automag, som spolar med föroreningarna till en
bufferttank för deponi eller återvinning.
Magnetisk vals för vätskerening
Den magnetisk valsen används för att separera vätska från
föroreningarna vid Automagens renspolningsprocess.
Minskning av flytande avfall och kostnader för bortforsling.
Föroreningarna avlägsnas av magnetfiltret i form av en halvtorr
smutskaka för deponi eller återvinning.
Funktion
Förorenad vätska kommer in i inmatningsfacket, där den sprids
jämt. Vätskan passerar genom en justerbar styrplatta till den
magnetiska valsen. De dras mot den roterande magnetvalsen och
partiklarna skrapas av. Den halvtorra partikelkakan faller ner i en
uppsamlingsbehållare.
Den renade vätskan kan återanvändas.
Renspolningsprocessen utförs kontinuerligt.
Produktdata
IN-LINE DRIFT
Del
nummer
A
B
C
D
Maximal
flödeshastighet
Liter/ min
ECC20/400
940
400
400
200
275
OFF-LINE DRIFT
Pump
Pump
MASKIN
TANK
БАК
MASKIN
TANK
Чистое
Грязно
Ren Förorenad
е
Fasta ämnen
Fast
ämnen
a
Rening
Rening
Produktdata
In-line/ Off-line
Automatiskt självrenande (pneumatiskt) filter
Konstruktionen är gjord helt i rostfritt stål
Temperaturområde: från 5°C till 70°C
Kapacitetsförstärkning genom samtidig gruppering av
flera enheter.
Högre flödeshastighet, högre
föroreningskapacitet, kontinuerlig drift,
krävande kemisk miljö.
Produktnummer
Antal stavar
AM6
AM12
6
12
Parametrar
Produktnummer
AM6
AM12
Maximal flödeshasighet
Liter/ min
m3/ timme
A
1065
1145
450
900
Föroreningskapacitet,
kg
27
54
7
14
Maximalt
driftstryck
bar
10
10
i mm, om inte annat anges
B
395
565
C
275
405
D
450
620
Portstorlek
2” PN16 fläns
32” PN16 fläns
Övriga filter från Eclipse Magnetics
Ett kompakt magnetfilter för användning i
de flesta applikationer.
Ett större filter som används vid stora
flöden och kraftig föroreningsgrad.
Används i centralsystem, industritvättar,
slipoperationer och djuphålsborrning.
Automatiskt självrenande magnetfilter
behöver inga åtgärder från användaren.
Används i In-line eller Off line
applikationer. Renspolningsprocessen
aktiveras av kontrollenheten.
Sandvall AB • Tel: 08-767 03 40 • Fax: 08-767 03 43 • E-post: [email protected] • www.sandvall.se
Trots alla insatser för att tillhandahålla korrekt information i denna publikation, vänligen observera att specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Download